О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      Номер 458                             Година  18.03.2014                   град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на осемнадесети март две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 457 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по три жалби подадени до арх.А.С.Г. гл.арх. и директор на Дирекция „УТИДЕ” при община Руен от С.Б.Б., А.Б.Б., Е.Б. *** срещу заповед № РД-08-12/08.01.2014г. на кмета на Община Руен.

С разпореждане № 1072/26.02.2014г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК, жалбите са оставени без движение и е указано на жалбоподателите, че в 7-дневен срок от уведомяването следва: 1.Да посочат обжалват ли по съдебен ред заповед № РД-08-12/08.01.2014г. на кмета на Община Руен; 2. В случай, че обжалват заповедта да посочат в какво се състои нейната незаконосъобразност и какво е искането им и 3.Да заплатят държавна такса в размер на 10 лева за всеки от тях, по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представят като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок на основание чл.158, ал.3 от АПК, жалбите ще бъдат оставени без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съобщенията с указанията на съда са получени лично от жалбоподателите на 06.03.2014г. и определения срок за отстраняване на нередовностите по жалбите изтича на 13.03.2014г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите не са отстранени, поради което жалбите следва да бъдат оставени без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите подадени от С.Б.Б., А.Б.Б., Е.Б. *** срещу заповед № РД-08-12/08.01.2014г. на кмета на Община Руен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 457 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: