ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 31.05.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на тридесет и първи май                        две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 460 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Билдинг ТД“ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Л.С., редовно призована, не се явява,  представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – главен архитект на Община Бургас, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3925/21.04.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателите, към която са представени доказателства под опис и се прави искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, с формулирани въпроси.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.Ж.И.- години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИКОНСУЛТ Р.: Запознахте ли се с документите  и имали ли такива за реализиране на етапност строителството?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Аз в рамките на въпроса съм разглеждал документацията, а именно дали има разделителна фуга и дали е възможно етапно изграждане на секция А и секция Б.  В рамките на въпроса съм дал заключението, че има разделителна фуга и двете секции технологично и организационно могат да бъдат строени отделно. Отговорил съм на въпроса от техническа гледна точка. Така съм възприел въпроса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: А съобразно документацията одобрена от Община Бургас, има ли възможност за етапност на строителството?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Технически,  технологично и организационно, могат да бъдат изпълнявани поетапно двете секции. Може първо да построиш едната секция и след това другата. Разрешението за строеж е издадено на база на идейни проекти и то е за сградата състояща се от две секции, и така е записано. На следващ етап има допълване на строителното разрешение със заповед, което е на основание одобрените работни- технически проекти за секция Б. Това  като документи съм гледал и разсъждавал по тях.  Има ли проекти за поетапно строителство, не съм гледал такива документи. Изследвал съм архитектурно разпределение, конструкции ,вертикален разрез по отношение разликата във височините на двете секции, като също така съм се запознал с част ВиК, предвид  двете сградни отклонения, които има.

 

ЮРИСКОСУЛТ Р.: Вие във заключение сте посочил, че има отделни отклонения за част ВиК и ел.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: За ВиК съм посочил, за ел. не съм споделил, защото е една друга част и не съм специалист. ВиК има категорично отделни сградни отклонения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Изследвахте ли  плана за безопасност и здраве?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Не съм изследвал плана за безопасност и здраве?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  Във връзка отговора на вещото лице, моля  да допуснете допълнителен въпрос, а именно след запознаване с

документите по делото и одобрените документи .  строителни книжа по издаване на разрешението за строеж от 2013година, които не са по делото, а в Община Бургас, да отговори експертизата - Може ли да бъде реализиран строежа по отделна етапност, съобразно одобрените строителни книжа по издаденото разрешение, съобразно наличната и одобрена в Община Бургас документация.

 

АДВОКАКТ С.: Възразявам срещу допускането на допълнителна задача, тъй като този въпрос преповтаря, въпроса който съм задал вече и тъй като по делото сме представил с нарочна молба проектната документация касаеща, както строителното разрешение от  2013г., така и преработката 2015г. касаеща секция Б, т.е. така поставената задача от процесуалния представител на ответника третира единствено и само издаденото разрешение за строеж, което е на база одобрени идейни проекти, като в конкретния случай вещото лице в днешното съдебно заседание  коментира, както проектната документация от 2013г., така и нещо повече одобрената техническа документация приета за секция Б за която е издадена заповед за допълване на разрешение от 2013г., а именно заповед от 2015година. Когато се поставя задача, тя не би следвало да третира само част от строителната документация, а именно от 2013г., а междувремено и допълнителната документация от 2015г., защото с документацията от 2015г., с която се одобряват техническите проекти само и единствено за секция Б, ясно показват, че същият този административен  орган приел възможността от техническа гледна точка, че може да се изгради само секция Б , което доказва етапност и отделност. Това само преповтаря  поставената задача  и няма да доведе до допълнително изясняване на фактическата обстановка по делото. Аз съм поставил задачата  дали от техническа гледна точка могат да се изпълняват самостоятелно, а вече  преценката  на съда ще е дали е налице етапност и дали обект от подобект А и Б. В тази връзка ще моля че не е изследван този въпрос, моля да допунете допълнителна задача

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Фактически в издаденото разрешение за строеж и навсякъде в цялата документация е посочено двусекционна сграда, никъде не говорим за поетапно строителство и затова  е моят въпрос, тъй като за отделен етап трябва да има извършена отделна дейност. В разрешението трябва да е посочена етапността на строителството, а такова няма. Отделно от това вещото лице посочи, че технически е възможно да бъде извършено поетапно, но считам че следва да се извърши цялостна проверка и съобразена цялата документация по извършване на строежа и разрешението, затова считам че следва да бъде извършена допълнителна проверка. Уточнявам, че искам проверка на цялата документация, не само тази от 2013година.

        

 СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И., като му определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит/л.145 от делото/.

 

По направеното искане за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза, съдът счита същото за относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителен въпрос към вещото лице по съдебно-техническата експертиза, формулиран в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Р..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза в размер на 200 лева, вносими от Община Бургас в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ.

 

УКАЗВА на страните, че последващи доказателствени искания няма да бъдат кредитирани и следва санкция, с оглед несвоевременност на същите.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.07.2017година от 13.40за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И., да бъде уведомено, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: