ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести септември                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 462 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРОЙ БУЛ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Й., която представя пълномощно.

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.А.Д..

 

Юрисконсулт Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт Й.: Представили сме на съда доказателства, които бяха изискани в предходно съдебно заседание, моля да ги приемете и и да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от ответната страна писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 46 от делото.

 

КОНСТАТИРА, че съдебно-счетоводната експертиза е депозирана в предвидения от закона срок, не са налице процесуални пречки по изслушването на вещото лице, поради което съдът

ПРИСТЪПИ към изслушване на експерта, чиято самоличност снема, както следва:

 

К.А.Д. - 51 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното заключение.

Бих искала да отбележа по въпрос № 1.5: Седмицата след представяне на експертизата в деловодството на съда, отново разговарях със сътрудници на нотариус Ч., но до момента нямам писмен отговор от нея, така че няма какво да допълня. Заключението остава в този си вид.

 

Юрисконсулт Й.: Тъй като (видно от въпросите) проверявате счетоводната отчетност на дружеството, можете ли да дадете отговор има ли дружеството аналитично счетоводство относно построените от него обекти и продадени такива. Има ли аналитично счетоводство в дружеството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трябва да обясня, че посещение на място в офиса на „ДЕС 2“ ЕООД, която е счетоводната фирма обслужваща „Строй Бул“, не съм правила. Разменяхме информация по имейл с настоящия счетоводител М.С., която е регистриран одитор. За съжаление документите, които ми представиха са твърде малко. Не мога да кажа има ли и доколко подробно е водена аналитичната отчетност в дружеството.

 

Юрисконсулт Й.: Т.е. Вие не може да отговорите на въпроса съществува ли себестойност на продадените имоти в счетоводството на фирмата. Има ли такава?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Логиката на счетоводството е да има. В конкретния случай как това е направено не съм проверявала и не мога да отговоря.

 

Юрисконсулт Й.: Относно въпрос № 3: Фактурите, които са издадени от „К енд К Електроникс“ (на стр.13 от заключението) отнасящи се за компютри, дали са осчетоводени като материални активи в счетоводството на фирмата?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В счетоводството на „Строй Бул“, категорично не. Въпросът по експертизата е поставен по отношение на доставчика и аз това съм проверила. По отношение на „Строй Бул“, още на стр.4 от експертизата е приложена таблица с инвентарната книга, която се намира в делото и там е видно, че такива компютри няма заведени. Т.е. независимо, че доставчикът е отчел тези фактури по надлежния ред, ДДС съответно е начислен и отразен в регистрите,  в счетоводството на „Строй Бул“,  тези компютри не фигурират като активи, което е по същество констатацията в ревизионния акт. Акцентът на въпроса, който ми е поставен с експертизата е в съвсем друга насока, а именно - отразен ли е в регистрите на доставчика и начислен ли е ДДС. Това изследване касае доставчика, а не счетоводството на „Строй Бул“.

 

 Юрисконсулт Й.: Ако приемем, че лицата Е.и Д.Г. са платили по-голяма сума за закупените от тях имоти, осчетоводени ли са тези платени суми в счетоводството на дружеството, тъй като коментирате разписките за извършените плащания?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук трябва да направя няколко уточнения.

 Първо: разписките в по-голямата си част сумите са посочени в евро. При изчисленията в експертизата курсът евро/лев е официалният. Страните по какъв курс са правили пресмятания, няма откъде да видя, не ми е предоставена такава информация. Установените разлики, посочени в експертизата са по-скоро логически заключения, доколкото има осчетоводени суми.

 

 Юрисконсулт Й.: Въпросът ми е по-скоро принципен. Ако се приеме, че тези лица са платили по-голяма сума, то тя трябва да бъде осчетоводена как?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Несъмнено като приход.

 

         Юрисконсулт Й.: Нямам други въпроси. Считам заключението за пълно, но неизясняващо и неотносимо към предмета на спора.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което констатира НАП при извършване на ревизията, няма нищо общо с поставените ми въпроси от жалбоподателя. Най-големият обем от констатации в ревизионния акт произтичат от друго, а не са свързани с въпросите, които се поставят в сегашната експертиза.

 

Юрисконсулт Й.: Основният ни аргумент за нередовно счетоводство е, че липсва  отчетна себестойност на продадените недвижими имоти, а това не се изяснява с тази експертиза и затова казвам, че е неотносима.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 909 лева, 600 лева от които от внесения депозит, а разликата от 309 лв. следва да бъде заплатена от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

Съдът, като съобрази уточненията на вещото лице дадени в днешно съдебно заседание, намира че въз основа на днес слушаното заключение делото би останало неизяснено от фактическа страна, включително и в контекста на указанията на ВАС, съдържащи се в отменителното му решение, с което делото е върнато за ново разглеждане. В тази връзка съдът намира за необходимо да укаже на ответната страна да ангажира по делото допълнителни доказателства, посредством които да се установят фактическите основания послужили на органа по приходите да премине към особения ред на облагане  по смисъла на чл.122 и следв. от ДОПК, които обстоятелства съдът намира, че не се изясняват в достатъчна степен въз основа на слушаното днес експертно заключение.

 Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да депозира по делото допълнителни доказателствени искания, свързани с установяване на фактическите основания на органа по приходите послужили за определяне на спорните публични задължения, по които доказателствени искания съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.12.2016г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: