ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 458 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Р.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К., преупълномощена от адвокат К..

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО А.К.Р. –полицейски инспектор към ОД на МВР – гр. Бургас, група ОДЧ – гр.Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДОКЛАДВА постъпил по делото с придружително писмо от 24.04.2017 г., подписано от ВПД Началник „Пътна полиция“ – главен инспектор В.П., заверен препис от заповед № 81213-1524/09.12.2016 г., с която са определени служби за контрол по Закона за движение по пътищата.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Не възразявам да бъде приета представената заповед.

Представям молба-становище, ведно със заверени доказателства, а именно длъжностна характеристика на доверителя ми; 6 броя разходни форми за периода м. септември 2016 г. – м. януари 2017 г. с превод на български език, от които е видно, че доверителят ми е използвал личния си автомобил за извършване на възложената му работа. Представям също така извлечение от банковата му сметка, от което е видно, че направените по разходните форми разноски са възстановени от работодателя му. Представям тези документи за доказване на обстоятелството, че същият ползва личния си автомобил за изпълнение на служебните си задължения и свалянето на номерата след изтичане на срока ще му пречи да изпълнява трудовите си функции.

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Оспорвам жалбата.

Да се приеме заповедта на Министъра на вътрешните работи.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС, част ІІ, за автомобила, управляван от жалбоподателя. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото заверен препис от заповед № 81213-1524/09.12.2016 г. на Министъра на вътрешните работи, постъпила по делото с придружително писмо вх. №4050/24.04.-2017 г., както и представения в днешно съдебно заседание заверен препис от свидетелство за регистрация на МПС, част ІІ, и като допустими – заверени преписи от документи, представени от пълномощника на жалбоподателя, удостоверяващи, че личният автомобил към датата на налагане на принудителната административна мярка е бил използван за служебни цели.

Предвид липсата на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверен препис от заповед № 81213-1524/09.12.2016 г. на Министъра на вътрешните работи; заверен препис от свидетелство за регистрация на МПС, част ІІ № 800221358; заверени преписа на длъжностна характеристика, 6 броя разходни форми за периода м. септември 2016 г. – м. януари 2017 г. и извлечение от банковата сметка на жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна. Представям писмено становище, в което съм изразила аргументите си по същество на спора, които са в допълнение на изложените в жалбата.

Моля да ми присъдите разноските според представен списък, ведно с договор за правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ Р.: Жалбата е неоснователна. Считам, че оспорената заповед е правилна и законосъобразна, тъй като са налице законовите предпоставки за издаването й.

 

Съдът ОБЯВИ, че  ще се произнесе в законни срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: