О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 610

 

Град Бургас, 16.03.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на шестнадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 461 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на И.С.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, против разпореждане за изпълнение с изх. № С170002-009-0014977/21.12.2017г. до Областна дирекция на МВР-Бургас, издадено от публичен изпълнител в ТД на НАП-Бургас, във връзка с наложен запор с постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С170002-022-0088559/21.12.2017г. и запорно съобщение с изх. № С170002-119-0018444/21.12.2017г. за публично вземане по изпълнително дело № 2150001817/06.02.2015г., образувано срещу И.С.Д.. Жалбоподателят намира разпореждането за изпълнение за незаконосъобразно и моли за отмяната му от съда.

Ответникът представя административната преписка по оспорването, ведно със становище, че по подадената жалба няма произнасяне от директора на ТД на НАП-Бургас, тъй като жалбата е адресирана до Административен съд-Бургас и веднага е изпратена на съда по компетентност.

От фактическа страна по делото се установява, че жалбоподателят И.С.Д. е длъжник по изпълнително дело № 2150001817/06.02.2015г. по описа на ТД на НАП-Бургас. На 20.12.2017г. в ТД на НАП-Бургас е постъпило уведомление с вх. № 516748 от Областна дирекция на МВР-Бургас за предстоящо плащане на И.С.Д. в размер на 7 350 лв. по първичен счетоводен документ № 363/19.12.2017г. След извършена справка в информационната система на НАП е установено, че лицето има непогасени публични задължения. В изпълнение на решение № 593/20.07.2016г. за условията и реда за разплащания на разпоредители с бюджет по договори, прието от МС на РБ на основание чл.7, ал.1 от Закона за публичните финанси, публичният изпълнител е предприел незабавни действия за събиране на публичните вземания и действия по налагане на запор/изпълнение върху предстоящата за изплащане сума.

С постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № С170002-022-0088559/21.12.2017г. и запорно съобщение изх. № С170002-119-0018444/21.12.2017г. е наложен запор върху вземане от третото задължено лице – Областна дирекция на МВР-Бургас, за сумата 7 350 лв., което вземане И.С.Д. ***.

С разпореждане за изпълнение изх. № С170002-009-0014977/21.12.2017г., на основание чл.230, ал.4 от ДОПК, публичният изпълнител е разпоредил Областна дирекция на МВР-Бургас да прехвърли запорираната сума в размер на 7 350 лв. по посочена сметка на ТД на НАП-Бургас в 3-дневен срок от получаване на разпореждането, като в платежния документ задължително посочи името и идентификационния номер на задълженото лице.

С жалба вх. № 94-И-45/22.01.2018г. на ТД на НАП-Бургас, подадена по пощата на 19.01.2018г., Д. е оспорил пред съда чрез ТД на НАП-Бургас издаденото от публичния изпълнител разпореждане за изпълнение с изх. № С170002-009-0014977/21.12.2017г., адресирано до Областна дирекция на МВР-Бургас.

В законоустановения 14-дневен срок, съгласно чл.267, ал.2 от ДОПК, решаващият орган не се е произнесъл по жалбата с решение, а е изпратил същата с административната преписка на съда.

При тази фактическа установеност съдът намира жалбата за процесуално недопустима.

Съгласно разпоредбите на чл.266, ал.1 и чл.267, ал.1 и 2 от ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил в 7-дневен срок от извършването им или от уведомяването. Решаващият орган се произнася с решение в 14-дневен срок от постъпване на жалбата. Разпоредбата на чл.268 от ДОПК урежда възможността за длъжника или взискателя да обжалват решението на директора на ТД на НАП пред административния съд по местонахождението на компетентната териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението в хипотезите на произнасяне с изричен акт по чл.267, ал.2, т.2, 4, 5 и 6 от  ДОПК. Разпоредбата на чл.268 от ДОПК не урежда хипотезите на мълчалив отказ, а решаващият орган е длъжен да се произнесе на основание чл.267, ал.2 от ДОПК.

Видно от цитираните разпоредби, ДОПК не предвижда възможност за обжалване на тези действията на публичния изпълнител направо пред съд, без да е изчерпан предварително административния ред за това. Административното обжалване пред горестоящия административен орган, който в случая е директорът на ТД на НАП-Бургас, е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването им по съдебен ред. Данните по делото сочат, че този ред не е спазен, като жалбата против разпореждането за изпълнение на публичния изпълнител е подадена направо до съда, без да е изчерпан административния ред за обжалването му. Поради това, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, производството по делото да бъде прекратено и същото, като преписка по подадената жалба, да бъде изпратено на компетентния административен орган за произнасяне по реда на чл.267 от ДОПК.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, против разпореждане за изпълнение с изх. № С170002-009-0014977/21.12.2017г. до Областна дирекция на МВР-Бургас, издадено от публичен изпълнител в ТД на НАП-Бургас, във връзка с наложен запор с постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С170002-022-0088559/21.12.2017г. и запорно съобщение с изх. № С170002-119-0018444/21.12.2017г. за публично вземане по изпълнително дело № 2150001817/06.02.2015г., образувано срещу И.С.Д..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 461 по описа за 2018г. на Административен съд-гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото, като преписка, на директора на ТД на НАП-Бургас за произнасяне по жалбата на И.С.Д. против разпореждане за изпълнение с изх. № С170002-009-0014977/21.12.2017г. до Областна дирекция на МВР-Бургас, издадено от публичен изпълнител в ТД на НАП-Бургас, по реда на чл.267 от ДОПК.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

           

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: