ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 11 май 2009 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 11 май 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………

Прокурор:…………………

                                                

 разгледа адм. дело 456  по описа за 2009 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Предмет на оспорване е Заповед № 198/30.03.2009 год. на кмета на община Приморско и действията по нейното изпълнение, с която е разпоредено да се извърши принудително изпълнение на Заповед № 114/05.03.2009 год. на кмета на община Приморско за премахване на преместваеми обекти, поставени в район “Кавака”, петно № 66 и представляващи дървени навеси, подробно описани, поставени от “Търговия” ЕООД.

         Заповедта се оспорва от ЕТ “Монтерей – Г.А.”,  в качеството му на наемател, ползващ обекта.

         Съдът, като взе предвид доказателствата, съдържащи се в изпратената административна преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, като подадена от активно нелегитимирана страна, респ. – за която не се установява наличие на правен интерес от водене на настоящото дело, поради следните съображения:

         Видно от съставения констативен акт № 5/11.02.2009 год. и издадените впоследствие Заповед № 114/05.03.2009 год. и Заповед № 198/30.03.2009 год., двете на кмета на община Приморско, адресат на тези административни актове е търговското дружество “Търговия” ЕООД, гр.Приморско, в чиято полза, с Разрешение № 15/10.05.2004 год. е позволено поставянето на временен търговски обект в район “Кавака”, петно № 66, гр.Приморско, за срок от 3 години. Актовете за премахване на преместваемите обекти могат да бъдат обжалвани единствено от техните адресати, до които се отнасят. Фактът, че жалбоподателят е наемател на дружеството “Търговия” ЕООД и твърди, че ползва тези навеси, не променя горният извод, тъй като в това си качество, той не би могъл да брани чужди права – тези на неговия наемодател. Оспореният административен акт не поражда действие в правната сфера на жалбоподателя, а в тази на неговия наемодател “Търговия” ЕООД, поради което за него не е налице правен интерес от оспорването – абсолютна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно.

         На основание горните мотиви жалбата, като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и с оглед нормата на чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ “Монтерей – Г.А.”, *** против Заповед № 198/30.03.2009 год. на кмета на община Приморско, като НЕДОПУСТИМА.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 456/2009 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                            СЪДИЯ:……………..