О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№470                                       23.02.2018 година                                         гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                 ХІІІ-ти състав

На двадесет и трети февруари,                              две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател:   Панайот Генков

Членове:       1. Станимира Друмева

                       2. Румен Йосифов

Секретар: С. Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 454 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.229-236 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), вр. чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано e по частна жалба на Д.И.Г.,  ЕГН-**********, с постоянен адрес: ***, против определение № 10 от 18.01.2018г. по НАХД № 26/2018г. по описа на Районен съд - Царево, с което е прекратено производството по делото и е оставена без разглеждане жалбата му срещу наказателно постановление (НП) № 923/16.11.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите гр.Бургас (РДГ-Бургас), с което за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от Закона за горите (ЗГ), му е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл.266, ал.1 от ЗГ и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ в полза на държавата са отнени: 4бр. трупи за бичене от дървесен вид дъб, с обща кубатура 0,35 плътни куб.м. и товарен автомобил КАМАЗ с рег.№ ***.

В частната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение и се иска отмяната му с връщане на делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Жалбоподателят оспорва извода на районния съд, че НП му е било редовно връчено на 02.12.2016г., тъй като не му е ясно кое е лицето записано като Г. в обратната разписка и получило книжата на тази дата, още повече, че на адреса му освен него живеят и родителите му. По тази причина твърди, че е узнал за издаденото срещу него НП на 05.01.2018г., т.е. с подаването на жалбата на 11.01.2018г. е спазен законовия срок за обжалване.

Ответникът по частната жалба – директор на РДГ-Бургас, е подал възражение срещу нея, имащо характера на отговор по чл.232 от АПК. В него изразява несъгласие с аргументите на частния жалбоподател. Твърди, че връчването на НП на 02.12.2016г. е било редовно извършено на основание чл.180, ал.2 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН, на пълнолетен член на семейството на жалбоподателя Г. с име Г., още повече, че в частната жалба е посочено, че на адреса на жалбоподателя живеят и неговите родители. Освен това не отговаря на обективната истина твърдението, че Д.Г. не е бил запознат с процесното НП и не е бил уведомен за неговото издаване, защото с обратната разписка с която му е било връчено процесното НП № 923/16.11.2016г., са му връчени и още две издадени постановления  – НП № 921/16.11.2016г. и НП № 922/16.11.2016г. Срещу първото от тях жалбоподателят е подал жалба на 08.12.2016г., т.е. в законовия срок и е било образувано НАХД № 1736/2016г. на Районен съд - Царево, което е приключило с влязло в сила решение. От това е направен извод, че няма как Д.Г. да не е узнал за съществуването на процесното НП, след като същото му е било връчено заедно НП № 921/16.11.2016г., което е обжалвал в срок.

 

Съдът след като се запозна с материалите по делото намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното определение № 10 от 18.01.2018г. по НАХД № 26/2018г. Районен съд - Царево е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил съдебното производство по делото. За да постанови този резултат първостепенният съд е приел, че жалбата срещу НП е подадена след законоустановения седемдневен срок за обжалването му. Съгласно приложената по делото разписка за връчване на НП, наказателното постановление предмет на обжалване е получено на 02.12.2016г. на адреса на жалбоподателя –  гр.Царево, ул.Ю.Гагарин №1 от лицето с фамилно име Г., без отбелязване каква е родствената й връзка с жалбоподателя. Срокът за обжалването му е изтекъл на 09.12.2016г. – понеделник, работен ден, а жалбата до съда е подадена едва на 11.01.2018г.

Определението на Районен съд - Царево е валидно, допустимо и правилно, по следните съображения:

Касационният състав споделя напълно установената от районния съд фактическа обстановка и направените въз основа на нея правни изводи за недопустимост на жалбата срещу процесното наказателно постановление, като просрочена. Изводите на районния съд за просрочие на жалбата, са обосновани с приложената към административнонаказателната преписка разписка за връчване на НП, от която се установява, че наказателното постановление е редовно връчено на жалбоподателя по реда на чл.180, ал.2 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН, т.е. на член на неговото семейство с фамилното име Г., която е поела задължение да го предаде.

Настоящият съдебен състав споделя доводите на директора на РДГ-Бургас за невярност на твърденията на жалбоподателя, че е узнал за издаденото НП № 923/16.11.2016г. едва на 05.01.2018г., тъй като със същата обратна разписка с която това постановление му е било връчено, му е било връчено и НП № 921/16.11.2016г., което той е обжалвал в срок и с решение № 7/23.01.2017г. по НАХД № 1736/2016г. на Районен съд - Царево, същото е било изменено. Този фактически състав самостоятелно води до извода, че процедурата по връчване на НП по реда на чл.180, ал.2 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН е редовно осъществена и НП № 923/16.11.2016г. е връчено на 02.12.2016г. 

Поради неподаването на жалба срещу наказателното постановление, с изтичането на 7-дневния срок за обжалването му, същото е влязло в сила на 10.12.2016г. – вторник, работен ден, като подадената срещу него жалба на 11.01.2018г. правилно е приета от районния съд като просрочена и процесуално недопустима за разглеждане по същество. Срокът по чл.59 от ЗАНН за упражняване на това право е преклузивен и за неговото спазване съдът следи служебно.

С оглед на горното определението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл.235 от АПК, Административен съд - Бургас, ХІІІ-ти състав

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10 от 18.01.2018г. по НАХД № 26/2018г. по описа на Районен съд - Царево.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                   1.

 

 

 

 

 

                                       2.