О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    Номер 1140              Година  06.07.2012            град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, на седми юни две хиляди и дванадесета година в открито заседание в следния състав:

 

   Председател: Таня ЕВТИМОВА

                                                                  Членове: 1. Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 456 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Рейт 2000” ЕООД, гр.София с ЕИК ***, представлявано от управителя К.П.Р. против Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, приета от Общинския съвет на община Несебър с решение № 476 по протокол №13 от 19.12.2008г. и изменена с решение № 735 по протокол №21 от 30.09.2009г., по отношение на чл.4, ал.4, относно думите „валутни обменни бюра”. Счита разпоредбата за нищожна, алтернативно незаконосъобразна. Посочва, че доколкото дружеството би желало да разшири дейността си с обменни бюра на територията на община Несебър, като предлага услугите си в преместваеми обекти, забраната формулирана в оспорената разпоредба би могла да засегне законните му права и интереси, тъй като ограничава тези възможности. Твърди, че в ЗУТ не е регламентирана пречка преместваемите обекти да се използват за търговска дейност „валутно обменно бюро”, с оглед на което е недопустимо с подзаконов нормативен акт да се установяват забрани, които не са установени от закона. В жалбата се прави искане да се прогласи нищожността на оспорената разпоредба, алтернативно да бъде отменена като незаконосъобразна.

Ответникът – Общински съвет Несебър, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва подадената жалба като недопустима, с искане производството по делото да бъде прекратено, алтернативно излага доводи за неоснователност на жалбата и моли за нейното отхвърляне.

Прокурорът от Окръжна прокуратура, гр.Бургас излага становище за неоснователност на жалбата.

Административен съд гр.Бургас намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, по следните съображения:

Наличието на правен интерес по смисъла на чл.159, т.4 от АПК, във вр. чл.186, ал.1 от АПК е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните за разглеждане на жалбата.

Предмет на оспорване в настоящия случай е конкретна разпоредба от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър (Наредба № 10), приета от Общинския съвет на община Несебър с решение № 476 по протокол №13 от 19.12.2008г. и изменена с решение № 735 по протокол №21 от 30.09.2009г. Същата е подзаконов нормативен акт, по смисъла на чл.75, ал.1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. По действащата към настоящия момент нормативна уредба - чл.186, ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Нормата в цитираната разпоредба е императивна и категорично сочи като предпоставка за оспорване на подзаконов административен акт, наличието на непосредствен, пряк и личен правен интерес за лицето.

Съгласно оспорената разпоредба на чл.4, ал.4, в глава І „Видове преместваеми обекти” от Наредба № 10 „Не се допуска ползването на преместваеми обекти за търговия за игрални зали, заложни къщи и валутни обменни бюра”. В конкретния случай, дружеството-жалбоподател обосновава пряк правен интерес за оспорване на цитираната разпоредба, с мотива, че предмет на дейност на търговеца е сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност - обменно бюро съгласно чл.3 от Валутния закон и Наредба № 4/08.08.2003г., и приемането от страна на Общински съвет Несебър на чл.4, ал.4 от Наредба № 10 би ограничило възможността му да предлага услугите си в преместваеми обекти, при заявено бъдещо желание да разшири дейността си на територията на общината.

Настоящият съдебен състав намира, че доколкото дружеството-жалбоподател заявява едно бъдещо намерение за разширяване на дейността си на територията на община Несебър, то към настоящия момент оспорената от него разпоредба не рефлектира пряко в правната му сфера и не засяга негови субективни права и законни интереси, което обстоятелство от своя страна да обуславя допустимостта на жалбата. Единствено фактът, че дружеството упражнява дейност чийто предмет би се засегнал при евентуалното и бъдещо упражняване на територията на община Несебър, сам по себе си не е достатъчен да обоснове правен интерес от обжалване на оспореният акт. В този смисъл след като правният интерес към момента на подаване на жалбата произтича от доказано пряко засягане на подателя на жалбата, то заявените бъдещи намерения не са относими към правото на жалба.

Възможността безсрочно да се иска прогласяване на нищожност не следва в случая да се разглежда като факт, обосноваващ правото на жалба на „Рейт 2000” ЕООД, като от своя страна бъдещото развитие на правоотношенията между дружеството и община Несебър не създава с обратна сила правен интерес да се оспорва законосъобразността на посочената разпоредба.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че определението за даване ход на делото по същество следва да бъде отменено, жалбата да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рейт 2000” ЕООД, гр.София с ЕИК ***, представлявано от управителя К.П.Р. против разпоредбата на чл.4, ал.4 в частта и относно думите „валутни обменни бюра” от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, приета от Общинския съвет на община Несебър с решение № 476 по протокол №13 от 19.12.2008г. и изменена с решение № 735 по протокол №21 от 30.09.2009г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 456 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                          2.