ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 15.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на петнадесети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 45 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж. и мл.експерт Д., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ  по оспорването Общински съвет-Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Д.С.Д. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Земеделска трудова производителна кооперация „България”-в ликвидация, редовно призована, се представлява от адвокат С.И. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Дюни”АД, редовно призована, не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Делта Индъстри”АД, редовно призована, не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Аркутино”ЕАД, редовно призована, се представлява от адвокат Д.И. и адвокат Б.Д. от АК-Пловдив, с пълномощно на л.52-53 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „К. инвест” ООД, редовно призована, се представлява от управителя Н.М.К..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Нов хоризонт” България” ЕАД, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Д.И.: Да се даде ход на делото.

 

УПРАВИТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по оспорване от областен управител на област Бургас със Заповед№РД-09-2/06.01.2015година на решение №1088 на общински съвет Созопол, прието по т.3 от дневния ред на заседание на Общински съвет Созопол, проведено на 19.12.2014година, отразено в протокол №41, входиран в областна администрация-Бургас под №61-00-222/23.12.2014година.

 

ПОСТЪПИЛА е молба от процесуалния представител на заинтересованата страна ЗТПК”България”, с искане да се изиска от Общински съвет Созопол Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол, в редакцията и действала към 19.12.2014година.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания в акта.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Поддържам оспорването направено със заповедта на областния управител на област Бургас. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства. Административната преписка е представена в цялост.

Представяме на съда разпечатан от официалния сайт на община Созопол препис от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, която в момента се намира в сайта, но не можем да твърдим, че със същото съдържание е действала към 19.12.2014година. Няма да сочим други  доказателства. Нямаме други доказателствени искания.

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам заявеното от колегата Д.. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

Съдът ВРЪЧИ за запознаване и изразяване на становище на страните представената в днешното съдебно заседание Наредба от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата. Уважаеми г-н председател заповедта на областния управител на област Бургас е неоснователна. Изложените в нея твърдения са неоснователни.

Има изменения на представената днес Наредбата, но мисля, че те не касаят тази част, която урежда реда за освобождаване от таксите, по конкретно няма изменение на чл.8 и чл.6 от тази Наредба. Може да се приеме, че наредбата в сайта е актуална и към 19.12.2014г.

Представям и моля да приемете като доказателства в днешното съдебно заседание  протокол №33 от 15.12.2014година на постоянната комисия „Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”, който на практика удостоверява разглеждането на докладната записка на кмета и спазването на процедурата, реда и начина разписан в правилника и организацията на община Созопол и взаимодействието с общинската администрация.

Моля да се има предвид, че процесния правилник може да бъде видян на интернет страницата на общински съвет Созопол и той не е променян към 19.12.2014година. По отношение на процесната Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, за цени на услуги на община Созопол, която беше представена в днешното съдебно заседание, същата отново се намира на интернет страницата на общински съвет Созопол и поддържам, че няма промяна на чл. 8 и чл.6 от нея, които касаят освобождаване от такси, но ако счетете за необходимо в определен от Вас срок, ще я представим.

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Моля да приемете представената от нас административна преписка, която сме я представили в цялост, включително и приложенията към нея и записките.

 

АДВОКАТ И.:  От името на ЗТПК „България”, считам че заповедта на областен управител на област Бургас е неоснователна. Моля представителите на областната управа да заявят, в какъв смисъл твърдят, че решението на Общински съвет е неоснователно, дали че е взето от некомпетентен орган –Общински съвет, или твърдят, че не са налице предпоставките за вземане на токова решение и основания за освобождаване от такса. Това следва да бъде уточнено във връзка организация на защитата ни.

Относно представената в днешното съдебно заседание Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, считам, че следва да бъде представено заверено копие от въпросната общинска наредба, тъй като считам, че релевантно правните въпроси касаещи компетентността и определяне, администриране на таксата битови отпадъци не е свързана само с тълкуване на чл.8 и чл.6 от тази Наредба, а те са в контекста и на останалите текстове. Поддържам молбата депозирана пред съда на 08.04.2015година за изискване на Наредбата.

Ако отложите делото за събиране на доказателства, моля да  задължите Общински съвет Созопол също така да представи освен представените по делото декларация, предложението или докладната записка на Директора на МДТ до кмета на база на която кмета е внесъл своята докладна записка до общински съвет.

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Д.И.: Заповедта на областен управител на област Бургас е неоснователна, а обжалвания административен акт е законосъобразен и поставен съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол. Предоставям на съда относно искането за събиране на доказателства.

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

АДВОКАТ Д.: Придържам се към становището на адвокат Д.И..

 

УПРАВИТЕЛЯТ К.: Присъединявам се към становището на адвокат И..

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Завявам, че молбите за освобождаване от такса битови отпадъци, следва да бъдат разгледани от служители посочени по Наредбата и закона ЗМДТ  и затова считаме, че Общински съвет - Созопол не е бил компетентен орган да се произнесе по тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Искам да допълня, че не е изпълнена процедурата и не е издадено решението от компетентен орган и същото е немотивирано, поради което за нас е невъзможно да преценим законосъобразността и предпоставките за освобождаване на лицата.

 

АДВОКАТ Д.: Твърдим, че Общински съвет Созопол е компетентният орган да се произнесе по тези молби за освобождаване от такси, която компетентност  произхожда от чл. 8 и ал.6 от Наредбата и от ЗМСМА. Държа да отбележа, че има съдебна практика от множество съдилища, както и трайна съдебна практика на Върховен административен съд в тази насока, която ще застъпим в пледоариите.

Не възразяваме и моля да ни дадете възможност да представим документите поискани днес, в указан от съда срок.

Относно това дали е налична докладна от Директора в съответното звено до общинска администрация, не мога да се ангажирам със становище, тъй като става въпрос за различни администрации- Общински съвет и Община, но не възразявам да се поиска докладната от съответния директор.

 

АДВОКАТ И.: Моля да ми бъде дадена възможност в подходящ срок с нарочна молба да депозирам доказателственото си искане и да го конкретизирам, тъй като ще бъде към трето лице.

 

АДВОКАТ Д.И.: Неоснователно е оспорването, тъй като както по ЗМДТ, така и по Наредбата, Общински съвет е компетентен за произнасяне по тези искания и считаме, че няма порок постановения административен акт от общински съвет Созопол.

 

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се към становището на адвокат Д.И..

   

УПРАВИТЕЛЯТ К.: Придържам се към становището на останалите заинтересовани страни.

 

Съдът с оглед заявеното от представителите на страните и по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени документи, като доказателства по делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в едномесечен срок от днес да представи Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол, в редакцията действала към 19.12.2014година, в служебно заверен препис;

ДАВА едноседмичен срок от днес на процесуалния представител на ЗТПК „България” да депозира доказателственото си искане с нарочна молба, с препис за жалбоподателя, ответника и останалите заинтересовани страни.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 27.05.2015 година от 13.45 часа, за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:10часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: