ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 30.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 455 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.П., редовно уведомена, явява се лично и с адвокат М., с представено пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Б.С.Д., редовно уведомена, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Й., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Н.К.С., редовно уведомена, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Й.Д.К., редовно уведомена, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.К.К., редовно уведомен, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.С.С., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Д.Й.Т., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.Й.С., редовно уведомен, не се явява.

Явява се вещото лице С.И..

 

          По хода на делото:

          АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА С.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА К.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА К.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:           

            Производството е образувано по жалба против Виза за изготвяне на проект за стопанска постройка /допълващо застрояване/ в УПИ V-714, кв.68, гр.Созопол, издадена от главния архитект на Община Созопол.

В предходното открито съдебно заседание на 18.04.2017г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице арх. В.Д.. С молба от 11.05.2017 г. вещото лице Драганова си направи отвод по делото, тъй като познава и двете страни по делото, които са идвали на консултации при нея, поради което за вещо лице  по съдебно-техническата експертиза беше назначен инж. С.И., който е изготвил заключението си и го е представил по делото в срок.

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата. Считаме я за неоснователна. Моля да приемете за разглеждане административната преписка.

Ще се ползваме от приложения към нея доказателствен материал.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличността както следва:

 

С.Ж.И. -  ** г., български гражданин, семеен, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. М.: В два от така поставените въпроси от нас се иска преценка с оглед ПУП, а вещото лице отговаря на въпросите съгласно ОУП макар, че за коректност в отговора на 1.3, вещото лице се позовава на одобрения регулационен, застроителен и кадастрален план, одобрен със заповед от 1989 г., но в отговора на въпрос № 1 за съответствието на показателите, отговорът е съгласно ОУП и аз в тази връзка бих искал вещото лице да даде отговор защо работи с ОУП, което между другото не съм сравнявал датите, но може да е влязъл в сила след издаване на визата.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съобразил съм градоустройствените показатели от ОУП предвид това, че той е последният влязъл в сила план, но ПУП няма. Има ЗРП.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: Вие правите сравнение за интензивността застрояването и показателите за плътност не по ПУП, а по ОУП.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: Има ли одобрен ПУП през 1989 г.?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: По въпрос № 1 и № 3 какво липсва на визата? Да считам ли, че липсва височина на застрояване, липсват и устройствени показатели, технико-икономическите показатели?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във визата няма такива данни. Визата има ситуирано строително петно и отстояние от съседа, което е оградата от югозапад.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: Има ли широчина и дължина на застрояване на предвидената застройка?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма котировки на строителното петно.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: В този смисъл липсата на котировки дава ли възможност да се определи обема на застрояването?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това може да се уреди с техническия проект.

          ВЪПРОС НА АДВ. М.: Какво е предназначението на визата?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Визата е извадка от устройствения план. Визата е основание.

 

          АДВ. Й.: Аз възразявам. Ние на изпит ли сме да се изпитваме като студентите?

          АДВ. М.: Аз задавам въпрос на вещото лице: какво е предназначението на визата?

 

          Съдът НЕ ДОПУСКА този въпрос, тъй като същият е правен.

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТА К.Д.: Искам да разбера какво ще представлява тази сграда последно?

          СЪДЪТ счита, че този въпрос не е бил предмет на вещото лице и ако жалбоподателката К.Д. желае вещото лице да отговори на въпроса, следва да постави въпроса в допълнителна съдебно-техническа експертиза и заплати на вещото лице възнаграждение.

 

          ВЪПРОС НА ЗАИНТ. СТРАНА С.: Какво обясни и заяви гл. архитект за липсващите параметри от тази виза?

          АДВ. М.: Възразявам. Становището може да бъде изразено по съществото на спора, а не да се възпроизвежда от вещото лице.

 

          Съдът НЕ ДОПУСКА вещото лице да отговори на посочения въпрос, тъй като този въпрос касае възникването на факти, а не изисква специални знания.

 

          ВЪПРОС НА ЗАИНТ. СТРАНА С.: След като аз не съм подавала нови документи за издаване на нова виза, тази виза следва ли да се приеме като редакция на издадената виза след като е изпълнено задължителното решение на ВАС?  

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имаме обжалване на последно издадената виза. Не става въпрос за предишно издадената виза.

         

ВЪПРОС НА АДВ. Й.: Искам да попитам относно ОУП при издаване на визата при условие, че няма действащ ПУП към момента, с ОУП могат ли да се определят параметрите на визата?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че може.

          ВЪПРОС НА АДВ. Й.: След като се запознахте с картения материал и след огледа на място, може ли да отговорите има ли съответно от южната, югозападната и югоизточната граница на имота съответното отстояние от 1,50 метра?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не е предмет на експертизата.

          Не съм налагал на терена петното на скицата, за да кажа направя изчисление за отстоянието от сградата. Не съм го мерил.

          ВЪПРОС НА АДВ. Й.: Като човек, който е експерт, може ли да отговорите задължително ли е да има устройствени показатели, или същите могат да бъдат определени с последващ проект?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Виждал съм скици, в които параметрите с проекта ще бъдат определени.

          ВЪПРОС НА АДВ. Й.: В тази връзка искам да попитам с правилата и нормите има ли такова задължение?

          АДВ. М.: Възразявам срещу този въпрос. Иска се вещото лице да възпроизвежда и цитира съдържанието му.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. Й.: Известно ли Ви е задължение за упоменаване във визата устройствените правила?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да се сетя за нормативен документ, в който гл. архитект да посочва, но в практиката имат и съдържат технически показатели.

          АДВ. Й.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

            АДВ. М.: По т. 1.1 по първия въпрос, считам, че вещото лице не е отговорило на поставения въпрос, тъй като той ясно и категорично изисква работа с ПУП, което е терминологията за обозначаване на ЗРП. Оспорвам този отговор, тъй като вещото лице заяви, че няма ПУП. Има ПУП, като с цитираната заповед на стр. 6, на поставения въпрос № 1.3 аз съм поискал да се работи с устройствените показатели по ПУП-ЗРП, когато е одобрен и влязъл в сила.

Оспорвам заключението на вещото лице, където се казва, че няма ПУП, както и че ОУП има пряко приложение и от него могат да се извличат показатели. В интерес на истината, това се случва за първи път в практиката. Оспорвам в тази част заключението. Не възразявам заключението да бъде прието с отговорите от 1.3 и 1.4.

          Считам, че следва да се извърши експертизата от вещо лице – архитект.

 

            СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на вещото лице по начина, по който е извършено, което съдът счита за обективно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И. по изготвената съдебно-техническа експертиза, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 400 лв. на 30.05.2017 г.)

 

          АДВ. М.: Във връзка с направеното оспорване и твърдението за липса на ПУП, искам ново заключение, по което вещото лице да даде отговор на въпроса по т. 1.1. Там категорично питаме за ПУП.

          АДВ. Й.: В ЗРП няма такива показатели.

          АДВ. М.: Следва да се извърши повторна експертиза по т 1.1, тъй като липсва на отговор при сравняване и ползване на устройствените показатели през 1989 г.

          АДВ. Й.: Моля да не уважавате искането първо, предвид обстоятелството, че съгласно ОУП са допуснати устройствени показатели, а самата разработка и проект подлежащ на последващо одобряване само по себе си е основание за съответните разработка на съответните устройствени показатели, с оглед на което считам, че такова отношение е релевантно към съществото на спора, а към настоящия момент спорът е относно на издадената виза за проектиране, като в този смисъл моля да имате предвид обстоятелството, че в ЗРП от 1989 г. подобни устройствени показатели считаме, че няма разработени за имота. И освен това, считаме, че излизаме извън рамките на спора относно допустимостта на съответно параметъра на отстоянието от 1,50 м, допуснати от гл. архитект с визата – т.е., дали те съответстват на законовите изисквания по действащия ПУП или не. Дори и да има съответните показатели по отстоянията 1 и 2, то съответно считам, че това във всички случаи не би нарушило правата на жалбоподателя.

          АДВ. М.: Правя искане ако ползваме казаното от вещото лице съгласно чл. 140 от ЗУТ, визата е извадка от ПУП. Преценката на визата от ОУП е ПУП, действащ за УПИ V, за който е издаден и е част от административната преписка.

          АДВ. Й.: Моля да се има предвид, че преценка на законосъобразността е правното основание, а правното основание е чл. 42, ал. 3 от ЗУТ и в този смисъл следва да се преценяват и допуснатите с визата, с оглед на съответните отстояния, на съответната ситуация от границите на имота и всички останали възражения биха останали извън съществото на спора и на преценка на законосъобразността.

          АДВ. М.: Да се окомплектова преписката съгласно ПУП за имота, за което е издадена Заповед № РД-02-14-73/1989г. на кмета на Община Созопол. Поддържам кумулативно искането за нова експертиза по т 1.1.

          АДВ. Й.: Моля да имате предвид, че извадка от ПУП, която се иска има приложена във връзка с преписката, приета от съда за разглеждане в настоящото съдебно производство.

          В тази връзка, считам, че отново трябва да се обърне внимание на заключението на вещото лице, което според нас допълва и изяснява фактическата обстановка с документите, приложени в преписката. Отново повтарям, че всяко искане според нас от подобен характер, направено от процесуалния представител на жалбоподателя, е ирелевантно за съществото на спора и с оглед изяснената фактическа обстановка, както със заключението на вещото лице, така и с преписката. Моля да не уважавате така направеното искане.

 

          СЪДЪТ във връзка с искането за извършване на повторна съдебно-техническа експертиза, намери същото за неоснователно, тъй като вещото лице е отговорило на поставените въпроси, а по отношение на това по кой план е следвало да работи, в днешно съдебно заседание се уточни, че ОУП е значително по-нов от ПУП, който всъщност представлява ЗРП от 1989 г., т.е. по него няма как да се търсят показатели, които са въведени едва със ЗУТ.

По отношение на искането за представяне на извадка от ПУП, всъщност самата виза за проектиране, която се оспорва в настоящото производство представлява такова, поради което не следва да бъде изисквана нова извадка.

          Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТХВЪРЛЯ направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за извършване на повторна експертиза и представяне на извадка от ПУП.

 

          АДВ. М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          АДВ. Й.: Няма да соча доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЗАИНТ. СТРАНА С.: В предно съдебно заседание поисках жалбоподателката С.П. да представи разрешението за строеж за постройката, която е на границата на двата имота, а има прозорци и врата, а се твърди, че е калканна. Ние не сме знаели дали това е жилищна сграда и ние нямаме право да правим допълващо застрояване до жилищна сграда и аз помолих да бъдат представени на Вас тези документи. Искам да се запозная с нотариално заверените декларации на нашия имот, че сме съгласни.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.П.: Не са били шестима съсобственици.

          АДВ. М.: Подобно искане ако е правено в предходно съдебно заседание не е уважено от съда, като мотива, а и предполагам основанието за неуважаването на сега повдигнатото възражение, то е извън предмета на спора.

          ЗАИНТ. СТРАНА С.: Ако постройката е жилищна, аз нямам право да получа виза.

          СЪДЪТ счита, че всички направени доказателствени искания от Н.С., както тези в предходни и днешно съдебно заседание излизат извън предмета на доказване по настоящото дело и нямат връзка с него, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените доказателствени искания от заинтересованата страна Н.С..

 

          ЗАИНТ. СТРАНА С.: Нямам други доказателствени искания.

          ЗАИНТ. СТРАНА К.: Няма да соча доказателства.

          ЗАИНТ. СТРАНА К.: Няма да соча доказателства.

         

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          АДВ. М.: Ще представя писмени бележки по реда на чл. 149, ал. 3 от ГПК.

Моля при тези събрани доказателства да съобразите, че визираните от вещото лице непълноти в издадената виза относно устройствените показатели, относно обем на застрояване и размери на предвиденото строително петно, включително и височина на застрояване са съществени и не могат да изпълнят предназначението визата да послужи за основание за втора фаза. Тези показатели не могат да бъдат заместени от инвестиционен проект, защото той се преценява дали съответства с ПУП и респективно с визата. Използват се височина, плътност, размер, а не се създават. Това се прави като опит да се компенсира непълнотата на издадената виза. Моля да бъде отменен издадения акт.

Да ни се присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Д.: Да се спазват отстоянията.

          АДВ. Й.: Моля да отхвърлите жабата като неоснователна с оглед изяснената фактическа обстановка и с оглед събраните доказателства, както с преписката, така и от заключението на вещото лице съобразено с обстоятелството, че откъм съответно югозападната и южната граница на имота, е ситуирано свободно застрояване, като съответно са спазени изискванията съгласно ОУП, който е актуален към момента и съобразен с разпоредбите на чл. 42, ал. 3 ЗУТ. Считаме, че допълнително определяне на устройствени показатели във визата не е задължително предвид, че няма подобни нормативни изисквания в тази връзка. Отново твърдим, че с допълнителни инвестиционни проекти могат да се установят останалите показатели, които считаме за ирелевантни предвид обстоятелството, че с визата се ситуира петното за застрояване при съответните граници, които считаме, че е спазено съгласно изискването на чл. 43 от ЗУТ. 

Моля за решение в този смисъл, като молим да бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

          ЗАИНТ. СТРАНА С.: Оградата в момента е 3,10 м при разрешени 2.00 метра. Тя се пада от южната страна, югозапад и в ъгъла на границата на К.Д., С.П. и нас, като има скали около 1 метър широки. Аз не мога да намаля това разстояние. Двама гл. архитекти на Созопол са отсъдили това разстояние от 1,50 м и аз държа да бъде спазено. Предполагам, че когато се касае за жилищно строителство следва да има сграда и следва разстоянието да бъде 3.00 метра.

          Ще изложа моите съображения в писмен вид.

Моля да се остави в сила визата за проектиране, тъй като има вероятност сградата на С.П. да бъде жилищна сграда. Аз твърдя, че няма разрешение за строеж. Това е незаконна постройка, с която не желая да се съобразявам.

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

          ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

 

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: