Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 996

 

гр. Бургас, 8 юни  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на десети май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора КАЛИНА ЧАПКЪНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 460/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от адвокат А. Д., в качеството и на процесуален представител на „ПРИМО 99” ЕООД гр. Русе, против Решение №501/30.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. №924 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Несебър. С решението е изменено наказателно постановление №23-2303651/26.09.2011 година от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” София, с което на основание чл. 414, а.1 от КТ на „ПРИМО 99” ЕООД гр. Русе е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 2 000 лева, за нарушение на чл. 153, ал. 2 от КТ, като е намален размерът на санкцията от 2 000 лева на 1 500 лева.

Касаторът счита, че решението е незаконосъобразно, тъй като е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Иска неговата отмяна, както и отмяна на измененото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител адвокат И., поддържа жалбата по наведените в нея основания.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

С измененото наказателно постановление касаторът е бил санкциониран за това, че за периода от 01.07.2011 година до 10.07.2011 година, включително, в качеството си на работодател не е осигурил при сумирано изчисляване на работното време, спазването на непрекъснатата седмична почивка, която не може да бъде в по-малък размер от 36 часа на И. И. И. на длъжност „готвач”, констатирано по график на работното време за м.юли 2011 година, представен на обекта.

Нарушението е било установено при извършване на проверка в ресторант в хотел „Стар”, намиращ в КК „Слънчев бряг” и стапонисван от касатора, на 05.07.2011 година. За тази проверка е бил съставен протокол, с който нарушението е посочено като „не спазва седмичната почивка на работниците и служителите”, с което е  нарушена разпоредбата на чл. 153, ал. 2 от КТ, като е дадено предписание да се спазва седмичната почивка и е посочен срок за изпълнение на 12.07.2011 година. На същата дата –05.07.2011 година, на касатора е била връчена призовка, с която му се указва, че следва да се яви при проверяващите лица на 11.07.2011 година и да представи документи, включително Правилник за вътрешния трудов ред и графици за работа от м.април 2011 година до момента на извършване на проверката. На 11.07.2011 година указанията, вписани в призовката са изпълнени, като очевидно са представени изисканите документи, но наред с това е съставен и акт за установяване на административно нарушение, в който се съдържа описание на изпълнителното деяние на разпоредбата на чл.153, ал. 2 от КТ, съотнесена към конкретни факти.

В АУАН изрично е отбелязано, че при издаването му са взети предвид график за м. юли 2011 година и Правилник за вътрешния трудов ред, утвърден от 01.05.2011 година.

На 26.09.2011 година е било издадено и наказателното постановление, което е било предмет на осъществения с оспореното решение първоинстанционен съдебен контрол.

С решението си Районният съд е приел, че представените пред него доказателства обосновават извод за законосъобразност на наказателното постановление, като е приел, че след като в графика за м.юли 2011 година не са отразени почивки и при отчитане на начина на изчисляване на работното време е осъществен съставът на съответното нарушение. Приел е, че наложеното наказание е неоснователно завишено, поради което го е намалил към предвидения от закона минимум.

Пред настоящото инстанция касаторът възразява, че съдът е приложил неправилно закона, тъй като не е отчел обстоятелството, че е санкциониран за евентуални свои бъдещи действия. Посочва, че нарушението е констатирано на 05.07.2011 година при извършената проверка, а наказанието е наложено за това, че е извършено през периода 01.07.- 10.07.2011 година. При тези факти и като се отчете, че в ресторанта е било въведено сумирано изчисляване на работното време, счита, че не е възможно още преди да е изтекъл краят на работната седмица, към момента на извършване на проверката, да се направи извод, че на работничката не е осигурена непрекъсната почивка така, както изисква законът.

Възражението е основателно.

Осигуряването и неосигуряването на предвидената от закона почивка може да бъде проверявано едва след като е изтекъл съответният период, в който тази почивка би следвало да се ползва или към момента, в който почивката следва да се ползва. Обстоятелството, че на проверяващите е бил представен график за м.юли, в който са посочени смените на работещите лица без да е предвидена изобщо почивка, все още не може да обоснове категоричен извод, че такава почивка няма да бъде осигурена тогава, когато тя се полага.

Нарушението, за което е наложена санкцията, би могло да бъде установено евентуално в края на периода, който следва да завърши с фактическо ползване на почивката.

По изложените аргументи съдът намира, че наказателното постановление е издадено при липса на доказателства за извършено нарушение към момента на издаването му, поради което е незаконосъобразно. Като го е изменил само по отношение на размера на санкцията първоинстанционният съд неправилно е приложил закона и постановеният от него акт следва да бъде отменен.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение №501/30.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. №924 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Несебър и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-2303651/26.09.2011 година от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” София, с което на основание чл. 414, а.1 от КТ на „ПРИМО 99” ЕООД гр. Русе е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 2 000 лева, за нарушение на чл. 153, ал. 2 от КТ, като е намален размерът на санкцията от 2 000 лева на 1 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: