ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 10.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На десети април                                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 455 по описа за 2013 година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Д.Г.С., редовно уведомен, се явява адв. К., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА – Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

        

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

            АДВ. К.: Представям заповед № 2294/20.09.2012 г. на кмета на Община Бургас за изземване на процесния имот. В тази заповед фигурира изявление от страна на общинската администрация, че в процесния имот в идеални части съсобственик се явяват физически лица - наследници на И. А. Т..

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам възражение да се приеме. Тази заповед не е влязла в сила. Същата се обжалва.

Представям в изпълнение на указание на съда от предходно съдебно заседание заповеди № 348/15.02.2008 г., № 3117/18.11.2008 г.,  № 1596/12.06.2009 г. и № 2163/17.09.2011 г.

 

АДВ. К.: Да се приемат представените доказателства. Колкото до представеното от мен писмено доказателство изхождащо от общината заявявам, че представям същата не с някаква друга цел - ирелевантно е дали е влязъл в сила този акт. Представям го затова, че имота не е частна общинска собственост. Имотът е съсобствен.

 

Съдът като взе предвид становищата на страните по представените от тях писмени доказателства намира, че в днешно съдебно заседание следва да бъдат приети както представената от адв. К. Заповед № 2294/20.09.2012 г. с уточнението за обстоятелството, с оглед на което същата се представя, така и представените от процесуалния представител на ответния орган четири броя заповеди, които съдебния състав е задължил същия да представи в днешно съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Други доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

АДВ. К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените атакуваната пред Вас Заповед № 189/21.01.2013 г. като незаконосъобразна.

Не са налице нито едно от изискванията на чл. 195 от ЗУТ, които биха предизвикали реакцията на общината водеща до издаване на настоящия административен акт. Още по-малко са налице изискванията на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ указваща възможността за общинската администрация да постанови премахване на  неподходящи по място, разположение и вид материали. В случая става въпрос за второстепенна и временна постройка, тъй като събарянето нито е в интерес на безопасността, хигиената, естетиката, безопасността на гражданите. При положение, че е налице и имот, който не е само частна общинска собственост аз лично считам, че незаконосъобразен е и състава на комисията издала констативния протокол, след който следва и атакуваната пред Вас заповед. Моля да се съобразите с изложеното в отговора.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Обжалваният акт е издаден от компетентен орган, в кръга на неговата компетентност, спазена е както материалният, така и процесуалния закон. Заповедта е издадена съобразно целта на закона, съобразена е писмената форма, поради което административният акт е законосъобразен, поради което моля да оставите без уважение жалбата на жалбоподателя и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законния едномесечен срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: