РЕШЕНИЕ

 

     902                                     дата  13 май 2016 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 05 май 2016 год.,

 в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: К.Л.

Прокурор: Тиха С.а

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 460 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началник на Районно управление „Полиция“, гр.Несебър против Решение № 9/07.01.2016г. постановено по НАХД № 1126/2015г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 15-0304-001935/05.08.2015г. издадено от Началника на РУПолиция“ - Несебър, с което, на Г.С.А. ***, в.з. „Зора“, ул. „Меркурий“ № 6, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на  500лв.

Съдебното решение се обжалва като необосновано. Не споделя мотивите на съда, с които е отменено издаденото наказателно постановление. Излага доводи за правилна квалификация и съставомерност на констатираното деяние. Счита, че правомерно е ангажирана отговорността на водача на соченото основание. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за основателност на жалбата.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е основателна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Ответникът по  касация Г.А. е санкциониран за това, че на 22.07.2015г. е  установен от контролни длъжностни лица при РУП – Несебър,  в к.к. Слънчев бряг, на главна алея, пред районното управление, да управлява лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег.№ ****, собственост на друго лице, като автомобилът не е спрян от движение и за същия няма сключена застраховка „Гражданска отговорност”. За нарушението е съставен АУАН с бланков № 230575, подписан от С. без възражения, а впоследствие въз основа на съдържащите се в него фактически констатации е издадено и процесното НП № 15-0304-001935/05.05.2015г., с което, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500лв. Районният съд е преценил, че в административнонаказателното производство са били допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като НП е издадено в противоречие с чл. 57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, с неправилно посочване на нарушените законови разпоредби. Съдът е приел, че неправилно е ангажирана отговорността на лицето на соченото основание, тъй като същият не е собственик на управлявания лек автомобил и това обстоятелство изключва възможността да му се търси отговорност по чл.315 ал.1 от КЗ (отм.). Посочено е, че отговорността на водача следва да се ангажира за нарушение на чл.638, ал.1 от КЗ,  но в сега действащите норми липсва идентичен фактически състав, деянието не може да бъде преквалифицирано и това налага отмяна на издаденото НП, тъй като неправилната квалификация на нарушението е съществено процесуално нарушение, накърняващо правото на защита на лицето, подведено под административнонаказателна отговорност.

Решението е неправилно.

Оплакванията на касатора, свързани със съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на соченото за нарушител лице, касационната инстанция намира за основателни. Установява се по безспорен начин, че ответникът по касация А. е управлявал на посочената дата и място лек автомобил, собственост на А.Н., за който няма валидна полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, с което е извършено нарушение на чл.315, ал.1 от КЗ. Съгласно чл.315, ал.1, т.1 от КЗ „Лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, т.1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва със: 1. глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице”. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по раздел ІІ буква „А”, т.10.1 от приложение № 1 е въведена с нормата на чл.249, т.1 от КЗ. Съгласно легалното определение за понятието „автомобилист”, даденото §1, т.35 от КЗ, това е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на моторно превозно средство, който във връзка с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица. Видно от посочените разпоредби, законодателят е предвидил възможност за самостоятелно ангажиране на административнонаказателната отговорност, както на собственика, така и на водача на лек автомобил, различен от собственика, за който автомобил няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“. В случая, ответникът по касация е  привлечен да отговаря за нарушение на нормата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ именно за това, че в качеството си на водач управлява МПС, собственост на друго лице, за който няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Установената фактическа обстановка - управление на МПС, за което няма сключена застраховка „ГО” съответства напълно на описанието на нарушението в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП, потвърждава се от събраните по делото писмени и гласни доказателства, от непосредствените възприятия на контролните длъжностни лица, както и не се оспорва от соченото за нарушител лице, поради което изводите на съда в тази насока за отмяна на издаденото НП се явяват необосновани.  За управление на МПС, за чието използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, в разпоредбата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е предвидено налагане на административно наказание глоба от 400 до 600 лева., като в случая на водача е наложена глоба в размер на 500лв.

С оглед отмяната на нормативния акт, въз основа на който е ангажирана административнонаказателната отговорност на ответника по касация и замяната му с нов и действащ понастоящем Кодекс за застраховането /Обн., ДВ, бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 1.01.2016г./, се налага преценка за наличие на основания за прилагане нормата на чл.3, ал.2 от ЗАНН, съгласно която, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Настоящата инстанция констатира, че и към момента деянието на Г.А. е обявено за противоправно и съставлява административно нарушение, за което се следва административнонаказателна отговорност. Нормата на чл.638, ал.3 от КЗ /Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015г., в сила от 1.01.2016г./ предвижда лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, да се наказва с глоба от 400 лв.

Съпоставителният анализ между двата административнонаказателни състава, на чл.638, ал.3 от действащия КЗ, и този, предвиден в чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ (отм.), обосновава извод, че наложеното на ответника по касация административно наказание „глоба“ в размер на 500лв., макар да попада в установените от чл.315, ал.1, т.1 от КЗ (отм.) граници, фактически надвишава размера на наказанието за същото нарушение, установен в чл.638, ал.3 от сега действащия КЗ. В случая е налице нова по-благоприятна за него разпоредба, която следва да бъде приложена на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН, като наказателното постановление се измени по отношение размера на наложената глоба, която следва да се определи съобразно сега действащия закон – в размер на 400лв..

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се измени наказателното постановление.

С оглед на изложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 9/07.01.2016г. постановено по НАХД № 1126/2015г. по описа на Районен съд – Несебър и вместо него постановява:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-001935/ 05.08.2015г. издадено от Началника на РУПолиция“ – Несебър, с което, на Г.С.А. ***, в.з. „Зора“, ул. „Меркурий“ № 6, с ЕГН **********, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ (отм.) е наложено административно наказание „глоба“ в размер на  500лв., като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „глоба“ в размер на 400 лева.

 

Решението е окончателно.

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: