ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.03.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести март                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 462 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ А.А.Щ.,  редовно и своевременно призован,се явява лично и с  процесуален представител адв.Р., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА“СОФИЯ, редовно и своевременно призован,  не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор К..

Явява се свидетеля Г.Н.К., доведен от органите на съдебната охрана.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Р.:Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Считам, че следва да се уточни основанието за завеждане на исковата молба, тъй като е подадена на основание ЗОДОВ, а по същество визира нарушения допуснати от затворническата администрация,  за което има друг законов текст. Считам, че така  исковата молба е недопустима и не следва да се дава ход на делото, ако не се направи уточнение.

АДВ.Р.: Поддържам исковата молба на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ  и на основание чл.2, т.3, чл.3, ал.1 и ал.2, чл.43, ал.2 ,3 и 4 от ЗИНС. Моля да дадете  ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Нашето заканодателство предвижда специален ред по отношение на нечовешките условия в Затвора,към който следва да се причисли настоящата искова молба, като изрично е предвиден текст в специален  закон, който в настоящия случай липсва, поради което считам, че е ненадлежно подадена исковата молба.

АДВ.Р.: Аз считам, че исковата молба е процесуално допустима, а именно  на основание  ЗОДОВ и  по специалните разпоредби визарани в исковата молба и в настоящето съдебно производство.

Съдът намира, че исковата молба е допустима и  производството, което следва да бъде проведено  по реда  на чл.285, ал.1 от ЗИНЗС, вр. чл.203 и сл.от АПК, вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, макар че разпоредбата на чл.285, ал.1 не е изрично посочена в исковата молба, съдът не намира това обстоятелство за процесуална пречка за разглеждане по съответния  ред.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по искова молба от А.А.Щ., ЕГН **********,  понастоящем с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в Затвора в гр.Бургас, чрез адвокат Л.Р., против Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ при Министерство на правосъдието – гр.София, с искане да бъде осъдена да му заплати обезщетение в общ размер на 6 000.00 лева, представляващо обезщетение за нанесените му неимуществени вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на органи и длъжностни лица от ГД“ИН“ към МП на РБ, за времето на престоя му в Затвора Бургас от 19.07.2011г. до 10.07.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Указва на страните, че следва да докажат фактите, от които черпят права и на на които основават своите искания или възражения.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че по делото  е постъпила молба с вх.№3488/26.03.2018 година от името на ответника по делото, чрез пълномощник ю.к.Т.Чанев, с която същия иска отсрочване на делото, за да му бъде дадена възможност да представи писмен отговор и доказателства. Същият обоснована искането си с обстоятелството, че е бил във временна нетрудоспособност за два дни, считано от 22.03.2018г. до 23.03.2018г., в уверение на което представя болничен лист. Също така  процесуалния представител на ответника сочи, че му е дадена възможност да представи  писмен отговор и доказателства с един ден по-малко от законоустановения срок, на което основание иска отсрочване на заседанието.

АДВ.Р.: Аз нямам възржения по молбата, но тъй като в предишни подобни дела ю.к.Чанев така и не се яви,  считам, че  депозираната  молба и болничния лист е с цел шиканиране на процеса.

ПРОКУРОР К.: Да се приемат представените писмени доказателства и да се даде възможност на ответника да изпълни възможността, която му дава закона да  представи писмен отговор като от  наличните данни по делото е  налице обективна причина, поради което това не могло да бъде сторено. Следва да се отложи делото и да се даде такава възможност на ответника.

АДВ.Р.: Поддържам исковата молба. Във връзка с доказателствените  искания искам да уточня имената на  свидителя. Свидетелят  се казва Т.Ж.И..

Съдът докладва, че по делото е постъпило  писмо  №2846/ 23.03.2028 година  от Затвора  град Бургас, с което съдебния състав се уведомява, че  в Затвора-Бургас няма лице с имена Т.И.Ж..

АДВ.Р.: Правилните имена са: Т.Ж.И.. Да бъде призован при условие, че делото бъде отложено. Ако делото не се отложи, то ние  се отказваме от неговия разпит.

ПРОКУРОР К.: Няма да соча доказателства към настоящия момент.

Съдът  сне самоличността на явилия се свидетел, както следва:

Г.Н.К.: ЕГН**********, българин, български гражданин, с основно образование. По настоящем в Затворническо общежитие Дебелт. Без родствени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът пристъпи към разпита на свидетеля Г.к..

ВЪПРОС НА АДВ Р.:Знаете ли за какво сте призован в днешното съдебно заседание?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, знам. Ние бяхме в една килия с ищеца в периода от 2014 до 2015 година. От месец септември 2014 година, но не   помня до кой месец през 2015 година.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Как изглеждаше килията като квадратура?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Беше много тясно, имаше по три вишки. Като квадратура беше тясно, бяхме около 20 човека.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Имаше ли място да се разминавате?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Нямахме достатъчно място, мястото беше колкото да преминаваме. Прозорците бяха 50-60 см, нямаше достъп до тях за проветрение, защото имаше вишки. Никой не ни обръщаше внимание.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.:Имахте ли достъп до топла вода?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Топла вода не много, на две седмици един или два пъти. Всяка седмица вторник имахме достъп до топла вода. Подаваха ни за половин час топла вода, но за много хора - 15, 16 до 20 човека, да се изкъпем за половин час.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Вечерно време имахте ли тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, нямахме. Бяхме на кофи цяла вечер.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Парно зимно време имахте ли?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Някой път имаше, но не редовно. През останалото време стоим на студено.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Храната достатъчна ли беше?

СВЕДЕТЕЛЯТ К.: Храната беше достатъчна и разнообразна. Имаше много дървеници и още има. Не можехме да спим, появяваха се пъпки, ходим на лекар, но те нищо не ни дават.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Как почиствахте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Много мръсни бяха килиите, ние чистим килиите. Някой път даваха препарат – на месец едни път. Дрехите  перем със студена вода, простираме в килията, дишаме изпаренията. В столовата не беше чисто, имаше дървеници, хлебарки. През този период ищецът ми казваше, че  веднъж се е разболял от мръсотията. И да се разболееш в Затвора ни дават два-три аналгина. За  всяко заболяване дават аналгин или парацетамол. Когато А. се разболя, не знам дали го караха на лекар.

АДВ.Р.: Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

ПРОКУРОР К.: Също няма да соча доказателства.

 

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на процесуалния представител на ответника да представи по делото доказателства, от които би могъл да черпи благоприятни за твърденията му обстоятелства, във връзка с предмета на делото.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, евентуално представени такива от ответната страна, както и с оглед необходимостта да бъде разпитан като свидетел по делото Т.Ж.И..

Предвид изложеното, съдът

                                               

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.04.2018 година от 14:00 часа

Да бъде призован свидетеля Т.Ж.И.,  чрез Администрацията на Затвора град Бургас, както и ищеца А.А.Щ..

Страните се считат за редовно уведомени за следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: