Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     941                      от 11.05.2018 г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 456 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по касационна жалба на „Наков инвест“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Позитано“ № 38, ет. 1 и със съдебен адрес *** против Решение № 1/02.01.2018 г., постановено по НАХД № 2454/ 2017 г. на Районен съд - Несебър, с което е изменено Наказателно постановление № 16-001592/ 11.10.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Пловдив. С цитираното наказателно постановление на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), „Наков инвест” ЕООД е санкционирано с имуществена санкция в размер на 1 800 лева за нарушение на чл. 153, ал. 2 от КТ, като санкцията е намалена до размер от 1 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касаторът, чрез процесуалния си представител адв. И. М. *** поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът- Дирекция „Инспекция по труда“ - Пловдив, редовно призован, не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което e процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Несебър е образувано по жалба на „Наков инвест“ ЕООД против Наказателно постановление № 16-001592/11.10.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Пловдив. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че в качеството му на работодател по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, при въведено сумирано изчисляване на работното време в правилника за вътрешния трудов ред, с период на отчитане един месец, не е осигурена непрекъсната седмична почивка не по-малко от 36 часа на П.Д.С.на длъжност „сервитьор“ в обект снек бар „Привилидж“ в гр. Свети влас, ж.к. „Привилидж форт бийч“, местност „Козлука“, работила от 29.05.2017г. до 07.06.2017 г. – 10 дни.

За да измени оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че в хода на административното производство не са допуснати нарушения на  административнопроизводствените правила във връзка със съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление,  като при определяне размера на санкцията не е съобразен факта, че това нарушение е първо за дружеството, поради е намален размера до 1500 лева.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Основните възражения на касатора са, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно поради факта, че изводите на районния съд се основават на взаимоизключващи се писмени доказателства и свидетелски показания. На практика касаторът счита, че представените доказателства са неправилно ценени. Възражението е неоснователно.

Без значение е дали работните графици на служителите са съгласувани със счетоводството на дружеството – подобно изискване за съгласуване липсва в който и да е нормативен акт. Освен това не се касае за работен график към момента на проверката – 01.08.2017 г., а за такъв, който е реализиран в предходен период от 29.05.2017 г. до  07.06.2017 г.  Въпросът дали действително лицето П.С.е работила в дните на 04.06.2017 г. и 05.06.2017 г. е детайлно изяснен в оспореното решение, като изложените мотиви напълно се споделят от настоящата инстанция. Без опора в доказателствата е твърдението, че за посочените два дена С.е била в отпуск както поради липсата на заповед за предоставяне на такъв отпуск, така и предвид представената платежна ведомост за м. юни 2017 год. от която е видно, че лицето е получило възнаграждение за 22 дни, толкова, колкото са отчетени и за явяването й на работа, съгласно таблицата, в т.ч. и за дните 4 и 5.06.2017 год.

            С оглед изложените съображения, съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/02.01.2018 г., постановено по НАХД № 2454/2017 г. на Районен съд – Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                       

                                                                                                                  2.