ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 457 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.16 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ се явява адвокат С., надлежно упълномощен.

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява главен експерт в отдел „Координация и контрол” А.К..

Ответникът- главен архитект на община Царево не се явява, редовно уведомен.

За заинтересованата страна „Витатур инвест“ АД не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат С.: Искам да заявя, че по силата на разпоредбата на чл.153, ал.11 от ЗУТ производството по отказ на презаверка на разрешение за строеж се развива пред административния съд, поради което моля РДНСК-ЮИР да бъде заличен като страна в настоящото производство. Поддържаме жалбата ведно с представените доказателства към нея. Оспорваме отказа на гл.архитект като незаконосъобразен. Имам и доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Юрисконсулт К.: Действително с изменение на чл. 153 от ЗУТ отказът за презаверка на издадено разрешение за строеж не подлежи на контрол от началника на РДНСК и в тази връзка не възразявам на направеното искане от пълномощника на жалбоподателя и също моля да бъдем заличени като ответник в настоящото съдебно производство.

 

СЪДЪТ намира направеното от пълномощника на жалбоподателя възражение относно участието на ответната страна РДНСК- ЮИР за основателно, с оглед разпоредбата на чл. 153, ал.11 от ЗУТ, според която отказът за презаверка на разрешение за строеж се обжалва пред съда. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на РДНСК ЮИР Бургас.

ЗАЛИЧАВА РДНСК ЮИР Бургас от списъка на лицата за призоваване.

Определението за прекратяване на производството може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед постановеното в днешното съдебно заседание определение за прекратяване на производството по отношение на една от страните, намира, че до влизане в сила на това определение, ход на делото не следва да се дава . Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ход на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.07.2018г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: