О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

327/29.02.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и девети февруари, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: В. Енчев   

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 463/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от В.М.Т. ***, в качеството си на ЕТ “Меривей – В.Т.” с ЕИК 102620613 и съдебен адрес – град ***,  против твърдени действия на РДНСК по премахване на незаконен строеж на централния плаж на град Поморие.

Жалбоподателят твърди, че по силата на договор за продажба 20.05.1996 година е собственик на павилион “Бира – скара Чайка” с площ от 490 квадратни метра на централния плаж на град Поморие. Не е бил наясно за образувано административно производство по премахването на обекта си и за влязла в сила заповед на ДНСК. Счита, че процесуалните му права са засегнати, защото е лишен от възможност да извърши преценка дали да премахне доброволно обекта, за да не бъде обременяван с разноски по принудителното му премахване. Поддържа, че като собственик на обекта е следвало да бъде конституиран като страна по изпълнителното производство. Иска прекратяване на изпълнителното производство, отмяна на отказа на РДНСК за отсрочване на изпълнението и конституирането му като длъжник.

Към жалбата е приложена фактура от 1992 година за продажба на павилион “Чайка” с прилежаща площ от 490 квадратни метра и договор за покупко – продажба на търговски обект – павилион с площ от 490 квадратни метра, по силата на който жалбоподателят се легитимира като собственик, както и скица на обекта, собствеността, върху който се претендира.

По делото с писмо вх. № 1698/29.02.2012 година е представена административната преписка по премахване на незаконен строеж “масивна постройка кухненска част ЗОХ под № 5б по одобрена схема”, находящ се на морски плаж “Централен” в град Поморие.

След като съпостави доказателствата по делото, съдът приема, че жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес от оспорването.

Видно от съдържанието на влязла в сила заповед № РД – 14 – 335/15.04.2008 година на началника на ДНСК, на централния плаж на град Поморие е установен незаконен строеж  - кухненска част към заведение, изпълнен с каменни и тухлени стени с размери 4,00/4,00 метра и височина 2,50 метра, и покрив с дървена конструкция, изграден без необходимите строителни книжа от неизвестен извършител.

След като  съпостави по наличните скици в делото (по представената от жалбоподателя и тази от административния орган) местоположението и размерите на обекта, чието премахване е разпоредено със заповедта и местоположението  и размерите на обекта, на който жалбоподателят претендира, че е собственик, съдът приема, че липсва идентичност между тези обекти. Налице е очевидна разлика в размерите на обектите – 16 квадратни метра (по заповедта) и 490 квадратни метра (по договора на жалбоподателя); в местоположението им – спрямо пътната инфраструктура и бреговата ивица, отразени по скиците; в конструктивните им особености – безспорен строеж – масивна сграда, по смисъла на § 5 т.38 от ДР на ЗУТ (описан в заповедта) и преместваем обект – павилион с търговско предназначение.

С представените доказателства жалбоподателят по никакъв начин не е обосновал, че е изградил или стопанисва стоежа, чието премахване е разпоредено, поради което и има правен интерес от оспорване в настоящото производство.

Жалбата, като недопустима, следва да се остави без разглеждане.

 С оглед на изложеното, основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Т. ***, в качеството си на ЕТ “Меривей – В.Т.” с ЕИК 102620613 и съдебен адрес – град ***,  против твърдени действия на РДНСК по премахване на незаконен строеж на централния плаж на град Поморие.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 463/2012 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: