ПРОТОКОЛ

 

Година 2016,04.05.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти май                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 457 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ се явява адвокат С., надлежно упълномощен.

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява главен експерт в отдел „Координация и контрол” А.К..

Ответникът- главен архитект на община Царево не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ констатира, че възложители на обекта- „Открити басейни при сграда А1, Б4, Д- етапно изпълнение”, предмет на процесното разрешение за строеж №210/2009 г., са жалбоподателят „Прайм пропърти” АДСИЦ и „Корал резидънс” ЕАД. Последното се явява заинтересована страна по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ, но не е конституирано по делото. Ето защо, на основание чл. 154, ал.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА „Корал резидънс ЕАД с ЕИК 147034124 като заинтересована страна в производството.

 

СЪДЪТ счита, че са налице основания за спиране на производството, поради следното:

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Прайм пропърти” АДСИЦ против мълчалив отказ на началника на РДНСК да отмени отказа на гл.архитект на Община Царево да презавери разрешение за строеж № 210/ 25.11.2009г. за „Открити басейни при сграда А1, Б4, Д – етапно изпълнение”, с адрес на обекта „Рибарниците” с местонахождение ПИ №44094.22.35 по кадастралната карта на с.Лозенец, община Царево. Съдът, след служебна справка, констатира, че по жалба на „Корал резидънс” ЕООД против заповед № ДК-10-ЮИР/10/19.02.2016г. на началника на РДНСК ЮИР е образувано адм.д.№622/2016г. по описа на Административен съд- Бургас, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.05.2016г. С посочената заповед е обявена нищожност на разрешение за строеж № 210/ 25.11.2009г. издадено от гл. архитект на община Царево.

С оглед така очертания предмет на двете дела, съдът намира, че са налице основанията на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК. Предпоставка за презаверяване на строителното разрешение е неговата валидност и следователно спорът по адм.д. № 622/2016 г. обуславя изхода от настоящия спор. Съществуващата връзка на преюдициалност между двете дела и отрицателна процесуална предпоставка за упражняване правото на жалбата по настоящото дело, което налага същото да бъде спряно, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на спора по адм.д. № 622/2016г. по описа на АСБ.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д. № 457/2016г. по описа на Административен съд- Бургас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на спора по адм.д. № 622/2016г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: