ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 27.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми март                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 455 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Д.Г.С., редовно уведомен, се явява адв. К., надлежно упълномощена, с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА – Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., надлежно упълномощена, с представено от днешно съдебно заседание пълномощно.

        

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпила жалба от Д.Г.С. против Заповед № 189/21.01.2013 г. на Заместник-кмета на Община Бургас.

УКАЗВА на административния орган, че е негова тежестта да установи наличие на предпоставките за постановяване на спорната заповед, а при позоваване на всяка от страните на позитивни факти, същата е длъжна да ги докаже с допустимите по АПК и ГПК доказателствени средства.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. Аз Ви моля да приемете представеното писмено доказателство, а именно Решение № 166 от 08.02.2013 г. по описаното гражданско дело, което е влязло в сила към настоящия момент.

         Моля като съдебен адрес по настоящото дело на жалбоподателя да се счита следния: гр. ***.

         Също така Ви моля да задължите Община Бургас да представи цялата документация във връзка с издаването на атакуваната от мен заповед.

         Представям протокол от 22.06.2012 г. на Комисия назначена със Заповед № 2678/06.10.2008 г. на кмета на Община Бургас, от който е видно, че е оставена без разглеждане молбата на доверителя ми за закупуване по мотиви, изложени в този протокол. От този протокол се вижда обаче, че в ПИ, за който сме подали молба за закупуване, е вписан и имот собственост на физически лица - наследници на И. А. Т.. Като така, УПИ V в кв. 8 не е само общинска собственост, като при това положение по отношение на него не може да се прилага която и да е разпоредба от ЗОС.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка. С оглед исканията на представителя на жалбоподателя, моля да ми бъде дадена възможност да извърша проверка за пълнотата на преписката и да констатирам цитираните в констативния протокол заповеди, като считам, че дали процесния УПИ е съсобствен или не, е без правно значение, тъй като ЗОС се прилага както за имоти, които са изцяло общинска собственост, така и за такива, които са в съсобственост.

         АДВ. К.: Във връзка с изявлението на колегата заявявам, че част от съсобствениците са изявили желание за оставяне на процесната постройка в УПИ V. Тъй като видно от представеното решение БРС е признал правото ползвател на доверителя ми, оттам възникват и другите негови права за направени подобрения в имота към 1994-1995 г., респективно за уреждане на финансови отношения със съсобствениците в имота – общината и физическите лица.

 

         Съдът като взе предвид становищата на страните относно допуснатите доказателства намира, че административната преписка следва да бъде приета във варианта, в който същата е представена от ответния орган, като едновременно с нея следва да бъде прието Решение № 166/08.02.2013 г. по гражданско дело № 6753/2012 г. на БРС, както и представения в днешно съдебно заседание протокол от 22.06.2012 г. за оставяне без разглеждане по същество молба на Д.Г.С..

         Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената административна преписка от административния орган, Протокол от 22.06.2012 г. на Комисия назначена със Заповед № 2678/06.10.2008 г. на кмета на Община Бургас и Решение № 166/08.02.2013 г. по гражданско дело № 6753/2012 г. на БРС.

         Доколкото за открИ.е на настоящото административно производство от значение е и акта на органа сформирал комисията, направила спорните по делото констатации за нарушение на разпоредбата на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, съдът намира от съществено значение представянето на споменати в същия протокол заповеди, учредяващи компетентността на така сформираната комисия. В тази връзка намира, че следва да задължи ответния орган – зам.-кмета на Община Бургас да представи по делото необходимите писмени доказателства, а именно заповеди както следва: № 348/15.02.2008 г., № 3117/18.11.2008 г., № 1596/12.06.2009 г. и № 2163/17.09.2011 г.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, като същото бъде отложено за друга дата, за която бъде предоставена възможност на административния орган да се снабди и представи изброените по-горе административни актове, поради което и воден от горното

 

       О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ЗАДЪЛЖАВА Зам.-кмета на Община Бургас да представи по делото като писмени доказателства заповеди № 348/15.02.2008 г., № 3117/18.11.2008 г., № 1596/12.06.2009 г. и № 2163/17.09.2011 г.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.04.2013 г. от 16.00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

         Всички книжа по делото и уведомления до жалбоподателя да бъдат връчвани на адрес:***.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: