ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 05.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на пети юли                                              две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 460 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Билдинг ТД“ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Л.С., редовно призована, не се явява,  представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – главен архитект на Община Бургас, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№6012/13.06.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателите, към която е представен договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на ЕВН от 14.03.2017година.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата допълнителна задача към експертизата, което не е в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме представения договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на ЕВН от 14.03.2017година. Запознат съм със заключението на вещото лице и не възразявам да се изслуша днес, въпреки че не е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Запозната съм със заключението на вещото лице. Нямам възражение да се изслуша днес заключението, въпреки че не е спазен 7-дневния срок. Да се приемат представените документи.

 

 Съдът ПРИСТЪПВА към разпита на вещото лице, което е със снета по делото самоличност от предходното съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм допълнително заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Имам един уточняващ въпрос, видях от заключението, че сте се запознали с документацията в Община Бургас и искам да Ви запитам, специално запознахте ли се с част паркоустройство и благоустройство по издаденото разрешение? Може ли да бъде построен един етап, ако хипотетично  предположим, че се изгражда първия етап, при този одобрен проект за паркоустройство и благоустройство, и може ли да бъде въведена в експлоатация сградата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Проектът благоустройство и паркоустрояване в работна фаза е одобрен още с идейния проект и то се отнася за цялата сграда, така както е по строителното разрешение, респ. това е фаза технически проект за цялата сграда с двата подобекта „А“ и „Б“. По отношение на това дали може да бъде въведена в експлоатация след като проектът се отнася за цялата сграда, това ли е подвъпроса?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Ако трябва хипотетично да се строи един етап, да се построи в тази сграда  може ли да бъде въведен само едната секция в експлоатация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Не, не може, тъй като проектът се отнася за цялата сграда, не за секция „А“ и отделно секция „Б“, а не както след това след като е променено инвестиционното намерение, когато вече имаме изготвени и одобрени проекти за секция „Б“. Въпреки това, този паркоустройствен и благоустройствен план е още на идейна фаза на проектирането, независимо, че е  технически проект и  се отнася за цялата сграда, следователно не можем да въведем в експлоатация  на база на тази част благоустрояване  и паркоустрояване. Не можем да въведем секция „Б“, за която имаме технически проект и за която в предходното заключение съм казал, че технологично може да бъде изпълнявано организационно  и технологично, но с наличните документи, тя не може да бъде одобрена и въведена в експлоатация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси.

 

АДВОКАТ С.: Вие правилно коментирахте  за етап въвеждане в експлоатация, като в предходното заключение конкретно ме интересува, има ли техническа възможност да се започне строителството на двете секции по отделно. Не възразявам, че въвеждането в експлоатацията е на двете заедно, а дали може ли самостоятелно да бъдат изпълнявани секциите, съобразно одобрените сега проекти, или протоколите от м.05 и м.6? Въпросът ми е за начално строителство.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: В предходното заключение съм посочил, че на база техническите проекти за секция „Б“ технически, технологично и организационно е възможно тази секция да бъде строена,  изграждана.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка зададения въпрос от колегата, ако започне да се строи този подобект „Б“, как ще бъде изпълнено благоустрояването и озеленяването?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Няма отделно паркоустрояване и благоустрояване за секция „Б“ като проект. Проектът е за цялата сграда. Секция „Б“ като сграда, конструкция, като довършителни работи може да бъде изградена, довършена на базата на тези технически проекти.

         

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси и моля да се приеме заключението.

Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице И., като му определя възнаграждение в размер на 200лв., платими от внесения депозит/л.158 от делото/.

 

АДВОКАТ С.: Нямам доказателствени искания, освен да приемете представения договор за присъединяване, приложен към наша молба от 13.06.2017година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  Представям и моля да приемете като доказателства по делото - част благоустрояване и паркоустрояване, и обяснителна записка с графична част, която съдържа видовете растителност, и цялото озеленяване. Запозната съм с представения договор за присъединяване и не възразявам да бъде приет. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Запознат съм с представените от юрисконсулт Р. доказателства и не възразявам да бъдат приети. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения към молба вх.№6012/13.06.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателите договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на ЕВН от 14.03.2017година, както и днес представените от юрисконсулт Р. писмени доказателства, а именно обяснителна записка за двусекционна жилищна сграда в УПИ ІІ-121, кв.51, жк Славейков и графична част – 4броя скици,  като доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителите ми, моля да постановите съдебен акт, с който отмените обжалваното волеизявление на главния архитект на Община Бургас като незаконосъобразно и необосновано. В случай, че разгледате и не счетете, че жалбата ни трябва да бъде уважена, моля да уважите алтернативното ни искане, посочено в жалбата. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, за което представям нарочен списък с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, както и предявения иск при условията на евентуалност срещу Община Бургас. Моля за срок за  писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и направените разноски по делото.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: