Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1244          04.07.2014г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 460 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) против Решение № 180/30.01.2014г., постановено по НАХД № 4057/2013г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 11010945/ 11.07.2013г.,  издадено от касатора, с което на З.П.Д. е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл. 3, ал. 2 във връзка с чл.1, ал.2 и ал.2,т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът по касация – З.П.Д., ЕГН ***********;*** в качеството му на изпълнителен директор на „Овергаз Изток” АД, ЕИК 102170333, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на З.П.Д. против Наказателно постановление № 11010945/11.07.2013 г., издадено от директора на АДФИ, с което на лицето е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2 и ал. 2,т. 3 НВМОП (редакцията ДВ, бр.86/2010г.). Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на районния съд е отменил наказателното постановление като е приел, че в конкретния случай са допуснати съществени нарушения, тъй като не са спазени сроковете, визирани в чл. 66, ал. 1 от НВМОП (отм.)

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Районният съд правилно е установил фактическата обстановка, но е стигнал до неправилни изводи в постановеното от него съдебно решение.

Основателно е релевираното в жалбата възражение относно датата на откриване на нарушението. Неправилно съдът е приел, че 6-месечният срок, определен в нормата на чл. 66, ал. 1 от НВМОП (отм.) започва да тече от датата на издаване на заповедта за проверка № ФК-10-1187/25.10.2012г. Нарушението е установено на 23.05.2013г. и посоченият срок следва да се изчислява с начало тази дата.

По същество, от събраните по делото доказателства, настоящия касационен състав приема за безспорно доказано осъщественото от санкционираното лице административно нарушение, а именно, при наличието на нормативно задължение не е взел решение за провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка. Безспорно, към настоящия момент Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е отменена, но аналогичен текст се съдържа в чл. 14, т. 2 от ЗОП, поради което не следва да се приема, че с отмяната на НВМОП е отпаднала съставомерността на осъщественото от Д. деяние.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени, а касационната жалба да се уважи.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 180/30.01.2014г., постановено по НАХД № 4057/2013г. по описа на Районен съд - Бургас

и место него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11010945/11.07.2013г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.