ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 490/18.03.2016г., гр.Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осемнадесети март и две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 456 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Д.П.П.,*** и С.Н. *** заповед № ДК-10-ЮИР-4/04.02.2016г. на началника на РДНСК ЮИР.

С разпореждане № 1315/26.02.2016г. съдът е оставил без движение жалбата, като е указал на жалбоподателите в 7-дневен срок от съобщението да представят  документ за платена държавна такса  по сметка на Административен съд -  Бургас, като  при  неизпълнение жалбата  ще бъде оставена без разглеждане на основание чл.158,  ал.3 от АПК.

От представените разписки е видно, че жалбоподателите са е  получили препис от разпореждането  на съда на 01.03.2016г. В указания 7-дневен срок Д.П.П. и С.Н. *** не са изпълнили дадените от съда указания и  не са представили  документ  за внесена държавна такса по сметка на Административен  съд -  Бургас. И до днешна дата указанието не е изпълнено и нередовността на жалбата не е отстранена.

Съгласно  чл. 151, т. 3 от АПК, към жалбата се прилага документ за платена държавна такса, ако такава се дължи, а в случая държавната такса в размер на 10 лева е дължима на основание т. 2б, б. "а" от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

С оглед изложеното е налице хипотезата на чл. 158, ал. 3, предл. второ от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.П.,*** и С.Н. *** срещу заповед № ДК-10-ЮИР-4/04.02.2016г. на началника на РДНСК ЮИР.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 456/2016 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

СЪДИЯ: