ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 45 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Агрозем АВ“ ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- Директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя „Агрозем“ ООД, с искане да се даде ход на делото в отсъствие на негов представител. Заявено е и становище по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Моля да бъде даден ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Агрозем АВ“ ООД против РА №Р-02002816000485-091-001/23.08.2016, потвърден с Решение №299/20.12.2016 на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

По делото е постъпила преписката по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт, в т.ч. наличието към 31.12.2013 г. на подлежащи на принудително събиране публични задължения на търговското дружество. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата и моля да бъдат приети представените с административната преписка доказателства по делото. Други доказателства няма да соча. Считам, че спорът е с правно естество.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с ревизионната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да потвърдите издадения ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Такава е и основната констатация в него, касаеща преотстъпването на корпоративен данък, като считам, че правилно приходният орган не е приел, че за дружеството-жалбоподател е възникнало правото за преотстъпване на данък за 2012г., тъй като не са изпълнени общите условя на чл. 167, ал.1, т.1 от ЗКПО. Също така правилни са и констатациите по отношение на определеното задължение по ЗДДС и моля за решение в този смисъл. Подробни съображения са изложени в потвърдителното решение на Директора на дирекция „ОДОП“. Претендирам и присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер 2 174лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: