ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.04.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети април                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 463 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят С.В.К. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. И. - представя пълномощно.

          За ответника  - директор на агенция „Митници” гр. София - редовно уведомен, се явява юк. М.- представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на С.В.К., с адрес *** против заповед № 322/10.02.2017 г. на директора на Агенция „Митници“- София, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното му правоотношение.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв. И.: Поддържам жалбата. Не възразявам да се приеме административната преписка, запозната съм с нея. На този етап нямам доказателствени искания.

 

юк. М.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете административната преписка. Представям и моля да приемете с препис за ответната страна молба по опис с писмени и ел. материали, като ел. материали по т. 5 са на ел. носител /CD/. Става въпрос за голям обем доказателствен материал. Това е информация, обхващаща периода 02.11.2016 г. – 08.11.2016 г., представляваща публикации от печатни, интернет, радио и телевизионни медии чрез търсеното на ключова дума в архива на интернет сайта „Медиязуум“ ООД, с която агенция „Митници“ има сключен договор за предоставяне на такива услуги. Тоест това са всички печатни и ел. статии, които са изнесени в публичното пространство по повод проведената акция на 02.11 2016  г., като периода е по-дълъг, защото се проследява развитието на тази акция. Имаме и друго доказателствени искане. Моля да допуснете до разпит свидетел за установяване факти и обстоятелства, изложени в фактическите основания на издадената и оспорена заповед и по конкретно за това противоправно и укорително  поведение на жалбоподателката в разрез с етичните норми чрез въпроси към един от свидетелите в досъдебното производство, който е служител на ТД „Национална сигурност“ и има непосредствени представи за поведението на жалбоподателката.

 

адв. И.: След направените доказателствени искания на ответника първо считам, че от представените до сега, преди съдебното заседание документи от преписката не следва да се приемат като доказателства тези документи, представляващи такива от досъдебно производство №55 от 2015 г. на следствен отдел при специализираната прокуратура. Те се намират от л. 107 до л. 270 включително по делото. Тези документи са недопустими доказателства по смисъла на апк във вр. с гпк. От представените в днешно съдебно заседание доказателства не възразявам да се приемат тези от т. 1 до т. 4, практически с тях се допълва административната преписка. Възразявам да се приемат така наречените публикации на ел. носител по едно основно и важно съображение: предмет на твърдяното нарушение, довело до дисциплинарно уволнение на жалбоподателката, не са възприятия, свързани с медии. Конкретното фактическо основание за уволнение на жалбоподателката е посочено на страница № 2, втория  абзац от заповедта за уволнение и там е посочено,че единствено и само дисциплинарното нарушение се състои в обстоятелството, че жалбоподателката е участвала в организирана престъпна група, а именно структурирано трайно  сдружение на три или повече лица. Това е основанието за уволнение и има ли медийна разгласа то, или не няма значение за решаването на спора.

Противопоставям се на искането за разпит на свидетел. Той е служител на ТД „Национална сигурност“ и какво значение за правното решаване на спора биха имали фактите, които той ще изложи с възприятията си от нещо, което се е случило. Това е опит да се отложи делото. Да, вярно е, че ответникът има за задача да докаже законосъобразността на акта, но това не следва да бъде толерирано по отношение на доказателствата, тогава, когато органът иска събиране на доказателства, които не могат да бъдат отнесени към самата заповед за уволнение.

 

юк. М.:  Възразявам на това, че не трябва да се приемат тези доказателства от ДП №55/2015 г. Съгласно нормата на чл.171 ал. 1 апк доказателствата, събрани редовно в производството пред административния орган, имат сила и пред съда. С писмо рег. № 32-359722/23.12.2016 г., представено в днешно съдебно заседание, дисциплинарният съвет на агенция „Митници“ при проведено заседание реши, че трябва да се съберат допълнителни факти и обстоятелства, които да изяснят фактологията по извършените от жалбоподателката нарушения. Поради това на основание чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс същият моли специализираната прокуратура и по-скоро наблюдаващия прокурор за съдействие за предоставяне на допълнителна информация, свързана с конкретни факти и обстоятелства по случая. Тези материали са част от воденото от административния орган досъдебно производство. По отношение на т. 5 от нарочната молба и по-конкретно публикациите от печатни, интернет, радио и телевизионни медии считам същите за относими, тъй като се касае за нарушение на Кодекса за поведение на митническия служител, както и за действия или бездействия от страна на митническия служител, които оронват престижа на административния орган чрез широката и масова публична изява за корупция в митниците и неодобрението на обществото. Това също е елемент и причинно-следствена връзка с оронването на престижа. Досежно свидетелските показания те винаги са непосредствено възприятие на някой човек за факти и обстоятелства. Поисканият от нас свидетел ще установява дали поведението на жалбоподателката в някакъв момент по време на ДП са били в разрез с етичните норми, посочени като нарушени в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание.

 

адв. И.: Ако съда приеме този диск, моля да ни бъде осигурена възможност като страна в процеса по някакъв начин, допустим от закона, да се запознаем със съдържанието на този диск

 

юк. М.: Съдържанието на диска е голямо по обем, около 600 страници. Не би ми представлявало трудност да ги разпечатам и представя на хартиен носител, но за лекота и улеснение ги представям на диск.

 

По направените доказателствени искания съдът намира, че следва да приеме като такива по делото представените документи по опис от т. 1 до т. 4 в нарочна писмена молба от ответника в днешно съдебно заседание.

Публикациите от печатни, интернет, радио и телевизионни медии,  които са представени в CD вариант не следва да бъдат приети, тъй като са неотносими към предмета на спора, а и няма спор, че  операции в Агенция „Митници“ се отразяват медийно.

Съдът счита обаче, че следва да допусне събирането на гласни доказателства, поискани от ответника в днешно съдебно заседание.

Ето защо по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Приема представените в днешно съдебно заседание с нарочна молба по опис от т. 1 до  т. 4 писмени доказателства.

Не приема като доказателство по делото представения диск.

Допуска до разпит С.Д.Д., с адрес *************,  който следва да бъде призован за следващо съдебно заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.05.2017 г. от 11,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: