ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 459 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Р.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от А.Р.М. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0769-000164/02.02.2017 г., с която е наложена ПАМ - временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца съгласно чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП.

 

адв. К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените към административната  преписка писмени доказателства. Представям молба, в която писмено навеждам допълнителни основания относно законосъобразността  на оспорения административен акт. Едната е свързана с липсата на доказателства за овластяване по чл. 165 ал. 1 ЗДвП, от които да е видно каква е териториалната и материалната компетентност на съответните областни дирекции като служби за контрол на движението по пътищата. Службата  е цитирана в заповедта на Министъра на вътрешните работи, като моля същата да бъде приложена по делото. Единственото оплакване е, че би следвало да бъде приложен маловажен случай. Представям длъжностна характеристика на моя доверител ведно с приложени справки за извършени разходи за път във връзка с извършваните служебни дейности и тяхното заплащане. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед заявеното от адв. К. и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Задължава ответника началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото на заверено копие от Заповед № 8121з-1524/09.12.2016 г., издадена от Министъра на вътрешните работи.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: