ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 19.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети декември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 462 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРОЙ БУЛ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 135 от делото.

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.А.Д..

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.Г. -  пълномощник на жалбоподателя, видно от която няма възражение по хода на делото; запознала се е с допълнително заключение на вещото лице, като посочва, че няма въпроси към него; не възразява заключението да бъде прието; изложила е становище по съществото на делото.

 

Юрисконсулт Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице със снета по делото самоличност:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително заключение, което поддържам изцяло. Към него съм представила приложения, които са различни извадки от главни книги, счетоводни документи на дружеството, които са ми били представени от счетоводството и една справка за осчетоводени авансови плащания.

 

Юрисконсулт Й.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес допълнително заключение на вещото лице

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното експертно заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 600лв, изцяло от внесения депозит.

 

Юрисконсулт Й.: Няма да соча доказателства.

 

Като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че ревизията е извършена по реда на чл.122 от ДОПК и в тази връзка в решението на ВАС не се сочи дали това обстоятелство подлежи на доказване, дали е правилно и законосъобразно, като същевременно не се отрича извършването на ревизия по чл.122. Ето защо считам, че приложението на чл.80, § 1 от Директива 112 не е приложим в конкретния случай. Той е по приложението на материалния закон, като в случая данъчната основа е определена по реда на чл.122 и считам, че са налице обстоятелствата по т.1 и т.4 на ал.1 от същия член, като приетата днес експертиза доказва наличието на основание на т.4 на чл.122, ал.1 от ДОПК. Действително данъчната основа е определена въз основа на експертизи, изготвени в хода на делото, още повече че дружеството не представя както в хода на ревизията, така и впоследствие на вещите лица справки за себестойността на построените и продадени от него имоти. В тази връзка представям кратки писмени бележки и моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 2240лв. и разноските по делото, които сме заплатили за експертиза.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: