О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№491                             02.03.2018 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на втори март                                                                      две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С. Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 458 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).      

Образувано е по жалба на „Ефетир“ООД, юридическо лице от Грузия, седалище: Грузия, гр.Батуми, селище Гонио, ап.№ 6, електронен адрес: mehmet.eurotrans@gmail.com, представлявано по пълномощие от В.А.П., ЕГН-**********, с посочен като адрес: ж.к.Дървеница, ***.; тел. ***; електронен адрес selenoholding@gmail.com, против решение №32-32856/01.02.2018г., издадено от началника на Митница-Бургас. С предявената жалба е поискано изцяло да се отмени решение № 32-32856/01.02.2018г. на началника на Митница-Бургас като незаконосъобразно и съдът да разпореди „да бъде продължен транзита на стоките“. В същата жалба накрая е поискано от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло решение № 32-32856/01.02.2018г. на началника на Митница-Бургас и предхождащото го решение №32-359357/19.12.2017г. на началника на МП-Капитан Андреево.

Заедно с жалбата, административният орган е представил цялата административна преписка по режим транзит по MRN 15BG0010152166835 от 30.09.2017г., но в нея не се съдържат решения на митническите органи с идентификацията, посочена в жалбата. По преписката са приложени две писма изпратени на дружеството-жалбоподател – от началника на Митница-Бургас с рег.№ 32-32856/01.02.2018г. и от началника на МП-Капитан Андреево с рег.№32-359357/19.12.2017г., които вероятно жалбоподателят определя като решения, като ги квалифицира като индивидуални административни актове, без да уточнява кои признаци на чл.21 от AIIK съдържат те.

Съгласно разпоредбата на чл.150, ал.1, т.5, т.6 и т.7 от АПК жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа обозначение на обжалвания административен акт; указание в какво се състои незаконосъобразността на акта и в какво се състои искането. Според чл.158, ал.1 и ал.3 от АПК когато жалбата или протестът не отговарят на изискванията на чл.150, ал.1 от АПК, те се оставят без движение, като на оспорващия се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок.

Предвид противоречивите искания, посочени в сезиращата жалба и неяснотата кои точно актове се оспорват и в какво тяхно качество, с разпореждане №888/19.02.2018г. настоящият съдебен състав указа на жалбоподателя да посочи ясно означение на обжалвания административен акт и указание в какво се състои неговата незаконосъобразност. Разпореждането е съобщено на пълномощника Венцислав Попов лично по телефона на 19.02.2018г. С уточнение вх.№ 2313/ 23.02.2018г. е посочено, че „Обжалваното решение № 32-32856/01.02.2018г., издадено от началника на Митница-Бургас е в потвърждение на решение на началника на МП-Капитан Андреево с рer.№ 32-359357/19.12.2017г. в резултат на обжалване по административен ред.“

 

При преценката за допустимост на подадената жалба, Административен съд - Бургас в настоящия си състав, намира следното:

В представената по делото административна преписка се съдържат две писма изпратени на дружеството-жалбоподател - от началника на Митница-Бургас с рег.№32-32856/01.02.2018г. и от началника на МП-Капитан Андреево с рег.№32-359357/19.12.2017г.

Писмо рег.№32-359357/19.12.2017г., издадено от началника на МП-Капитан Андреево е адресирано до „Ефетир“ООД чрез Л.Л.П.. От съдържанието на писмото се установява, че на 30.09.2017г. на МП-Капитан Андреево е представен товарен автомобил - влекач с рег.№ XX578GG и ремарке № BS752S с превозвач „Efetir“Ltd. Водачът на товарния автомобил - Любомир Пастиров е представил подадената транзитна декларация с MRN 17BG01502166835/30.09.2017г. и придружаващите стоката документи фактура (инвойс) №ЕTX2017000000008/25.08.2017г. и CMR №406373 без дата. Като изпращач е посочен European Tabacco Sigaras Ve Tutun San Ve Tic, Mersin, TR и получател – Baaroque FZE, Bar, Черна гора. Стоката е описана като 1`750 бокса, по 50 картона, по 10 кутии, по 20 къса, 17`500`000 къса цигари с филтър „President Slims“. По транзитната операция отправно митническо учреждение е МП-Капитан Андреево, BG001015. В писмото е посочено, че в резултат на извършената документална проверка и допълнително събраните документи и информация, митническите органи са установили несъответствия в получателя на стоката; лицата, които имат право да се разпореждат със стоката – организиране на транспорта и обезпечение: попълването на всички изискуеми реквизити по отношение представената товарителница, както и липса на документи, удостоверяващи промяна на маршрута предвид чл.12 от Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR). Установени са още фактури, издадени на една и съща дата, с един същ номер и различно съдържание. Дружеството е уведомено, че в резултат на установените нередности, превозваните стоки – цигари 1`750 бокса не могат да бъдат поставени под режим транзит или да бъде разрешено вдигането за режим транзит по MRN 17BG01502166835/30.09.2017г. Дружеството е уведомено, че несъюзните стоки, каквато е процесната превозвана стока, са поставени на временно складиране и следва завършването на временното складиране да се реализират по реда на чл.149 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (Регламент 952/2013), съгласно който несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни. Указано е на дружеството, че поради нередовността на представените документи за поставяне на стоката под режим транзит, остава единствената възможност стоките да бъдат реекспоритрани. В писмото са указани правните последици от неспазването на посочения срок – възникване на митническо задължение по чл.79, §1, буква А от Регламент 952/2013. Според митническите органи в съответствие с чл.79, §3 от Регламент 952/2013 като държател на стоките по смисъла на чл.5, т.34 от същия регламент, дружеството е длъжник за заплащане на възникналото задължение. Посочено е още, че ако дружеството не уреди положението на стоките, на основание чл.198. §1, буква А и Б от Регламент 952/2013, митническите органи са длъжни да предприемат всички необходими мерки за разпореждане със стоките, включително унищожаване на стоката, като всички разходи ще бъдат за сметка на дружеството. На лист 64 и 65 от делото са представени доказателства, че писмото не е връчено на Попов чрез куриер, тъй като пратката не е потърсена от лицето. На л.61 е представен протокол рег.№ 32-360876/20.12.2017г., от който се установява, че Попов е получил писмото по електронна поща на 20.12.2017г. Пълномощникът на дружеството-жалбоподател не спори относно връчването на разглежданото писмо, още повече, че в самата жалба (л.4, абзац втори отгоре надолу) се сочи, че писмото е получено на 20.12.2017 г.

В писмо рег.№ 32-32856/01.02.2018г., издадено от началника на Митница-Бургас отново се излагат причините, поради които транзитът на процесните стоки не може да бъде реализиран, както и че срокът за реекспортиране е изтекъл на 29.12.2017г. Посочено е, че с писмо рег.№32-3674312/29.12.2017г. (л.53) до дружеството е отправено съобщение съгласно чл.22, §6, вр. чл.29 от Регламент 952/2013, като е предоставен 30-дневен срок за изразяване на становище. Митническите органи приемат, че съобщението е връчено лично на Венцислав Попов в качеството му на пълномощник на 05.01.2018г. (л.56), поради което срокът изтича на 05.02.2018 г.

Недоволен от така посочените писма, наименовани в жалбата решения, с процесната жалба, подадена на 06.02.2018г. чрез административния орган, дружеството ги оспорва, като твърди, че това са индивидуални административни актове, от категорията на решения. В уточнението към жалбата не са изпълнение указанията на съда да се посочи защо жалбоподателят счита, че посочените административни актове са индивидуални такива по своя характер.

 

Предвид изложеното съдът намира, че оспорването е процесуално недопустимо, предвид следното:

Легалната дефиниция за индивидуален административен акт е дадена в чл.21, ал.1 от АПК, съгласно която същият представлява изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Видно от съдържанието на двете процесни писма, компетентния митнически орган надлежно е уведомил дружеството-жалбоподател за необходимостта да уреди положението на превозваната стока и за правните последици, които ще настъпят в неговия патримониум, при условие, че това не се случи.

Съгласно чл.149, ал.1 от АПК административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. Не се спори между страните, че писмо рег.№32-359357/19.12.2017г., издадено от началника на МП-Капитан Андреево, е връчено на Попов на 20.12.2017г.  Дори да се приеме, че това писмо представлява по своята същност индивидуален административен акт – все пак със него е указано на дружеството, че за стоките е неприложим режим транзит, оспорването е отново недопустимо, тъй като срокът за обжалването му е изтекъл на 03.01.2018г., сряда, работен ден. Недопустимостта на оспорването пред съда е обусловена от нормата на чл.159, т.5 от АПК – оспорването е просрочено по отношение на това писмо.

Относно писмо рег.№ 32-32856/01.02.2018г., издадено от началника на Митница-Бургас съдът намира, че същото не отговаря на критериите за индивидуален административен акт. Не може се приеме и становището на жалбоподателя, че „Обжалваното решение № 32-32856/01.02.2018г., издадено от началника на Митница Бургас е в потвърждение на решение на началника на МП-Капитан Андреево с рer.№ 32-359357/19.12.2017г. в резултат на обжалване по административен ред.“, защото по преписката няма никакви данни дружеството-жалбоподател да е подало жалба по административен ред срещу писмо рег.№32-359357/19.12.2017г., издадено от началника на МП-Капитан Андреево и писмо рег.№ 32-32856/01.02.2018г. да е произнесено при наличието на такава. Последното не следва и от съдържанието на писмото на началника на Митница-Бургас. С него са дадени указания на дружеството-жалбоподател какво ще последва със стоките му, ако не предприеме посочено активно поведение, при положение, че писмо рег.№32-359357/19.12.2017г. с което е отказан техния транзит, се счита за влязло в сила.

Следователно, посоченото писмо на началника на Митница Бургас не е акт, подлежащ на обжалване пред съда, тъй като същият не представлява акт по смисъла на чл.145, ал.2, т.2 от АПК. Следователно недопустимостта на обжалването е обусловена от хипотезата на чл.159, т.1 от АПК – актът не подлежи на оспорване.

По изложените мотиви, на основание чл.159, т.1 и т.5 от АПК, Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ефетир“ООД, юридическо лице от Грузия, седалище: Грузия, гр.Батуми, селище Гонио, ап.№ 6, електронен адрес: mehmet.eurotrans@gmail.com, представлявано по пълномощие от В.А.П., ЕГН-**********, с посочен като адрес: ж.к.Дървеница, ***.; тел. ***; електронен адрес selenoholding@gmail.com, против писмо ("Решение") рег.№32-32856/01.02.2018г., издадено от началника на Митница-Бургас и писмо ("Решение") рег.№32-359357/ 19.12.2017г., издадено от началника на МП-Капитан Андреево.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 458/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

                                                                                                                                                 СЪДИЯ: