ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 27.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми април                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

       2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар:  С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

административно  дело  номер 461 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

          Протестиращата Окръжна прокуратура – Бургас, редовно призована, представлява от прокурор  Стоянова.

          За ответника Общински съвет – Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена с пълномощно представено по делото.

          За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура - Бургас против чл.42, ал.4 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас.

         

Становище по протеста и доказателствените искания:

          ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете представената по делото административна преписка. Няма да соча други доказателства.

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам протеста на Окръжна прокуратура – Бургас.

На проведеното заседание на 25.04.2017 г., Общински съвет - Бургас е отменил разпоредбата на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас. В тази връзка представям и моля да приемете докладна записка от К.Й.Л. – председател на Общински съвет – Бургас относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас, извлечение от сайта на Общински съвет – Бургас, извадка от решението на всички постоянни комисии, както и дневен ред на заседание № 26, проведено на 25.04.2017 г., с препис за ответната страна.

След като изтече срокът за обжалване и решението влезе в законна сила, ще представя протокола, с оглед на което и на осн. чл. 159, т. 8 предвид, че административният орган е отменил оспорвания административен акт, моля да прекратите производството по делото.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Моля да бъде отложено делото за друга дата до влизане на решението в сила.

          Моля да присъдите на Окръжна прокуратура - Бургас направените по делото разноски в размер на 20 лв., представляващи държавна такса, внесена по сметка на Държавен вестник.

 

          По доказателствата, съдът

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответната страна писмени доказателства, представляващи заверения копия от административната преписка съгласно опис в придружително писмо на лист 16-17 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание докладна записка, разпечатка от сайта на Общински съвет – Бургас по отношение на направената от него публикация на Наредба за изменение на процесната Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас, становища на комисии към Общински съвет – Бургас, публикуван на сайта на Общински съвет - Бургас  и дневен ред на заседанието, проведено на 25.04.2017 г.

 

          Съдът след съвещание счита, че от днес представените доказателства е налице индиция за взето решение от административния орган за отмяна на обжалваната по това дело разпоредба, но по делото не е представено взетото решение, представен е дневния ред, който указва, че такова решение е подлежало на гласуване пред колективния административен орган.

По тази причина, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА председателя на ответния общински съвет, в 20-дневен срок от днес, да представи по делото решението на Общински съвет – Бургас, взето на 25.04.2017 г., с което се отменя разпоредбата на чл. 42, ал. 4 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас.

 

          Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.06.2017 г. от 10.20 ч., за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.36 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: