ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.04.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 455 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.П., редовно уведомена, явява се лично и с адвокат М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Б.С.Д., редовно уведомена, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Н.К.С., редовно уведомена, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Й.Д.К., редовно уведомена, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.К.К., редовно уведомен, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.С.С., редовно уведомена, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Д.Й.Т., редовно уведомена, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         С.Й.С., редовно уведомен, не се явява.

 

          По хода на делото:

          АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА С.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТ. СТРАНА К.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА К.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА С.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА Т.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:           

Производството е образувано по жалба против Виза за изготвяне на проект за стопанска постройка /допълващо застрояване/ в УПИ *-***, кв.**, гр. Созопол, издадена от главния архитект на Община Созопол.

Ответникът е представил административната преписка. С отговор от 24.03.2017 г. заинтересованата Н.С. е направила правни твърдения по спора и е представила писмени доказателства, както и е поискала да бъдат изискани посочени от нея писмени доказателства, без да обоснове каква е връзката им с правния спор.

АДВ. М.: Поддържаме предявената жалба, в която сме обосновали възраженията относно връчената и издадена виза за проектиране на сграда. Към настоящия момент поддържаме тези оплаквания, които са свързани със съдържанието на визата. Запознахме се с отговора на заинтересованата страна С. и в тази връзка представяме наше становище. Визата е издадена в изпълнение на предходно решение на ВАС, което е отменително по своя характер и задължава гл. архитект да издаде виза, но там ВАС се е произнесъл, че въпросът за местонахождението на сградата на регулационната линия в нашия имот, е без значение. От значение е, че тази сграда е на регулацията и по принцип нейната стена има функция, която е укрепваща, и е ограда, което следва да се съобрази при издаване на визата. С оглед решението на ВАС за доказателствата касаещи имота, за който се издава визата на жалбоподателката, са неоснователни. Поддържаме възраженията, като твърдим, че с визата се нарушават устройствените показатели. Така вече е застроен, че няма как да се ситуира допълваща постройка. Визата е планово основание за инвестиционен проект. Изложили сме доводи подробно в становището.

Правим искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, което е формулирано на стр. 2-3 от становището. Имотът не е за вилно застрояване. Касае се за градски имот в гр. Созопол, който е за жилищно застрояване.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.: Поддържам жалбата. Аз съм една от най-потърпевшите. Визата за строеж е от 1998 г. и съм на три метра дръпната от сградата. В момента ако дойде тази комисия, за мен ще е най- добрия вариант, защото от едните съм на 40 см, а другите са залепени за моята ограда. Желая да бъдат на три метра и се противопоставям на тази виза. Нося разрешително от 1998 г., от което представям копие. Оградата в тази част трябва да бъде на 3 метра. Мисля, че по този начин ако те използват денивелацията, още в началната степен на изграждане ще бъде на 2,40 метра.

По отношение на поисканото от последната да се изискат писмени доказателства – същата да се изслуша ако се яви в съдебно заседание, а ако не се яви, да се постанови определение за отхвърлянето на това искане, защото не е обосновано каква е връзката на поисканите доказателства с правния спор.

Желая да бъдат спазени отстоянията за 3 метра.

ЗАИНТ. СТРАНА Н.С.: Има разрешение за строеж на ограда 2 метра. Мерено е от нейния имот, като имаме денивелация 1,50 метра и според закона когато денивелацията е в такива размери, се мери от по-нисшестоящия имот. Мерено от моето ниско ниво, това разстояние е 3,10 метра. След като нейните съседи и общината разрешават 40 см и ДНСК са го потвърдили, като са издали Акт 16, не може ли да бъде спазен законът, който изисква минимум 1,50 метра?

Аз направих искане за извършване на съдебно-техническа експертиза по делото, което стигна до ВАС. Аз сега искам да видя дали има за постройката на С. разрешение за строеж.

ЗАИНТ. СТРАНА Й.К.: Аз искам постройката точно там да бъде, както е по визата.

ЗАИНТ. СТРАНА С. К.: Поддържам Н.С. и решението на гл. архитект на Община Созопол.

ЗАИНТ. СТРАНА С.С.: Нямам никакви проблеми. Техния спор не ме интересува.

ЗАИНТ. СТРАНА Д.Т.: Аз не желая да вземам страна. Можем да напуснем залата, нали?

 

Заинтересованите страна С.С. и Д.Т. напуснаха залата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.: Аз не обитавам имота постоянно. С течение на времето за тези видоизменения аз не съм получила известие за узаконяване на този обект.

АДВ. М.: Заинтересованите лица нямат интерес да се маха нашата постройка. Вие имате възможност да поискате допълващо застрояване.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателите писмени доказателства, представените от административния орган, както и тези представени от заинтересованата Н.С..

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите поставени от адвокат М., в нарочното становище.

 

АДВ. М.: Моля за допуснатата експертиза депозита да бъде разпределен за внасяне по равно от жалбоподателките.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Д.: Отказвам да заплащам депозит за експертиза.

АДВ. М.: Преценка на съда е.

 

Съдът ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат М. за разпределяне на депозита за експертизата по равно от жалбоподателките.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателката С.П., в 7-дневен срок от днес.

НАЗНАЧАВА за вещо лице арх. В.Д., която да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след внасяне на депозита.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2017 г. от 10.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: