Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1495..                  10.08.2012  година         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XVти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ , в публично  заседание на дванадесети юли,  две хиляди и  дванадесета година, в състав:                                              

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира Друмева

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. Станимир Христов

                                                                                            2. Чавдар Димитров                                                                                                                          Секретар Г.Ф.

Прокурор Галина Колева

като разгледа докладваното от съдията Чавдар Димитров                              

касационно административно дело номер 45  по описа за  2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директора на РИОСВ – Бургас срещу Решение № 195 от 26.10. 2011 г. по нахд № 185/2011 г. по описа на Районен съд Средец, с което е отменено Наказателно постановление № 25/17.06.2011г., издадено от Директора на РИОСВ – Бургас, с което на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл.106 ал.1, т.8 от Закона за управление на отпадъците /отм./, за извършено нарушение на чл.97, ал.4 , т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците /отм./ .   

В касационната жалба се твърди, че решението на Районен съд- Средец е неправилно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и нарушение на материалния закон. С тези доводи , представляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т. 2 НПК, касаторът иска отмяна на  оспорваното решение.  Представя писмени доказателства – кореспонденция с администрацията на Община Средец за извършване на връчване на АУАН на нарушителя при условията на чл.40, ал.2 ЗАНН.. Процесуалният му представител в о.с.з. поддържа касационната жалба

Ответникът по касационната жалба – “Винарска изба Странджа – Шато Росеново” АД, редовно призован, не се представлява в о.с.з. и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.  Счита, че констатираните съществени процесуални нарушения са доказани по безспорен начин и намира, че Решението на първоинстанционния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХV състав  я счита за неоснователна по следните съображения :

Настоящият съдебен състав намира, че  първоинстанционният съд не е  допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила и правилно е отменил оспореното наказателно постановление само на процесуално основание без да изследва санкционираното нарушение по същество.

Административен съд- Бургас, ХV състав счита, че е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила при съставянето на обжалваното наказателно постановление. АУАН е изготвен в отсъствието на надлежен представител на нарушителя, като именно актосъставителят е избрал този способ за изготвяне на констатиращия нарушението документ, позовавайки се на разпоредбата на чл.40, ал.2 ЗАНН, която позволява съставяне на АУАН в отсъствие на представител на нарушителя, когато след покана такъв не се е явил.

Настоящият случай обаче не попада в цитираната хипотеза. Действително до дружеството нарушител е отправена покана, връчена надлежно, удостоверено с известие за това, но от доказателствата по делото се установява , че на 19.04.2011г. е връчена покана за явяване и съставяне на АУАН на 18.04.2011г. Актосъставителят сам се е поставил в състояние нарушителят да бъде в невъзможност да отговори на поканата му, допускайки неточности в самата нея. Като е приел бездействието на нарушителя за отказ по смисъла на чл.40, ал.2 и е съставил АУАН в негово отсъствие актосъставителят е допуснал съществено процесуално нарушение.

Наред с това налице е и второ такова изразяващо се във връчване на опорочения АУАН на лице, за което липсват доказателства да притежава представителна власт – С.С., като в тежест на касатора е да докаже законосъобразността на своите процесуални действия, вкл. и наличието на надлежна представителна власт от страна на С.С., като представител на нарушителя. Такива доказателства по делото не се сочат, което обстоятелство напрактика е равносилно на издаване на оспореното НП без надлежно връчване на  изготвения АУАН. Това представлява нарушение на императивната разпоредба на чл. 43, ал. 1 ЗАНН . Това нарушение е опорочило обжалваното Наказателно постановление . Като е приел същото становище Районен съд гр. Средец е постановил валиден, правилен и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила,.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във вр.  с чл. 63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав, 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 195 от 26.10. 2011 г. по нахд № 185/2011 г. по описа на Районен съд Средец, с което е отменено Наказателно постановление № 25/17.06.2011г., издадено от Директора на РИОСВ – Бургас, с което на “Винарска Изба Странджа - Шато Росеново” АД, със седалище и адрес на управление с. Росеново, общ. Средец, обл. Бургас с ЕИК *** е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл.106 ал.1, т.8 от Закона за управление на отпадъците /отм./, за извършено нарушение на чл.97, ал.4 , т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците /отм./

 

Решението е окончателно.

 

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.        

 

 

                                                                               2.