ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.05.                                                                               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети май                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 463 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

Жалбоподателят С.В.К. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директор на агенция „Митници” гр. София - редовно уведомен, се явява юк. М. – представя пълномощно.

Явява се допуснатия свидетел С.Д.Д..

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. И.: Моля да се пристъпи към изслушване на свидетеля.

юк. М.: Моля да се изслуша свидетеля.

съДЪТ пристъпва към изслушване на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел.

          СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.Д.Д. с ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, директор на ТД „Национална сигурност“ - Ямбол при ДАНС.

 

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

          Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на юк. М.:

 

въпрос: Участвал ли сте и в качеството на какъв в ОИМ, проведени на МП „Лесово“ на 02.11.2016 г. под ръководството на Специализираната прокуратура?

 

Отговор: Участвал съм в качеството на директор на ТД „Национална сигурност“ – Ямбол съобразно изготвения план от Специализираната прокуратура и Специализирана дирекция „Корупция“ - София и колегите от „Борба с организираната престъпност“.

 

въпрос: По повод на какво и горе долу като година и месец кога започнаха ОИМ?

Отговор: ОИМ започнаха във връзка с разпореждане на нашето ръководство, тъй като налице бяха данни за ощетяване на фиска на държавата и съответно по закона за данс застрашаването на фиска на държавата е един от елементите на националната ни сигурност и застрашаването му застрашава и националната ни сигурност, поради което на нас ни беше разпоредено да работим с цел предотвратяване на евентуална престъпна дейност.

въпрос: Познавате ли лицето С.К., като какво и в какви отношения?

Отговор: Не я познавам лично. Познавам лицето във връзка с работата на моята служба, работата на ТД „Национална сигурност“ – Ямбол във връзка с оперативните данни, които бяха придобити за дейността й.

въпрос: Разкажете какво установихте от ОИМ относно митническите служители към тогавашния момент?

Отговор: Съгласно разпореждането на ДАНС и желанието на ръководството да даваме личен пример на служителите си аз участвах пряко във всички ОИМ съгласно закона на ДАНС и с цел документиране на евентуална престъпна дейност. Изявлението ми е следното: общо за смяната, в която работи жалбоподателката, всички митнически служители събират нерегламентирани парични средства от лица от пътникопотока. Понякога тези средства биват давани и без да бъдат поискани. Тези средства се изчистват, предоставят на началник смяната и впоследствие след дневна и нощна смяна част от тях биват разпределени между служителите.

въпрос: Установихте ли в хода на тези ОИМ жалбоподателката да е искала и получавала пари или облаги, които не е следвало да получава?

Отговор: Това е оперативна информация. Не мога да отговоря       на този въпрос.

юк. М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Адв. И.: Нямам въпроси към свидетеля.

Предвид обстоятелството, че не е определено възнаграждение за явилия се в днешното съдебно заседание свидетел, на основание чл. 175 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

осъжда АгенцияМитници  гр. София да заплати на свидетеля С.Д.Д. разноски за явяване в днешно съдебно заседание в размер на 100,00 лв., в 7-дневен срок, считано от днес.

Свидетелят напусна съдебната зала.

Адв. И.: Представям и моля да приемете четири броя заповеди на началник на Митница – Бургас във връзка с факта, че жалбоподателката от месец ноември 2014 г. до месец май 2016 г. е работила по графици на звено ГК „ТИР“. Тези заповеди са свързани с обясненията, които тя е дала в дисциплинарното производство. Представям списък на разноските.

Жалбоподателката: Тези заповеди ги представяме във връзка с това, че искам да докажа, че постоянното ми работно място не е на „вход-изход“ за товарни автомобили, каквито са показанията в дисциплинарното производство, а моето работно място е в ГК „ТИР“, където се извършва приключване на неприключили транзитни операции, водене на преписки, справки, пишем писма до различни институции, изпращаме имейли и т.н. Работата ми е свързана с административна дейност, а не с директен контрол на преминаващите автомобили. Аз нямам постоянен допир с шофьорите.

Адв. И.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юк. М.: Представям списък на разноските. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените и събраните в днешно съдебно заседание доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. И.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и отмените процесната заповед. Поддържам всички доводи, изложени в жалбата. Събраните по делото доказателства не ги опровергават и на първо място считам, че са нарушени основни принципи на ЗДсл, които определят изискванията за установяване на едно дисциплинарно нарушение по този закон. Видно поведението трябва да е изключително ясно и конкретно по време, по място на извършване на действието или бездействието. Заповедта, с която се налага наказанието, следва да бъде мотивирана. Привидно тя е мотивирана, но не съдържа елементи от фактическия състав на твърдяното нарушение. Всъщност тезата на обвинението, повдигнатото от прокуратурата, е копирана и е сложена в процесната заповед, което е недопустимо от правна страна. Да не говорим, че няма дори уточняване по време и място.

Също така считам, че в цялото дисциплинарно производство въпреки формалното позоваване на норма от НПК дисциплинарният съвет е извършил нарушение на закона, представяйки по делото извлечението от дисциплинарното производство. Намирам за недопустимо и в нарушение на всякакви възможни закони, на специалните закони на данс за конфиденциалност тази преписка да се представя по делото с аргумента, че е част от дисциплинарната преписка. Това е едно оправдание.  Не може на базата на някакви евентуални факти, които както каза свидетелят са въпрос на оперативна информация, която не може да бъде излагана пред съда ответникът да смята, че е  извършено нарушение. Нарушава се закона по този начин. Затова са моите възражения преписката да не се приема като доказателство по делото, макар че тя вече е публична. Разпитаният свидетел в днешно съдебно заседание фигурира в преписката с разпити на две дати. Аз нямаше обаче да разбера , че има такъв човек, защото не ми е това работата. Моля да ни бъдат присъдените разноските по делото. Моля съда да ни предостави срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

Юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да потвърдите процесната заповед като правилна в съответствие с материалния закон и административнопроизводствените правила.

Ще направя вметка на фона на това, което каза защитата на жалбоподателката. Дадените материали в това ДП са предоставени от прокуратурата. На основание чл. 198 НПК няма пречка те да бъдат предоставени, същите са разсекретени. Те са материали от ОИМ. Не считам, че са нарушени законите с приобщаването на преписката с оглед доказването на фактическата и правна основа на заповедта на директора на агенция „Митници“.  Тази информация е разкрита, представена е по надлежен ред и е част от преписката. Моля да ни бъдат присъдени разноските по представения списък на разноските. Моля за срок, в който да изложим своята писмена защита.

 

Съдът предоставя на страните седемдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: