О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер     828                от   08.04.2015               град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на втори април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 461 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „МЛИН - 13“ ЕООД с ЕИК 202440947, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ц. Е. С. с ЕГН ********** против Решение № 16/23.01.2015г., постановено по НАХД № 874/2014г. на Районен съд Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 20-000420/01.12.2014г., издадено от Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, с което на дружеството, на основание чл. 416, ал. 5, вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ, за извършено административно нарушение по чл. 139, ал. 1 от КТ, вр. с чл. 4а, ал. 1 от НРВПО е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

След като прецени твърденията на касатора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, но след преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК поради което се явява процесуално недопустима.

Видно от приложените по делото доказателства, Решение № 16/23.01.2015г., постановено по НАХД № 874/2014г. на Районен съд Несебър е съобщено на адреса, на който е седалището на дружеството „МЛИН - 13“ ЕООД с ЕИК 202440947, а именно гр. Несебър, ж.к. „Младост“, бл. 62, вх. А, ет. 1, ап. 2 Съобщението за постановения съдебния акт на първоинстанционния районен съд е връчено на 27.01.2015 год. на М. А. С. – служител. Жалбата против така постановения съдебен акт е входирана в деловодството на Районен съд гр. Несебър на 11.02.2015 год. в 09.00 часа. С Разпореждане от 09.03.2015 год. на настоящия състав е указано на касатора в 7-дневен срок да ангажира доказателства, удостоверяващи датата на подаване на касационната жалба. Съобщението за това разпореждане е връчено на 18.03.2015 год., като в указания 7-дневен срок не са представени доказателства за датата на подаване на касационната жалба. С оглед на това, съда приема, че жалбата е подадена на датата, на която е заведена в деловодството на НРС, а именно – 11.02.2015 год.

Съгласно чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Нормата на чл. 211, ал. 1 от АПК изисква жалбата да се подава до касационната инстанция чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. В случая, съобщението за постановения първоинстанционен съдебен акт е получено на 27.01.2015 год. и цитирания 14-дневен срок е изтекъл на 10.02.2015 год. – вторник, присъствен ден. Касационната жалба е подадена на 11.02.2015 год., т.е. след изтичане на преклузивния 14-дневен срок.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН и чл. 211, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „МЛИН - 13“ ЕООД с ЕИК 202440947, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ц. Е. С. с ЕГН ********** против Решение № 16/23.01.2015г., постановено по НАХД № 874/2014г. на Районен съд Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 20-000420/01.12.2014г., издадено от Директора на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 158/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.