ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 456 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХАРАСИМОВ“ ООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-71/08.02.2017г., издадена от изпълнителния директор на ИАРА, с която се одобрява списък с риболовните кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2017г., разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“. 

Ответникът е представил административната преписка по издаването на атакуваната заповед.

Постъпила е молба от адвокат Димитър Димитров, в качеството му на пълномощник на жалбоподателя, с която на основание чл.155, ал.1 и 3 от АПК оттегля оспорването на обжалваната заповед, тъй като е налице изменението й от страна на административния орган.

Докладваното оттегляне на оспорването е валидно извършено от пълномощника – в пълномощното е посочено, че пълномощникът има правата по чл.34, ал.3 от ГПК, в кръга на които се включва оттеглянето на оспорването. Съгласно чл.155, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал.3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество, е основателно. В текста на чл.159, т.8 от АПК е указано, че жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на „Харасимов“ООД следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Харасимов“ ООД срещу заповед № РД-71/08.02.2017г., издадена от изпълнителния директор на ИАРА, с която се одобрява списък с риболовните кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2017г., разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 456/2017г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.35 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: