О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 783

 

Град Бургас, 3.04.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав, на трети април през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                                  2. РУМЕН ЙОСИФОВ 

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева касационно наказателно административен характер дело № 457 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на „ММ 9101“ ООД, ЕИК 203189106, представлявано от управителя М.С.Р., подадена чрез пълномощник – адвокат С.Н. ***, против решение № 13 от 5.01.2018г. на Районен съд-Несебър, постановено по н.а.х.д. № 2547 по описа за 2017г. на НРС, с което е оставена без разглеждане подадената от М.С.Р. жалба против наказателно постановление № 290265-0157284/03.10.2017г. на началник сектор „Оперативни дейности“-Бургас в ЦУ на НАП и е прекратено производството по н.а.х.д. № 2547 по описа за 2017г. на НРС.

Частният жалбоподател оспорва съдебният акт на районния съд като незаконосъобразен и моли за отмяната му от съда.

Ответникът не представя становище по подадената частна жалба.

Бургаският административен съд в настоящия тричленен състав намира частната жалба за процесуално недопустима, като подадена от ненадлежна страна, неучаствала в производството пред районния съд.

Съгласно чл.210, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, право на касационно оспорване на решение на районен съд имат страните по делото, за които то е неблагоприятно, т.е. процесуалното право на жалба принадлежи само на лицата, които имат качество на страни по делото, спрямо които решението има сила. Цитираната разпоредба от кодекса е приложима и по отношение на частните жалби против съдебните определения предвид препращащата норма на чл.236 от АПК.

В случая като жалбоподател в производството пред районния съд е бил конституиран М.С.Р. предвид подадената от името на физическото лице жалба против наказателно постановление № 290265-0157284/03.10.2017г. Юридическото лице „ММ 9101“ ООД не е било страна в съдебното производство по н.а.х.д. № 2547 по описа за 2017г. на НРС. От данните по делото и направеното изрично уточнение от касационния жалбоподател със заявление от 2.03.2018г. се установява, че М.С.Р. не е упражнил правото си на касационно обжалване.

Съгласно чл.215, т.1 от АПК, жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а образуваното касационно производство се прекратява, когато са подадени от лице или организация, които не са участвали в съдебното производство. Посочената в тази норма предпоставка е налице. Правото на страната да подаде частна жалба против прекратителното определение е обусловено от процесуалното й качество в производството пред районния съд. „ММ 9101“ ООД не е било конституирано като страна в производството пред Районен съд-Несебър, поради което не разполага с процесуалното право да обжалва постановеното от този съд решение с характер на определение, по аргумент от чл.210, ал.1, вр. чл.236 от АПК.

По изложените мотиви частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд-Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „ММ 9101“ ООД, ЕИК 203189106, представлявано от управителя М.С.Р., против решение № 13 от 5.01.2018г. на Районен съд-Несебър, постановено по н.а.х.д. № 2547/2017г. по описа на НРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 457/2018г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

                                                          

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.                   

      

                                                                                                                       

 

  2.