ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 30.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 462 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Р.П., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Т., и адвокат Б., с представени по делото пълномощни.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Агенция „Митници“ гр. София, редовно уведомен, се явява гл. юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно и юрисконсулт С.Й., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:            

          Производството е образувано по жалба срещу заповед № 321/10.02.2017г. на директора на Агенция „Митници“.

В предходното открито съдебно заседание на 18.04.2017 г., съдът задължи ответника да представи посочени доказателства и допусна до разпит по един свидетел на всяка от страните при условията на довеждане в днешно съдебно заседание.

С молба от 25.04.2017 г. ответникът представи исканите от него доказателства.

АДВ. Б.: Нашият свидетел е тук.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оттеглям искането за разпит на свидетел. Воденият в настоящото производство свидетел Славяна К. е един от служителите на Агенция „Митници“, който е дисциплинарно уволнен заедно с жалбоподателя.

АДВ. Б.: Считаме, че няма пречки водения свидетел да бъде разпитан, като при постановяване на решението съдът ще прецени дали да кредитира неговите показания или не.

 

Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя, намира, че следва да бъде извършен разпит на допуснатия свидетел, предвид на което

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел.

СНЕМА самоличността му както следва:

С.В.К. – ** г., български гражданин, неомъжена, неосъждана, без дела и родство със страните, бивш служител на Агенция „Митници“.

Свидетелката предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА К. на въпроси на АДВ. Б.: Познавам жалбоподателя П.П.. Познавам го от работата, която работихме в Агенция „Митници“. Работихме заедно. Аз заведох дело за дисциплинарно уволнение, като има решение на съда, с което дисциплинарното уволнение е отменено.

Запозната съм с преписката за уволнението на П.П., за участие в организирана престъпна група. Ние бяхме заедно. Извикаха ни трима колеги - М.Х., П.П. и мен – С. К. да се запознаем с преписката за дисциплинарното производство. Извикаха ни в Агенция „Митници“, в инспектората гр. София. Първо тримата ни запознаха с преписката в една стая, след което тримата слязохме долу, за да дадем устни обяснения пред тогавашния директор на Агенция „Митници“ - Р. Д.. Първо влезе М.Х., а ние с П.П. изчакахме отвън. След като М.Х. излезе, влезе П.П.. Питах М. как е минало и пред кого е давал обяснения. Той каза, че са били двама души – г-жа Р. Д. и Ц.Г. - Началник на инспектора. След като П.П. излезе и каза абсолютно същото, влязох аз и дадох моите обяснения пред Р. Д. и Ц.Г..

АДВ. Б.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямаме въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше освободен.

 

АДВ. Б.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да приемете писмените доказателства представени с молбата от 25.04.2017 г.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от Агенция „Митници“ писмени доказателства с молбата от 25.04.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Уважаеми г-н Съдия, моля да отмените заповедта. Считам, че същата е незаконосъобразна и немотивирана, респективно издадена след преклузивния давностен срок. Доколкото е видно от писмо  изх. № 534-15/22.11.2016 г., на изпълнителния директор на Агенция „Митници“ е било известно твърдяното нарушение. В този смисъл заповедта е издадена след изтичане на срока. Съответно в описаните в заповедта твърдения за нарушения няма конкретика, факти и обстоятелства, сочещи за извършено нарушение от П.П.. Към настоящия момент е видно от представените доказателства, че нито в досъдебното производство, нито в производството пред съда при постановяване на мярката за неотклонение се сочат факти и доказателства, че жалбоподателят е участвал в твърдяната организирана престъпна група. Посочените в мотивационната част на заповедта са общи, неконкретизирани и заповедта се явява немотивирана, което налага нейната отмяна. Поддържаме всички изложени в жалбата твърдения за нарушена процедура по искане на обясненията, в т.ч. по изслушване на жалбоподателя П.П., което също е самостоятелно основания за отмяна.

Моля, като имате предвид изложеното, да постановите съдебен акт, с който да отмените заповедта.

АДВ. Т.: Присъединявам се към казаното от колегата Б..

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да се произнесете с решение, с  което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и да потвърдите заповедта. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ни бъде даден срок за представяне на писмена защита.

Моля да приемете, че предявеният иск за обезщетение е преждевременно предявен, като моля да прекратите производството в тази му част. Моля да бъде разгледан след влизане в сила на заповедта.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: