ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 12.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на дванадесети април                            две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 460 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Билдинг ТД“ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Л.С., редовно призована, не се явява,  представлява се от адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – главен архитект на Община Бургас, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт Райнова, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Билдинг ТД“ЕООД и К.Л.С. против обективираното в писмо изх.№70-00-5632/3/ от 06.02.2017г. на главен архитект на Община Бургас волеизявление по чл.153, ал.2, изр. последно ЗУТ, че разрешение за строеж № О-81/26.08.2013г., издадено от гл.експерт „АС“ при Община Бургас за обект „Двусекционна жилищна сграда 1-Подобект: Секция „А“ и 2. Подобект: Секция „Б“ в УПИ ІІІ-387, кв.51 по плана на ж.к. Славейков, гр.Бургас/бивш УПИ ІІ-121, кв.51 по плана на ж.к.Славейков, гр.Бургас/, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.387 по КК на гр.Бургас – било загубило правно действие. При условията на евентуалност алтернативно се предявява иск срещу главния архитект на Община Бургас за установяване, че административното право да се реализира строителството по разрешение за строеж № О-81/26.08.2013г. издадено от гл.експерт „АС“ при Община Бургас съществува, тъй като същото не е загубило правно действие.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадената заповед.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ РАЙНОВА: Оспорваме предявената жалба. Оспорвам и при условията на евентуалност предявения иск като  недопустим, тъй  като в ЗУТ е предвиден специален ред, в който ред е посочено как може да бъде продължено издаденото разрешение за строеж и считам, че това е отрицателна правна предпоставка за допустимост на предявения иск при условията на евентуалност.

Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства. Представям искане от „Билдинг ТД“ЕООД, относно искане да бъде издадено  разрешение за ползване на тротоари, съобразно приетата Наредба от общински съвет Бургас за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас и доказателство за платена такса. Представям това искане във връзка представените доказателства от жалбоподателя и по специално протокол от 15.06.2016г./л.25 от делото/, в който е посочено, че са налице документи, като в т.1.3 е посочен вх. номер на искането, което представям днес. Такова разрешение не е издадено, като предвид  неиздаването е образувано адм.д. №346/2017г. на Административен съд- Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам да се приемат представените от ответника днес доказателства, но очевидно не са съществени за настоящото по делото спор и затова ще е необходимо да преповторя нещата изложени в жалбата.

Съгласно чл.157, ал. 1 от ЗУТ за начало на строителния процес се счита датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и  определяне на строителна  линия. По делото са представени двата протокола, визирам  протокол за секция „А“ и протокол за секция „Б“. Впрочем протоколът за секция „Б“ е представен и от административния орган. С документите представени и които съдът ще приеме като доказателства по делото от община Бургас, са представени и уведомления по чл.158, ал.2 от ЗУТ, а именно че в следствие на тези протоколи, всеки един от надзорниците е заверил заповедна книга и тези  уведомления е видно, че са стигнали до Община Бургас, т.е. в случая преди дата 20.09.2016 година има начало на строителния процес съгласно чл. 157, ал.1 от ЗУТ, така и уведомления за заверени заповедни книги за двата под обект „А“ и „Б“на жилищната сграда, т.е. същината на настоящия спор ели е започнало строителство или не по Закон.

Относно втория довод на ответния административен орган, визирам гл. арх. на Община Бургас е относно това дали законно е започнало строителството. Ще  повторя това, което е изложено в жалбата, а именно  видно е, че разрешението за строеж, което ни е издадено е за строеж трета категория по см. на ЗУТ,т.е. извън правомощията на кмета на Община  Бургас, даже не визирам съответния административен орган –гл.арх. на Община Бургас, да следи  за законосъобразността на строителството, дали законосъобразно се изпълнява едно строителство от трета категория, съгласно чл.222 от ЗУТ е  в правомощията на РДНСК. Както почитаемият съд ще съобрази, изрично в това писмо и обективираното в негово волеизявление, което сме обжалвали, е адресирано до началника на РДНСК-Югоизточен район,  именно защото  РДНСК е компетентен да се произнесе и извърши проверка относно законосъобразността на това строителство. Не възразявам да се приеме това обстоятелство, но в настоящия процес следва да  съобразим дали има начало на строителството по чл.157 от ЗУТ и нищо повече. Въпреки това, доколкото се твърди, че разрешението за строеж видите ли не било за етапно строителство и въпреки, че в същото разрешение е посочена разпоредбата на чл.152, ал.2 от ЗУТ, аз ще моля почитаемия съд на първо място да съобрази, че освен представеното от нас разрешение за строеж, към същото е представена  и заповед от 2015г. за преработка по време на строителството, която преработка  касае единствено и само секция „Б“, т.е. очевидно, е че си говорим за самостоятелни етап. Самата заповед е от 2015т. и не можем въобще да говорим за изтекло разрешение за строеж.

Моля да ми се предостави възможност да представя копие от одобрената проектна документация въз основа на която  е издадено разрешението за строеж и докладната записка, за да установим етапност.

ЮРИСКОНСУЛТ РАЙНОВА: Във връзка представеното от нас доказателство, същото представяме за това защото в чл.157, ал. 1 от ЗУТ е посочено кое е началото на строежа. На първо място строителното разрешение е едно за  обект двусекционна сграда и не става изобщо въпрос за етапно строителство по см. §5, т. 45 от ЗУТ. За да  бъде започнато строителство, следва да бъде открита строителна площадка  и  определяне на строителна линия, като най- напред следва да има подпис на възложител. За един строеж са представени два протокола, които обаче поотделно не са подписани от всички възложители, тъй като имота е един и не са подписани от всички възложители. Освен това за откриване на строителна площадка не  е изпълнен чл.6, ал.4 за издаденото разрешение задължително се подписва протокол за строителна площадка, като  представихме днес, че е вписано искане, но е посочен вх. номер на Общината. Не е изпълнена Наредбата приета от общински съвет Бургас.

 

АДВОКАТ С.:  Ползването на тротоари, е изключение от правилото, че строителството и строителната площадка е в рамките на обособения имот. Няма пречка строителството и строителната площадка да бъде открити в рамките на ПИ, а ако при необходимост и с оглед строителството е необходимо да се ползват  допълнителните  площи извън имота, тогава се кандидатства за разрешение, т.е.  този довод не може да се ползва за законосъобразност на протокола. Протоколът е съставен в рамките и обема на съответното УПИ. Въпросът тук да се прецени  дали законосъобразно сме започнали строителството , което е преценка на органите на ДНСК, а не са главния архитект или на Община Бургас.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка под опис писмени доказателства.

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  от юрисконсулт искане с №70-00-3905/02.06.2016г., ведно с приходна квитанция.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за етапно строителство.

 

АДВОКАТ С.:  Моля да ми предоставите възможност, както заявих малко по-горе да ангажирам доказателства в тази насока писмени, включително и чрез експертиза. Няма да сочим други доказателства към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ РАЙНОВА: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2017година от 14.00 за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: