ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

624

 

град Бургас, 03.04.2012г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, на трети април две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание в състав:

 

             Председател: Галина Радикова

                    Членове: Лилия Александрова

                                                                                                            Веселин Енчев

 

като разгледа докладваното от съдия Александрова касационно н.а.х.д. номер 462 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, във връзка с чл.208 и следващите от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Съни Транс” ЕООД с ЕИК: 102862221, със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от управителя К.Г.Н., подадена чрез представител по пълномощие адв.Р. против решение № 491/30.12.2011г. постановено по нахд № 910/2011г. по описа на Районен съд Несебър. 

В з.з. на 05.03.2012г. съдът е остави касационната жалба без движение, като е указа на жалбоподателя в 7 дневен срок от съобщението да представи доказателства относно датата и начина на подаване на касационната жалба против процесното решение, тъй като от представената по делото товарителница се установява, че изпращач на пратка е „Прима Бет” ЕООД, а не дружеството-жалбоподател, както и не се установява съдържанието на пратката.

Съобщението с дадените указания е надлежно връчено на служител на жалбоподателя на 09.03.2012г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 16.03.2012г. – петък, присъствен ден, като указанията на съда не са изпълнени.

            Съдът намира, че касационната жалба е недопустима на две самостоятелти основания. От една страна са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по КНАХД №462/2012г. поради неотстраняване на нередовностите на касационната жалба в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            От друга страна касационната жалба е просрочена. Съобщението за изготвеното решение на РС-Несебър е получено на 11.01.2012г. лично от законният представител на дружеството-касатор К. Н. Срокът за обжалване 14 дневен и изтича на 25.01.2012г. – сряда присъствен ден. Касационната жалба е подадена на 26.01.2012г. видно от регистрационният индекс за вх.номер. Въпреки указанията на съда касаторът не представи доказателства, от които да се установява по-ранна дата на изпращане на касационната жалба – било по пощата, било по друг начин. Представената с жалбата товарителница на SPEEDY не удостоверява изпращане на жалбата на 25.01.2012г. Изпращачът по товарителницата е „Прима Бет” ЕООД, а настоящият касатор е „Съни Транс” ЕООД. В товарителницата липсват други данни, от които да се направи извод, че въпреки несъвпадението между касатор и изпращач, куриерската пратка е съдържала именно тази касационна жалба.

            По изложените съображения и на основание чл.215, т.3 и чл.216, вр. чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Съни Транс” ЕООД с ЕИК: 102862221, със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от управителя К.Г.Н. против решение № 491/30.12.2011г. постановено по нахд №910/2011г. на Районен съд Несебър.

     ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №462/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                  СЪДИЯ: