Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      956                          29.05.2015 година                                 гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Г.М., като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 460 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от И.Х.И. с ЕГН **********,***, чрез пълномощника адв. Я.С.С., против решение № 7/20.01.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1/2015 г. по описа на Районен съд- Малко Търново.

В жалбата са развити доводи незаконосъобразност на оспореното решение, поради нарушение на закона и допуснати съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление, алтернативно- отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред Районен съд- Малко Търново наказателно постановление № 347/28.11.2014 г., издадено от началника на Митница Бургас, е наложено на касатора И.Х.И. административно наказание глоба в размер на 3 750 лева за нарушение по чл. 233, ал.3, вр. ал.1 от Закона за митниците. На основание чл. 233, ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата, като предмет на нарушението, цигари марка „Marble“- кутия, без акцизен бандерол- 25 стека, общо 5 000 къса с продажна цена 1 875 лева.

С решение № 7/20.01.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1/2015 г., МТРС е потвърдил наказателното постановление. Съдът е счел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения и същото е издадено при правилно приложение на закона.

Според настоящия касационен състав, в хода на съдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съображенията:

Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост (чл. 26, ал.1 от ЗАНН). Съобразно разпоредбата на чл. 33, ал. 1 и ал. 2 НК, за определяне на невменяемостта се използват два критерия- медицински и юридически. Сред причините за невменяемостта, указани от първия критерий, е продължителното или краткотрайното разстройство на съзнанието. В конкретния случай по делото са налице данни за психично заболяване, поставящо под съмнение годността на касатора И.Х.И. да носи административнонаказателна отговорност.

От приложеното по делото експертно решение № 3150 от 147 е видно, че на 06.11.2014 г. И. е преосвидетелстван с водеща диагноза „Шизофрения“, общо заболяване: „Шизофрения- параноидна форма. Параноиден синдром. Промяна на личността“. Видно от мотивите на решението, касае се за шизофренна психоза с дългогодишна давност, приела непрекъснат ход на протичане.

С молба вх. № 88/2015 от 15.01.2015 г. пълномощникът на И. е направил пред районния съд искане да бъде допусната съдебно-психиатрична експертиза, която да даде заключение относно способността на последния към момента на деянието да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. В с.з. на 15.01.2015 г. съдът е оставил молбата без уважение по съображения, че експертното решение е издадено на 06.11.2014 г. и не касае състоянието на жалбоподателя към датата на деянието- 08.06.2014 г. Настоящият касационен състав не споделя тези изводи на районния съд. С оглед данните за такова по характер заболяване е било необходимо да се изследва налице ли е отклонение от нормалната психика и с какъв характер е това отклонение, както и в каква степен е засегната, вследствие на заболяването, способността на И. да разбира обективните фактически връзки и да има нормално проявление на волята си. Събраните по делото доказателства не позволяват да бъде извършена преценка дали психичното състояние на същия изключва вменяемостта към момента на деянието, поради което съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа страна, съобразно изискванията на чл. 13, ал.1 от НПК, приложим в първоинстанционното производство по силата на препращащата разпоредба на чл. 84 от ЗАНН. Ето защо, постановеното решение следва да се отмени и на основание чл. 222, ал.2, т.1 от АПК делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд, като при новото разглеждане се назначи необходимата за изясняване на делото психиатрична експертиза.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 7/20.01.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1/2015 г. по описа на Районен съд- Малко Търново.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.