ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.04.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 462 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Р.П., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Т., и адвокат Б., с представено пълномощно за адвокат Т. с жалбата, а за адвокат Б. в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Директор на Агенция „Митници“ гр. София, редовно уведомен, се явява гл. юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:            

Производството е образувано по жалба срещу заповед № 321/10.02.2017г. на директора на Агенция „Митници.

С писмо от 21.03.2017 г. ответникът представи административната преписка, по която е издадена процесната заповед, както и други доказателства по опис.

АДВ. Б.: Поддържаме жалбата и приложените към нея доказателства. След като се запознахме с представената административна преписка имаме няколко искания и уточнения.

Моля да задължите ответника да представи писмо с рег. № 32-359722/23.12.2016 г. на ЦМУ или ако е сред представените документи да се уточни кой е документът, тъй като не става ясно.

Моля да ги задължите да представят Указания за установяване на дисциплинарни нарушения и за провеждане на дисциплинарни производства в Агенция „Митници“, които са утвърдени със Заповед № ЗАМ-230/19.04.2011 г. на директора на Агенция „Митници“. Ние сме направили искане в тази насока. Съответно в заповедта, с която е назначен дисциплинарния съвет се цитират няколко предходни заповеди, които предполагам, че отново касаят дисциплинарния съвет в предходния му състав за установяване на дисциплинарни правила, а и доколкото има частична отмяна на тези заповеди ние няма как да знаем дали има отмяна на цитираните основания, то молим да задължите Агенция „Митници“ да представи изброените заповеди, подробно посочени в заповедта за назначаване на Дисциплинарен съвет в административната преписка.

Съответно поддържам направеното доказателствено искане за допускане до разпит на един свидетел, който ще бъде доведен за следващо съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете административната преписка.

В днешно съдебно заседание представям писмени доказателства по опис – Заповед № ЗАМ-148/32-38287/11.02.2016 г. на директора на Агенция „Митници“, Заповед № ЗАМ-12489/32-349989/14.12.2016 г. на директора на Агенция „Митници“, писмо рег. № 32-359722/23.12.2016 г. до Специализираната прокуратура, формуляр за оценка на изпълнението на длъжността за 2016 г. на жалбоподателя, както и публикации от печатни, интернет, радио и телевизионни медии относно проведена на МП „Лесово“ на 02.11.2016 г. операция под ръководството на Специализираната прокуратура на електронен носител (CD) досежно установяване на провеждане на дисциплинарни производство със Заповед № ЗАМ-230/19.04.2011 г. Видно от днес представената молба и от Заповед № ЗАМ-148/32-38287/11.02.2016 г. това е заповедта, с която директора на Агенция „Митници“ назначава Дисциплинарен съвет. В тази заповед са определени правилата и видно от края на заповедта се отменят всички други заповеди, отменя се заповедта и тази заповед не съществува в правния мир. Тя няма правно действие. Досежно искането на ответната страна за разпит на един свидетел, противопоставям се с оглед принципа на равнопоставеност, като моля да ни бъде допуснат един свидетел, което име ще бъде посочено в кратки срокове с писмена молба.

Относно искането за размера на последното получено брутно трудово възнаграждение на жалбоподателя, считам, че това е абсолютно неотносимо към предмета на доказване.

АДВ. Б.: Ние сме направили искане за установяване на последното брутно трудово възнаграждение с оглед претенцията, която ще е за обезщетение.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Противопоставям се на направеното искане. Същото няма отношение към предмета на доказване и не следва да бъде уважавано.

АДВ. Б.: Моля, съдът да обърне внимание, че в заповед № ЗАМ-148/32-38287/11.02.2016 г. за назначаване на Дисциплинарен съвет, в т. 2.2 от нея се цитират точно кои указания се ползват, които указания са утвърдени със Заповед № ЗАМ-230/19.04.2011 г. и посочените отменения в края на заповедта са вероятно за дисциплинарния съвет, но е възможно да отменят и Заповед № ЗАМ-230/19.04.2011 г., което ние не можем да знаем.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА докладваните и представени писмени доказателства в днешно съдебно заседание от ответника по опис, приложен в молбата от 21.03.2017 г., както и представените писмени и веществени доказателства с молбата в днешно съдебно заседание. 

ЗАДЪЛЖАВА в 14-дневен срок ответникът да представи на съда Указанията за установяване на дисциплинарно нарушение и за провеждане на дисциплинарни производства в Агенция „Митници“, утвърдени със Заповед № ЗАМ-230/19.04.2011 г. на директора на Агенция „Митници“, както и да представи отменените Заповед № ЗАМ-826/30.11.2012 г., изменена със Заповед № ЗАМ-832/22.08.2014 г. и със Заповед № ЗАМ-174/32-34365/25.02.2015 г. на директора на Агенция „Митници“ – да представи преписи от всички тези заповеди.

ДОПУСКА до разпит по един свидетел за всяка от страните в следващо съдебно заседание при условията на довеждане.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок да посочи писмено какъв е размерът на последното получено брутно трудово възнаграждение от жалбоподателя.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2017 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: