Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 196    12.02.2016г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, деветнадесети състав, на двадесет и осми януари, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Лилия Александрова

                                                                             Членове:   1. Чавдар Димитров

                                                                                           2. Ванина Колева

 

при секретаря В.П. и прокурор Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 45 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Г.Д.,***, против решение № 1685/04.12.2015г., постановено по НАХД № 4444/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено издаденото от зам. кмета на община Бургас наказателно постановление № 7626/17.07.2015г. като на Д.Г.Д. е наложено административно наказание: глоба в размер на 50 лева на основание чл. 189,ал. 12 и чл. 188, във връзка чл. 178е от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 94, ал. 3, пр. 2 от същия. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания са за неправилност и незаконосъобразност на съдебното решение. Твърди се, че БРС не е изследвал приложението на чл. 28 от ЗАНН. В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът – Община Бургас не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Д.Г.Д. ***, против издаденото от зам. кмета на община Бургас наказателно постановление № 7626/17.07.2015г., с което на Д.Г.Д. е наложено административно наказание: глоба в размер на 50 лева на основание чл. 189,ал. 11 и чл. 188, във връзка чл. 178е от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 94, ал. 3, пр. 2 от същия.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС е потвърдил наказателното постановление, като е приел за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 12.07.2015 г. в 10.55 часа служители на УКОРС към община Бургас установили, че лек автомобил  марка „Опел Астра“ собственост на Д.Д., с рег. № *** е паркиран върху тротоар, извън определените от администрацията места за паркиране. За констатираното нарушение е съставен АУАН и е издадено атакуваното наказателно постановление в срока по чл.52, ал.1 от ЗАНН. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Изводите на районния съд са направени въз основа на цялостна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и пред настоящата инстанция не се сочат убедителни доводи, които да ги променят. Между страните по делото липсва спор по отношение на установената пред районния съд фактическа обстановка.

Правилно е приел решаващият съд, че при съставянето на акта за установяване на административното нарушение и на наказателното постановление не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

Настоящия съдебен състав намира за неоснователен довода на касатора, че БРС не е обсъдил приложението на чл. 28 от ЗАНН. Действително в случая първоинстанционния съд  не е изложил мотиви защо приема, че по отношение на нарушението не са налице предпоставките за прилагане на чл. 28 ЗАНН, но е изложил доводи относно правилно определения размер на наказанието. Касационната съдебна инстанция счита, че липсата на мотиви относно приложението на чл. 28 от ЗАНН, не е съществен порок, който да доведе до отмяната на обжалваното решение. Това е така, тъй като нито в съдебно производство пред районния съд, нито в касационното производство санкционираното лице е изложило факти, сочещи наличието на смекчаващи обстоятелства по критериите на чл. 93, т. 9 от ДР на НК, обуславящи определянето на деянията като такива с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, което да е основание за квалифициране им като „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН и съответно за отмяна на наказателното постановление.

Неоснователно е също оплакването в касационната жалба, че за едно нарушение са наложени на касатора две санкции, доколкото заплатената от последния сума за освобождаване на автомобила няма характер на административно наказание. Ето защо обжалваното решение, като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

С оглед изложените дотук мотиви, настоящата инстанция намира проверяваното решение за съответно на материалния закон.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1685/04.12.2015г., постановено по НАХД № 4444/2015 г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….....

                                                                                                  2……………………......