О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1040/07.05.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, единадесети състав, на седми май, две хиляди и девета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

съдия: В.Е.

 

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело № 455/2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството пред Бургаски административен съд е образувано по жалба от П.Д.М. ***  против заповед № 563/10.03.2009 година на заместник - кмета на община Бургас.

 След извършена проверка в материалите по делото, съдът е оставил жалбата без движение, като е дал указания на жалбоподателя да отстрани допуснат процесуален пропуск при оспорването на административния акт - като внесе дължимата държавна такса в размер на 10 (десет) лева. Посочено е и какви са правните последици при неизпълнение на указанията.

Съобщението (лист 29) е получено на адреса, посочен в жалбата, от Т.К.Т., в качеството му на “близък” на жалбоподателя, на 14.04.2009 година – със задължение да бъде предадено, по реда на чл.46 ал.2 във връзка с ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

Срокът по чл.158 ал.1 от АПК, е изтекъл на 21.04.2009 година (вторник).

До настоящия момент, порокът в жалбата не е отстранен.

С оглед на изложеното, на основание чл.158 ал.3 от  АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Д.М. ***  против заповед № 563/10.03.2009 година на заместник - кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 455/2009 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

СЪДИЯ: