О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, № 837/12.04.2013г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осми април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                 ПАВЛИНА ЕНЧЕВА

 

изслуша докладваното от съдия ЛАЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 459/2013 г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по частна жалба на Д.И.Д., подадена чрез процесуалния му представител адвокат К., със съдебен адрес гр. ***, против разпореждане №168/05.02.2013г. постановено по АНД №445/2013г. на Районен съд Бургас, с което е прекратено съдебното производство по това дело на основание чл.24, ал.1, т.6, предл.1 от НПК, във вр. с чл.84 от ЗАНН. Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е неправилно, като посочва, че той няма нищо общо с П.Д.и счита, че съдът е следвало да отчете този факт и да събере административнонаказателната преписка, която има отношение към жалбата на Д.Д.. Иска разпореждането да бъде отменено и делото върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

         Частната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Настоящият състав на Административен съд Бургас, воден от служебното начало, с което разполага, събра следните писмени доказателства – наказателно постановление №НП-9974/13.09.2012г., с което на П.К.Х.-.Д. е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.98, ал.1, т.5 от ЗДвП на основание чл.183, ал.4, т.8 от същия закон, решение №13/14.02.2013г. по АНД №4676/2012г. на Районен съд Бургас, писмо изх.№1022/03.04.2013г. и наказателно постановление № НП-11022/11.10.2012г. издадено от зам.кмет на Община Бургас, с което на Д.И.Д. е наложено наказание глоба в размер на 30лв. за нарушение на чл.94, ал.3, предл.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.3, т.2 от същия закон.

            С обжалваното разпореждане районният съд е приел, че за същото лице и на същото основание, в същия съд има друго незавършено съдебно производство, което е образувано преди производството по АНД №445/2013г. Тези изводи на съда не кореспондират с фактите, установени от самия съд. Жалбоподателят сезирал съда е Д.И.Д., който в жалбата е посочил, че оспорва наказателно постановление № НП-9974/13.09.2012г. на зам.кмета на Община Бургас. Жалбата е подадена чрез наказващия орган, който заедно с жалбата е изпратил и административнонаказателната преписка. Съдът веднага е установил, че с наказателното постановление е наложено наказание на П.К.Х.-.Д., но не е извършил никакви процесуални действия, от които да установи дали действително Д.Д. оспорва именно това наказателно постановление и в какво качество, като се има предвид субекта на нарушение по наказателното постановление. Освен това следва да се посочи, че обстоятелствата описани в наказателно постановление № НП-9974/13.09.2012г. не кореспондират с обстоятелствената част на жалбата, подадена от Д.Д.. Районният съд единствено, след като служебно е установил, че пред същият съд е образувано друго дело със същия предмет, но с жалбоподател П.Д., е приел, че образуваното пред него производство е недопустимо и го е прекратил. Следва да се отбележи, че районния съд не е събрал доказателства, от които да се установява неговата констатация, посочена като резултат от служебна справка.

В производството пред настоящия съд се установи, че Д.Д. не оспорва наказателното постановление, с което е наложено наказание на П.Д., а оспорва наказателно постановление, с което е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност, но поради грешка в жалбата подадена до районния съд е посочил неправилен номер на наказателното постановление, което действително е атакувал.

По изложените съображения, настоящия състав на Административен съд Бургас, счита, че обжалваното разпореждане е неправилно, тъй като не са били налице предпоставките на чл.24, ал.1, т.6, предл.1 от НПК, във вр. чл.84 от ЗАНН, поради което разпореждането следва да бъде отменено, а делото върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводството по него.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.235 и чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд – гр. Бургас

               

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТМЕНЯ разпореждане №168/05.02.2013г. постановено по АНД №445/2013г. по описа на Районен съд Бургас, с което е прекратено съдебното производство.

         ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводството.

         Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: