О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

778

 

гр.Бургас, 01.04.2015г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на първи април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                                           СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 463 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по искане на ЕТ„Ж.Д.“, ЕИК 102610747, представлявано от Ж.Н.Д., с адрес на управление с.***.

В з.з. на 06.03.2015г. съдът е оставил искането без движение с подробни указания Ж.Н.Д. в качеството на ЕТ„Ж. Д.“ да изправи нередовности в него, конкретно посочени в разпореждането, като е посочил срок, в който следва да се изпълни разпореждането, в т.ч. и да се представи доказателство за внесеният депозит. Съобщението с дадените указания е връчено на посоченият в жалбата адрес, лично на едноличния търговеца, на 18.03.2015г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 25.03.2015г. – сряда, присъствен ден, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

            Съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №463/2015г. поради неотстраняване на нередовностите на искането в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. чл.151, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на ЕТ„Ж.Д.“, ЕИК 102610747, представлявано от Ж.Н.Д., с адрес на управление с.***, като нередовно.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №463/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: