ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шести юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 463 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЧЕРНОМОРСКИ ИЗГРЕВ, редовно и своевременно призован,     се представлява от адв.Д.Д., надлежно упълномощен.

 

         За ОТВЕТНИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС, редовно и своевременно призован,  се явява ю.к.С.Ж., с представено по делото пълномощно.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото

Ю.К. Ж.: Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  вр. с чл.144 от АПК, съдът  извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от името на Сдружение с нестопанска целЧерноморски изгрев“, БУЛСТАТ 103582877, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, Южна промишлена зона, Административна сграда наСевер Експорт“ ООД, чрез адвокат Д.Г.Д. – САК, против Заповед № РД—985/25.01.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за условията на улов на калкан във водите на Черно море за 2016г.,  в частта й по раздел І,т.1,б.”в”, в която, на основание чл.30, ал.1, изр.първо от ЗРА, са определени количествата улови /риболовни възможности/  между две признати браншови организации за улов на калкан за 2016 година, както следва: - б.„в” разпределението  на количеството по б.”б” между организациите по чл.10в от ЗРА се разпределят в следното  съотношение:- Сдружение „Черноморски изгрев”-24.350 тона от количеството, определено  в буква „б”; - АПРП „БГ ФИШ”-10.050 тона от количеството, определено в буква „б”.

Иска се отмяна на заповедта в оспорената й част.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Д.- Нямам възражения по доклада, поддържаме жалбата.Ще представя  доказателства.

Ю.К. Ж. – Нямам възражение по доклада. Оспорваме жалбата на СНЦ „Черноморски изгрев” срещу Заповед №РД-985/25.01.2016 г.и считам, че е недопустима  и  неоснователна. Съгласно разпоредбата  на чл.22, т.1, изр.второ от АПК, приложено по силата на чл.74 АПК заповедта представлява административен  акт, издаден по силата на специален  закон, при което законодателя е предвидил специално  производство  с оглед естеството на квотите законодателя не е предвидил възможност за осъществяване на контрол за тези заповеди. Видно от съдържанието на заповедта, че подлежи на обжалване по АПК,  но това следва да се разбира като възможност заповедта да се оспори пред административен съд за нищожност. Видно от петитума на жалбата оспорващия счита, че заповедта трябва да бъде отменена,  поради това че в публикувания  проект на заповед административния  орган е предвидил по- голямо количество от количеството определено  в проекта на заповедта. Съгласно чл.64 от АПК  административно-производствените  действия  на административния  орган по издаването  на акта,  каквото е и административно-производственото действие по разпределянето на квотата калкан, изготвяне  и публикуване  на  проект на   заповед на изпълнителния директор на ИАРА не подлежат на обжалване. Административно-производствените  действия  по разпределяне  на квотата калкан,  каквото представлява  преценката на изпълнителния директор на ИАРА не подлежат  на обжалване и ЗРА не  предвижда такава възможност. Нямам доказателствени  искания.

АДВ.Д. -  Това е невярно, ще изложа  аргументи накрая. Представям заповед №РД-09-244/15.04.2011 г., на Министъра на МЗХ,  с което Сдружението „Черноморски изгрев”  е признато за браншова организация; Заповед №РД-1334/29.12.2014 г., с която се определят  правилата за разпределение  на квоти за улов на калкан; Eдин имейл, който е изпратен на официалния адрес на ИАРА от Сдружение „Черноморски изгрев”, изпратен в отговор на писмо  от ИАРА,  с което агенцията  изисква  от браншовата организация да представи уловите от калкан за последните пет  години. Писмото е изпратено на 29.10.15 година; Имейл от колегите от ИАРА, след което са изпратени тези данни, с които канят сдружението на обсъждане,  което е проведено на 27.11., за да съобщят резултатите от проведени изчисления, тъй като е възприет принципа   за получаване на квота въз основа на последните реализирани улови за  последните пет години.

Ю.К. Ж. – Считам, че представените  доказателства не са относими към настоящия спор, тъй като  е ясно,  че се обжалва заповед от 2016 година

АДВ.Д. – Преценката  ще я направи съда.

Ю.К. Ж.- Тези данни не са относими към настоящия спор.Да не се приемат  по делото. Заповедта не е относима, тъй като касае друг период -2014 година.

Съдът намира, че представената  от процесуалния  представител Заповед №РД 09-244/15.04.2011 година на МЗХ  има отношение към предмета на разглеждане  по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото Заповед №РД 09-244/15.04.2011 година.

Съдът намира, че представената от процесуалния представител  Заповед №РД 1334/29.12.2014 година на ИД на ИАРА  е неотносима към предмета на разглеждане по настоящето  дело, тъй като същата се отнася за предходна година, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА да приема по делото  Заповед №РД 1334/29.12.2014 година.

АДВ.Д.- Заповедта от предходната година е от съществено  значение на  определяне на  количеството    за двете браншови организации. Тя показва какво  е било количеството на СНЦ „Черноморски изгрев” и показва,  че без никакво  основание ИАРА  е намалила с няколко процента, при все че няма други възражения, а е поддържан публикувания  от тях проект на страницата на агенцията.

Съдът намира, че представените от процесуалния  представител на жалбоподателя заверени копия на известие за доставяне и разпечатка  от имейл  възражение-предложение имат отношение към предмета  на разглеждане,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото Известие за доставяне №ИД PS 1000 02ZQQE D и разпечатка  от елeктронна поща на възражение-  предложение от името на Е. М. до Изпълнителния директор  на ИАРА.

Съдът намира за относими  за настоящето производство   представените  от процесуалния  представител разпечатки, заверени от него на процентното разпределение на уловите за калкан в периода 2010 -2014 година, писмо изх.13/29.10.2015 година до ИД на ИАРА и извлечение от имейл  във връзка със среща по отношение забраната  за риболов през 2016 година и възможностите  за риболов на калкан за 2016 година, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото разпечатки, заверени от него, на процентното разпределение на уловите за калкан в периода 2010 -2014 година, писмо изх.13/29.10.2015 година до ИД на ИАРА и извлечение от имейл  във връзка със среща по отношение забраната  за риболов през 2016 година и възможностите  за риболов на калкан за 2016 година.

АДВ.Д.- Нямаме повече доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К. Ж.- Нямаме повече доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства. Според мен представените  в днешното съдебно заседание  писмени доказателства от  жалбоподателя са неотносими към предмета на разглеждане.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Д. -   Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да отмените заповед  №РД-985/25.01.2016г.  в частта,  която е обжалвана.Без никакво съмнения  е годен акт за обжалване. Заповедта засяга законовите права и интереси на неограничен  кръг лица. Допуснати са тежки нарушения на административно-производствените  правила. Твърдим, че така издадената заповед противоречи на Регламента на ЕС за Черно море за 2016.С посочените  действия страна ни  поставя  под съмнение  правото  за прилагане на ЕС и в един момент страната ни може да носи отговорност. Нарушени  са основните принципи на административния процес, в т.ч. предвидимост, пропорционалност, последователност и прозрачност. Моля за отмяна на обжалваната заповед. Моля  да ни бъдат присъдени направените  разноски.

  

Ю.К. Ж.- Моля за срок за писмени бележки.Моля да отвърлите жалбата на СНЦ „Черноморски изгрев” срещу заповед №РД-985/25.01.2016г. Същата е издадена  в съответствие с разпоредбите на  чл.30, ал.8, 9 и 10 от ЗРА и при спазване българското и европейското законодателство. Спазена  е целта на закона, в конкретния  случай следва да  бъдат определени условията за улов, за които е определен  общ допустим улов или квота, съгласно  чл.30, ал.8 от ЗРА и регламент  (ЕC)  2016/73 на Съвета за улов на калкан за 2016 година. Представям Ви за сведение  за прилагане  по делото регламент (ЕC)  2016/73 на Съвета на Европейския съюз  от 18.01.2016 година. В този Регламент е определена  квота за Република България за  улов на калкан в размер на 43.2 тона, противоположно  на твърдението за нарушение на квотата  на съседна страна,  в случая Румъния.  Моля за присъждане на ю.к. възнаграждение по чл.8, ал.1, т.1 от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските  възнаграждения и своевременно по надлежен ред правим възражение  за прекомерност на адвокатското  възнаграждение.

Съдът  дава 7 дневен срок за представяне  на писмени бележки  от страните.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: