О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №767

 

гр.Бургас , 30.03.2015г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на тридесети март две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 459 по описа за 2015г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Н.М.И. с ЕГН: ********** *** срещу мълчалив отказ на НЕЛК-София, по подадена от него жалба с вх.№ 1997/06.11.2014г.. С жалбата се прави искане да се отмени обжалвания отказ и да се присъдят направените по делото разноски.

Съдът намира, че подадената жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:

С определение № 264/ 27.01.2015г., постановено поадм. дело № 2532/2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас , съдът е оставил без разглеждане жалба, подадена от Н.М.И. срещу мълчалив отказ на НЕЛК-София, по подадена от него жалба с вх.№ 1997/06.11.2014г., като е преценил че не е налице акт, подлежащ на съдебен контрол. Определението е влязло в сила.

При това положение, настоящият съд намира, че жалбата въз основа на която е образувано настоящото производство, следва да бъде оставена без разглеждане при хипотезата на чл. 159 т.6 АПК. Действително в случая не е налице формирана сила на пресъдено нещо, тъй като спора не е бил разрешен по същество. Налице е обаче преценка, извършена от съд по отношение на характера на конкретния оспорен акт. Този характер не може да бъде променен в резултат на новонастъпили факти.

По своята същност мълчаливият отказ представлява бездействие на административният орган, когато има задължение да се произнесе по направено пред него искане и той е индивидуален административен акт по смисъла на чл.58, ал. 1 от АПК, като е напълно приравнен към изричния такъв, тъй като не е само липса на волеизявление от страна на компетентния орган, а отказ да се издаде акт с посоченото от молителя съдържание. За да бъде налице формиран мълчалив отказ е необходимо да бъде установено, че административния орган, след като е имал задължение да се произнесе по направено пред него искане, не го е направил в нормативно установения срок.

Предмет на оспорване по делото е мълчалив отказ на НЕЛК, по жалба от 06.11.2014г. срещу мълчалив отказ на ТЕЛК.

В определение № 264/ 27.01.2015г., постановено по адм. дело № 2532/2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас, съдът е посочил като допълнителен аргумент, че към момента на подаване на жалба с вх.№ 1997/06.11.2014г., не е бил налице и формиран мълчалив отказ на ТЕЛК, тъй като за последния не е бил изтекъл предвидения законов срок за произнасяне.

Към настоящият момент този срок е изтекъл, но за да е налице подлежащ на контрол мълчалив отказ на НЕЛК да се произнесе по повдигнат пред него спор, то следва да е бил сезиран с оспорване на мълчалив отказ на ТЕЛК. Такова оспорване не е било направено. Поради това не е налице и формиран мълчалив отказ на НЕЛК. Още по малко такъв по подадена пред този орган жалба от Н.М.И., с вх.№ 1997/06.11.2014г.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и 6 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на Н.М.И. с ЕГН ********** *** срещу мълчалив отказ на НЕЛК-Софи, по подадена от него жалба с вх.№ 1997/06.11.2014г..

Прекратява производството по адм. дело № 459 /2015г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………