ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 457 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.38 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Доставка на мебели“ ЕООД – М.Й., редовно призована, се представлява от юрисконсулт И.И., надлежно упълномощен с пълномощно, представено на л.14 от делото.

За ответника директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас,  няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по жалба против заповед за ПАМ № ОП-11-0227394/01.02.2017г. на директора на дирекция „Контрол” при ТД на НАП Бургас. Със заповедта е постановена принудителна административна мярка, изразяваща се в запечатване на обект – товарен автомобил „Ивеко“, рег.№ СВ 7068 АТ, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъп до него за срок от 20 дни. Жалбоподателят претендира отмяна на заповедта като незаконосъобразна и иска да му бъдат възстановени направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам жалбата, нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.§2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото, както и писмените доказателства представени от жалбоподателят, съгласно опис в жалбата на л.4 от делото

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. чл.144 АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Желая да бъде отменена заповедта за налагане на принудителна административна мярка, като основание за което моля да се везе факта, че административният орган все още не ни е издал наказателно постановление, с което да определи глоба или имуществена санкция, а указва на дружеството, че за да бъде прекратена наложеното ПАМ - запечатване на търговски обект, трябва да представим писмени доказателства и молба че сме заплатили глоба, която все още не са ни определили. Така на дружеството не остава нищо друго освен съответно да заплати наложена санкция. Смятаме, че по този начин органът по приходите ще наруши принципа на съразмерността.

Заявявам, че до този момент нямаме издадено наказателно постановление, а мярката е осъществена – запечатан е автомобилът. Ние обжалвахме разпореждането за предварително изпълнение, от съда не го отмениха и е обжалвано пред ВАС, Доколкото знам в момента е във ВАС .

Имам определение по ЧАД № 338/2017г. - бързо производство, като има постановено определение. Двете жалби постъпиха по едно и също време, обжалвано е и разпореждането на същия ден, преди да наложат запечатването. Няма постановен краен съдебен акт по жалбата на разпореждането. Колегата трябва да ми каже, кога ще има краен акт.

Моля да ми бъдат присъдени разноски, като представям списък на разноските, с което да може, при евентуална отмяна на заповедта, да претендираме разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 АПК на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.46 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: