Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№869

 

гр. Бургас, 14. 05. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на двадесет и трети април през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 462/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на В.И.С., ЕГН **********, чрез представител по пълномощие адв. Г. В. К. от АК – Бургас, срещу решение № 210/29.12.2014 г., постановено по НАХ дело № 452 по описа за 2014 г. на Районен съд Царево. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК. Касаторът счита решението за постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и материалния закон. Твърди, че в акта за установяване на административно нарушение (АУАН) № 14/12. 03. 2014г. не е посочена нарушената законова разпоредба и това ограничава правото на защита на наказаното лице. Поддържа, че в хода на съдебното производство съдът е изменил обвинението и е преквалифицирал деянието, което е недопустимо. Иска обжалваното решение да бъде отменено, както и изцяло да бъде отменено наказателното постановление. В открито съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител и пълномощник адв. Г. Я. Н.от АК – Бургас, поддържа жалбата и пледира за отмяна решението на РС Царево. Не сочи нови доказателства.

Ответникът – директорът на „РИОСВ” гр. Бургас, не се явява и не се представлява. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и потвърждаване на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С обжалваното решение наказателен състав на Районен съд Царево е потвърдил наказателно постановление (НП) № 14/06. 08. 2014 г. на директора на РИОСВ Бургас, с което на В.И.С., за нарушение на чл. 13, ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) е наложена глоба в размер на 500 лева на основание чл. 82, т. 2 от ЗЗТ.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че арх. В.С. виновно е нарушила разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ, като на 07. 02. 2014г. е издала разрешение за строеж на обект: „Основен ремонт на Ловен заслон с идентификатор 07291.10.46 по КК на с. Българи, ПИ № 010046 по КВС в землището на с. Българи за извършване на строително-монтажни работи, който се намира в защитена територия по смисъла на чл. 5, т. 5 от ЗЗТ – природен парк, без да го съгласува с министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони. Приел е, че наказателното постановление е законосъобразно, тъй като е издадено в изискуемия срок, от оправомощено лице и не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Приел е също, че оспореното НП е издадено при спазване изискванията на закона и съдържа необходимите реквизити. По изложените съображения е потвърдил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият касационен съдебен състав счита, че първоинстанционното решение е незаконосъобразно и следва да се отмени.

Наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Ксационната съдебна инстанция приема за основателно твърдението на касатора, съгласно което в оспореното наказателно постановление не е посочена относимата, нарушена правна норма. В НП е записано, че арх. В.И.С. е наказана, тъй като на 07.02.2014г. в сградата на община Царево е издала разрешение за строеж на обект: „Основен ремонт на Ловен заслон с идентификатор 07291.10.46 по КК на с. Българи, ПИ № 010046 по КВС в землището на с. Българи за извършване на строително-монтажни работи, който се намира в защитена територия по смисъла на чл. 5, т. 5 от ЗЗТ – природен парк, което не е съгласувала с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, с което е нарушила нормата на чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ. Същевременно административното наказание е наложено на основание чл.82, т.2 от ЗЗТ, според която норма наказва се с глоба от 500 до 10 000 лв. длъжностно лице, което не съгласува с компетентните органи дейности в защитена територия, за която няма утвърдени планове и проекти по глава четвърта.

Настоящият касационен състав приема, че неправилно санкцията е квалифицирана по чл. 82, т. 2 от ЗЗТ, тъй като извършеното административно нарушение по чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ, следва да бъде санкционирано по т.1 на чл. 82 от ЗЗТ. Това е така, тъй като именно в т. 1 е регламентирано, че длъжностно лице се наказва с глоба, когато разреши … строителство в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, със заповедта за обявяване или с утвърдените планове и проекти по глава четвърта. В този смисъл касационният състав приема, че административното наказание на С. е наложено за издаденото разрешение за строителство в защитена територия, а не е санкционирано деянието, че разрешението не е било съгласувано с компетентния орган дейност в защитената територия, в каквато насока е и възражението на касатора. 

С оглед изложените съображения, съдът намира, че е установено твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение следва да се отмени, като постановено при неправилно приложение на материалния закон. На отмяна подлежи и издаденото НП.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав отменя решението на първостепенния съд и отменя оспореното наказателно постановление.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 210 от 29. 12. 2014 г., постановено по НАХ дело № 452 по описа за 2014г. на Районен съд Царево и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14/06. 08. 2014 г., издадено от директора на Районната инспекция по околната среда и водите - Бургас, с което на арх. В.И.С. ***, със служебен адрес ***, за нарушение на чл. 13, ал. 2 от Закона за защитените територии, е наложена глоба в размер на 500 (петстотин) лева, на основание чл. 82, т. 2 от Закона за защитените територии.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.