Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №1474   / 09.08.2012 г

 

..

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                                                               ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                   

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 457/2012г., за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

            Касаторът директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Бургас, чрез представител по пълномощие юрисконсулт Т., е оспорил решение № 216 от 04.01.2012г. постановено по АНД 458 от 2011г. на Районен съд гр.Царево, с което е отменено наказателно постановление № 44 от 22.08.2011г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „Чистота 98” ЕООД с ЕИК ***, на основание чл.104а, ал.1 от ЗУО, е наложена „имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, за нарушение на чл.15 ал.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с § 5 ал.6 от ПЗР на Наредба № 8 от 24.08.2004 година за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

            Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно и иска от настоящият състав да бъде отменено, а по съществото на спора иска наказателното постановление да бъде потвърдено.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба. Ангажира писмени доказателства и пледира за отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, чрез представител по пълномощие, оспорва касационната жалба и иска решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че касационната жалба е основателна, а обжалваното решение на Районен съд гр. Царево предлага да бъде отменено като неправилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Решението е неправилно. 

„Чистота 98” ЕООД е наказана за това, че на 22.06.2011г. на депо за неопасни отпадъци - Китен, като оператор на това депо, е допуснало в депото да влязат и да разтоварят битови отпадъци, сметоизвозни коли на Община Царево, в нарушение на заповед № РД-49 от 25.05.2011г. на директора на РИОСВ – Бургас за преустановяване експлоатацията на депото и в нарушение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

По делото пред районния съд е установено, че тази заповед на директора на РИОСВ е била оспорена от Община Царево по съдебен ред, по оспорването е образувано административно дело № 1213 от 2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас. От постановеното по това дело определение № 1309 от 04.07.2011г. става ясно, че заповед № РД-49 от 25.05.2011г. е съдържала разпореждане на органа, основано на чл.60 ал.1 от АПК, с което същият е допуснал предварително изпълнение на заповедта. С посоченото определение съдът е спрял допуснатото с разпореждането на органа предварително изпълнение. Определението е оставено в сила с определение № 12733 от 10.10.2011г. по административно дело № 11848 от 2011г. на Върховен административен съд. При тези данни районният съд е приел, че заповед № РД-49 от 25.05.2011г. на директора на РИОСВ – Бургас не е подлежала на изпълнение към датата, на която се сочи, че е извършено нарушението, поради което не може да се ангажира отговорността на „Чистота 98” ЕООД за това, че е допуснало в депото да се изхвърлят битови отпадъци от Община Царево в нарушение на административен акт, който не е влязъл в законна сила и не подлежи на изпълнение. С тези мотиви съдът е отменил обжалваното наказателно постановление.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд.

Пред касационната инстанция са представени доказателства, от които се установява, че по жалба на „Чистота 98” ЕООД против заповед № РД-49 от 25.05.2011г. на директора на РИОСВ – Бургас е образувано друго административно дело № 1118 от 2011г. по описа на Административен съд - Бургас. По него съдът с определение № 1253 от 27.06.2011г. е отхвърлил искането на „Чистота 98” ЕООД за отмяна на разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК, с което административният орган е допуснал предварително изпълнение на тази заповед. Определението е оставено в сила с определение № 12225 от 03.10.2011г. по административно дело № 11846 от 2011г. на Върховен административен съд.

За разлика от цитираното от районния съдия определение на Административен съд Бургас постановено по дело, по което „Чистота 98” ЕООД не е страна, по административно дело № 1118 от 2011г. жалбоподателя е именно „Чистота 98” ЕООД и на основание чл.298, ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК именно съдебните актове постановени по това дело обвързват, имат сила спрямо наказаното лице.

Заради очевидният пропуск делата с един и същ предмет да бъдат обединени и така да се избегне постановяването на различни съдебни актове, по повод едно и също разпореждане на органа по чл.60 ал1 от АПК, настоящият състав намира за нужно да отбележи, че в конкретния случай посочената заповед на директора на РИОСВ – Бургас, към датата на установяване на нарушението е имала действие не толкова поради постановеното и влязло в сила определение на АСБ по административно дело № 1118 от 2011г., а поради това, че на основание чл.60, ал.5, предл. второ от АПК, жалбата против разпореждането на административния орган за предварително изпълнение на издадения от него административен акт не спира това допуснато от органа предварително изпълнение, освен ако съдът не го спре до окончателното решаване на спора във връзка с постановеното разпореждане на административния орган по чл.60, ал.1 от АПК. От тази разпоредба се установява, че не само на заповедта е придадено предварително изпълнение, но и на самото разпореждане на административния орган, с което се допуска това предварително изпълнение, което означава, че издадената заповед има действие от издаването й до евентуално постановяване на определение от компетентния административен съд, с което да бъде спряно или отменено разпореждането за предварително изпълнение. От служебна справка в деловодната система на АСБ по административно дело № 1118 от 2011г. настоящият състав установи, че жалбоподателят по делото не е искал спиране на предварителното изпълнение на самото разпореждане до произнасяне на съда по искането му за отмяна на това разпореждане, основано на чл.60, ал.1 от АПК.

Единственият извод, който следва е, че заповедта е подлежала на предварително изпълнение към датата, на която в наказателното постановление се сочи, че е извършено нарушението, а именно 22.06.2011г., независимо, че както административно дело № 1118 от 2011г., така и административно дело № 1213 от 2011г., видно от служебната справка в деловодната система на съда, са образувани преди тази дата. По първото дело спиране на предварителното изпълнение въобще не е постановявано, обратно, искането за спиране е отхвърлено, а определението е оставено в сила. По второто дело № 1213 от 2011г. е постановено спиране на допуснатото с разпореждането на административният органа предварително изпълнение, което е постановено на 04.07.2011г., но е влязло в сила след постановяване на определението на Върховния административен съд, с което съдебният акт на АСБ е оставен в сила, а именно 10.10.2011г. До този момент и по адм. дело № 1213 от 2011г. жалбоподателят не е правил искане по чл.60, ал.5, предл.2 от АПК за спиране на предварителното изпълнение на разпореждането на административния орган по чл.60 ал.1 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на заповедта. По това дело липсват данни дали искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта е постъпило в срока по чл.60, ал.3 от АПК, в този смисъл дали разпореждането е влязло в сила или, ако е влязло в сила, дали искането за спиране да е основано на чл.166 ал.2 от АПК .

И в двата случая обаче до влизане в сила на определението на съда, с което е спряно допуснатото предварително изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Бургас, разпореждането за допускането на предварително изпълнение има сила, т.е. действа в първия случай поради разпоредбата на чл.60 ал.5 предл.второ от АПК, във вторият случай поради това, че разпореждането е влязло в сила.

От всичко изложено следва да се направи извод, че независимо от противоречивите определения постановени по две различни дела на различни състави на АСБ, които по отделно са оставени в сила от съда, упражняващ инстанционен контрол, заповед № РД-49 от 25.05.2011г. на директора на РИОСВ – Бургас към 22.06.2011г. е подлежала на предварително изпълнение, тъй като с разпореждане на административния орган на основание чл.60 ал.1 от АПК е допуснато нейното предварително изпълнение и към тази дата, разпореждането не е било спряно или отменено, а както беше посочено вече на основание чл.60 ал.5 предл. второ от АПК това разпореждане също подлежи на предварително изпълнение.

За пълнота на изложението съдът намира за нужно да разграничи фактите по настоящото дело и приложението на АПК относно предварителното изпълнение на административните актове, с тези по КАНД № 709 от 2010г., по което е постановено решение № 613 от 04.06.2010г. на състав на АСБ, в който настоящият докладчик участва. Това решение е постановено по жалба против решение № 24 от 09.03.2010г. по АНД № 312 от 2010г. на Районен съд – Царево, с което е било потвърдено наказателно постановление 53 от 2010 на директора на РИОСВ – Бургас. С наказателното постановление на „Чистота 98” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на1000 лева за нарушение на чл.15, ал.2; чл.28, ал.4 от ЗУО във връзка с § 5 ал.6 от ПЗР на Наредба № 8. С решението, което е цитирано от първоинстанционния съд в обжалваното по настоящото дело решение, съставът на АСБ е отменил решението на Районен съд – Царево, а по съществото на спора е отменил наказателното постановление. Копие от тези два съдебни акта са приложени по първоинстанционното дело. От тях се установява, че наказателното постановление № 53 от 2010г. съдържа описание на нарушение, което по характеристики е идентично с настоящото като там е посочена друга заповед на директора на РИОСВ – Бургас - № 71 от 2009г. Административен съд Бургас е отменил решението на районния съд с мотива че заповед № 71 от 2009г. е обжалвана, а на основание чл.166 ал.1 от АПК, поради настъпилия суспензивен ефект на жалбата заповедта не е била годен за изпълнение административен акт. За разлика от настоящият случай в производството завършило с решение № 613 от 2010г. по КАНД № 709/2010г. заповедта, за чието неизпълнение е била ангажирана отговорността на наказаното лице, не е подлежала на предварително изпълнение, тъй като не е съдържала такова разпореждане по чл.60 ал.1 от АПК. Предварително изпълнение на един административен акт може да бъде придадено по два начина - по силата на закона, т.е. с изрична законова разпоредба, съдържаща се в съответния специален закон или с разпореждане по чл.60, ал.1 от АПК на административния орган, който издава съответната заповед. В конкретния случай, както заповед № 71 от 2009г., така и заповед № РД-49 от 2011г. са издадени по реда на Закона за управление на отпадъците, който не съдържа изрична разпоредба придаваща предварително изпълнение на административния акт. В първият случай разгледан в производството, на което първоинстанционния съд се е позовал, заповедта на директора на РИОСВ не съдържа разпореждане на органа по чл.60 ал.1 от АПК, обжалвана е по съдебен ред, поради което към датата, на която се е твърдяло в наказателното постановление № 53 от 2010г., че е извършено нарушението, заповедта не е имала действие, поради принципа на суспензивния ефект на жалбата визиран в чл.166 ал.1 от АПК. В процесния случай на заповед № РД-49 от 2011г. е придадено предварително изпълнение с обсъденото по-горе разпореждане на административния орган по чл.60 ал.1 от АПК, поради това и с оглед обсъдените по-горе доводи, тази заповед към датата, на която се твърди, че е извършено нарушението 22.06.2011г. е подлежала на предварително изпълнение и „Чистота 98” ЕООД е следвало да се съобрази с това.

По изложените съображения и като счита, че в производството по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, регламентирани в ЗАНН, съдът намира, че нарушението е установено по несъмнен начин, като са доказани всички елементи от състава му. Поради това решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно, а по съществото на спора следва да бъде потвърдено наказателното постановление.

На осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ Решение № 216/04.01.2012г. постановено по АНД № 458/2011г. на Районен съд гр.Царево, с което е отменено наказателно постановление № 44 от 22.08.2011г. на директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Бургас и вместо него постановява:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 44 от 22.08.2011г. на директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Бургас, с което на „Чистота 98” ЕООД с ЕИК ***, на основание чл.104а, ал.1 от ЗУО, е наложена „имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, за нарушение на чл.15 ал.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с § 5 ал.6 от ПЗР на Наредба № 8 от 24.08.2004 година за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: