ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 45 по описа за 2015 година.                  

  

На именното повикване в 13:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 13.50 се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес и мл.експерт Д., с пълномощно от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ  по оспорването Общински съвет-Созопол, редовно призован, не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Земеделска трудова производителна кооперация „България”-в ликвидация, редовно призована, се представлява от адвокат С.И. от АК-Бургас, с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Дюни”АД, редовно призована, не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Делта Индъстри”АД, редовно призована, не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Аркутино”ЕАД, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „К. инвест” ООД, редовно призована, не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Нов хоризонт” България” ЕАД, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е с писмо вх.№4139/ 04.05.2015година със заверен препис от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол, в редакцията действала към 19.12.2014година и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. За тези документи страните са уведомени в изпълнение на разпореждане на съда от 05.05.2015година.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 4826 от 25.05.2015година от процесуалния представител на ответника Общински съвет Созопол – адвокат Д., в която заявява, че не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие и приемат представените документи като доказателства. Изразява становище по същество на спора. Към молбата са приложени за сведение решение №2689/26.02.2013година по адм.д.№8192/2012годиа, VІІ отделение на Върховен административен съд и решение от 16.04.2013година по адм.д.№42/2013година на Административен съд Перник.

 

ПОСТЪПИЛИ са писмени бележки вх.№4889/26.06.2015година от процесуалния представител на заинтересованата страна „Аркутино”ЕАД по съществото на спора.

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Запозната съм с представените документи. Това е изисканият акт и да се приеме докладваната Наредба и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет. Те са относими към спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Придържам се към становището на мл.експерт Д.. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ И.: Да се приемат представените документи по делото. Не поддържам заявеното в предходното съдебно заседание искане да ми бъде дадена възможност да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол, в редакцията действала към 19.12.2014година и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация като писмени доказателства по делото;

 

ПРИЛАГА за сведение решение №2689/26.02.2013година по адм.д.№8192/2012годиа, VІІотделение на Върховен административен съд и решение от 16.04.2013година по адм.д.№42/2013година на Административен съд Перник.

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ И.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ с оглед изразеното становище на страните, счита делото за изяснено от фактическа страна  и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение, с което да отмените, решение № 1088, в обжалваната му част, като незаконосъобразно, по мотивите подробно обективирани в сезиращата съда заповед на Областния управител. Освен наведените с оспорващата заповед аргументи, следва да посоча, че видно от доказателствата по делото, в конкретния случай Общинският съвет Созопол е приел решение, с което е упражнил правомощието си по чл. 8, ал. 6 ЗМДТ по отношение на индивидуално задължени субекти, а не съгласно предвиденото в нормата - категории лица. Според Българския тълковен речник едно от значенията на употребената в закона дума "категория" е група, клас, явление, които обединяват същности с общи свойства и белези.

Законодателят е посочил като изрична и абсолютна предпоставка освобождаването да става за категории лица. Това законодателно изискване обективира и гарантира конституционния принцип за равенство - чл. 6 и 19, ал. 2 от Конституцията. Неспазването му би поставило гражданите или икономическите субекти, носители на характеристики, които ги поставят в сходни условия, в неравноправно положение. Нещо, което е недопустимо от установения в страната правен ред. Законодателят не е дал определение на употребеното понятие "категория", поради което и с оглед на чл. 36, ал. 1 от Указ 833 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, смисъла му трябва да бъде в съответствие с общоупотребимия български език. В конкретния случай от административната преписка, приложена към делото не могат да се изведат такива общи характеристики, въз основа на които определена категория лица да бъдат освободени от ТБО от Общински съвет Созопол. Дори напротив - видно от материалите по делото, в заявленията подадени от дружествата до кмета на общината и ОС за освобождаване от ТБО, са посочени същностно различни основания и причини за освобождаване.

На следващо място Общински съвет Созопол е приел решение 1088 без да изложи или обсъди мотиви и причини, обуславящи освобождаването от такси конкретните субекти. Съгласно чл. 59, ал.2, т.4 от АПК в административния акт се излагат фактическите и правни основания за издаването му. В посоченото решение не се съдържат такива, като те не могат да се изведат и от административната преписка, съответно решението се явява немотивирано. Липсата на мотиви за издаване на решенията, непосочването на конкретни фактически обстоятелства и съответните приложими правни норми, препятстват съдебния контрол по смисъла на чл. 146 от АПК и това е самостоятелно основание за отмяна на административният акт като незаконосъобразен.

Представям за сведение две решения на Върховен административен съд във връзка посочената практика от адвокат Д., които са на противоположна страна

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Придържам се към становището на мл.експерт Д..

 

АДВОКАТ И.: По процесния казус, считам че решението на Общински съвет Созопол е правилно и моля отхвърлите изцяло заповедта на областния управител на Област Бургас. В правомощията,  цялата власт е в ръцете на Общинския съвет  и той определя и освобождава от местни данъци,  такси, т.е. той е като един местен парламент Използвайки това общо разбиране за правомощията на общинския съвет, има аргументи в ЗМСМА и в обхвата на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол за правомощията на Общинския съвет. Моля за срок в който да представя подробни писмени съображения по съществото на спора.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на   03.06.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:55часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: