ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 08.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми април                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 45 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., преупълномощена, с представено пълномощно находящо се на лист 113 от делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И. и юрисконсулт Т., представят пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт М.: Поддържам жалбата и доказателствените искания така, както са заявени с нея. Моля съдът да задължи ответния административен орган да представи надлежни преводи на административната преписка, която е приложена по делото, след което тя да бъде приета като доказателство по делото.

Юрисконсулт И.: Оспорвам изцяло жалбата и считам същата неоснователна. Във връзка с направените искания  в частта „Доказателствени искания” от жалбата за назначаване на експертиза, въпросът по т.2,  считам че не следва да бъде допуснат, особено тройна експертиза, тъй като нито един от зададените въпроси не касае специални експертни познания, за да бъде даден отговор. За част от въпросите, отговорите се намират по преписката в експертизата на Митническата лаборатория. За другата част, отговорите могат да бъдат извлечени от публичния регистър на Българска Служба по Акредитация (БСА).

Моля да не допускате и въпроса в т.5, тъй като считам, че касае правен извод, който съдът сам следва да формулира, тъй като тарифното класиране по същество конкретно е правен извод.

Тъй като в жалбата са формулирани и други въпроси в частта „Особено искане”, при условията на алтернативност ще запазя правото си да изразя становище след преценката на съда по допустимостта им.

         Във връзка с въпросите в част „Особено искане” считам, че въпросите по т.2 и т.3 са неотносими към предмета на спора, тъй като предметът на спора е тарифното класиране на продукта, а не произхода му и моля да не се допускат. Аналогично, това следва и за въпроса по т.4, тъй като той се свежда до характеристиките на продукта свързани с произхода му. Въпросът в т.5 отново категорично твърдя, че е правен и да не се допуска, т.е. той е от компетентността на съда.

         Юрисконсулт Т.: Възразявам по допускането на експертизата. Считам, че предмет на настоящия спор е тарифно класиране на стоката, а в конкретния случай това се извършва въз основа на общи правила на тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС. Съгласно Правило 1 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура, класирането на минерални масла в Глава 27 и по-конкретно позиции 2707 и 2710 се извършва съгласно термините на тези позиции и по силата на забележките към Глава 27.        

         Юрисконсулт И.: Същественият въпрос по спора е тарифното класиране, а не произхода на стоката.

Държим да бъдат изследвани ароматните съставки по метода в Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, в случай че се допусне експертизата по част „Особено искане”.

Представям нарочна молба с въпрос към експертизата.

Юрисконсулт М.: По така направените възражения срещу доказателствените ни искания, изразявам следното становище:

Така формулираните от нас  доказателствени искания са направени с оглед оспорването на резултати на процесната митническа лабораторна експертиза. Действително сайта на БСА е публичен, но ние твърдим, че Централната митническа лаборатория, която е изготвила експертизата не е имала акредитация да изследва показатели на нефтопродукти по посочените методи за анализ, дори и тези, които са в Приложение А към Обяснителните бележки. Именно с оглед и оспорване резултатите на МЛЕ  сме поискали и считаме, че са необходими специални знания да бъде изготвена експертизата по формулираните въпроси. И тъй като ответният орган не твърди, че се пази проба, което ще обезсмисли поставените въпроси в особеното искане,         именно за това така сме го формулирали като алтернативно. В този смисъл, ако не се съхранява проба за анализ, втората част от искането ни ще се окаже безпредметно и няма какво да бъде изследвано.

Считам, че въпросът по т.5 от основните задачи не е правен въпрос и може да бъде допуснат именно с оглед изясняването на спора.

В тази връзка и становището по искането на ответната страна по експертизата, ще взема становище след произнасяне на съда по доказателствените ни искания.

Юрисконсулт И.: Считам, че тарифното класиране по същество, за да бъде осъществено, следва първоначално да включва метода, по който да бъде осъществено. Поради това и определянето на метода за тарифното класиране е правен въпрос. Не само конкретната позиция, по която трябва да се класира стоката, а и методът на изследване.

Юрисконсулт Т.: В конкретния случай имаме тарифно  класиране съгласно Комбинираната номенклатура на ЕС, в която изрично е посочен методът, по който се извършва и това е Приложение А.  Този метод се посочва единствено и само в Комбинираната номенклатура, защото той е за митнически цели, т.е. по комбинираната номенклатура се определя тарифният код.

В тази връзка считам неотносимо възражението за това, че лабораторията не е акредитирана и това не означава, че същата не може да прави изследвания за митнически цели и по-конкретно за тарифно класиране на конкретна стока.

          Ако следва да се направи изрично запитване дали „Лукойл Нефтохим” оспорва този резултат в експертизата на Централната митническа лаборатория в частта за ароматиката.

         Юрисконсулт М.: Да, оспорваме експертизата на ЦМЛ включително и в тази нейна част.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото легализиран превод на съдържащите се в административната преписка документи съставени на чужд език.

 

С оглед изясняване на правнозначими по делото факти, съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси, съдържащи се в първата част на „Доказателствени искания” на жалбата и съобразно изводите от тази експертиза ще се преценява необходимостта от последващо назначаване на експертиза съобразно въпросите съдържащи се в частта „Особено искане” на депозирана жалба, както и ще бъде съобразявана необходимостта от назначаване на експертиза по въпросите съдържащи се в депозираната в днешно съдебно заседание молба на пълномощниците на административния орган, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси съдържащи се в част „Доказателствени искания” от жалбата.

         Експертизата да се извърши от вещото лице Д. Л. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.06.2013г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени  от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: